Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Doklady na vedenie a premávku vozidla

Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vodič povinný mať pri sebe platné doklady predpísané týmto zákonom alebo osobitným predpisom:

Dokladmi predpísanými pre vedenie a premávku vozidla na území Slovenskej republiky sú:

a) vodičský preukaz (§ 94 zákona o cestnej premávke),
b) osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla (§ 3, 4 a 5 vyhlášky MDV SR č. 133/2018 Z.z.),
c) doklad o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (§ 18 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov),
d) doklad o vykonaní technickej kontroly (§ 111 zákona č. 106/2018 Z.z.),
e) doklad o vykonaní emisnej kontroly, ak takejto kontrole vozidlo podlieha (§ 120 zákona č. 106/2018 Z.z.),
f) doklad, ktorým 
sa preukazuje zaplatenie úhrady za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest, ak takejto povinnosti vozidlo podlieha a nemá zaplatenú úhradu diaľničnej známky v elektronickej podobe (§ 6 ods. 5 zákona č. 488/2013 Z. z.)
g)
doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, ak takejto povinnosti vodič vozidla podlieha (§ 89 zákona o cestnej premávke),
h) povolenie na zvláštne užívanie pozemných komunikácií, ak sú tieto užívané iným, než zvyčajným spôsobom (§ 8 zákona č. 135/1961 Zb.),
i) iné doklady ustanovené osobitným predpisom (napríklad zákon č. 56/2012 Z.z., § 12 zákona č. 280/2006 Z.z.),.),
      
Ak nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovená povinnosť mať pri vedení vozidla iný doklad, vodič nie je povinný takýto doklad predložiť ku kontrole policajtovi, ktorý vykonáva dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky.