Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Oprávnenia policajta pri cestnej kontrole

Oprávnenia príslušníka Policajného zboru pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky sú ustanovené v § 69 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podľa ods. 1 citovaného zákonného ustanovenia je policajt oprávnený:

  1. zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
  2. zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom výjazde alebo vozidlo odstavil na parkovisku, ak vozidlo nedosahuje rýchlosť podľa § 35 citovaného zákona; o zákaze vydá policajt potvrdenie,
  3. požadovať od vodiča predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu; ak nebudú predložené, požadovať od vodiča oznámenie údajov o vozidle a jeho držiteľovi podľa § 111 ods. 2 písm. a), b), e) a f) citovaného zákona,
  4. vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo,
  5. kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II, evidenčnom doklade vydanom v cudzine alebo technickom osvedčení vozidla s údajmi na vozidle,
  6. merať rozmery a hmotnosti vozidla,
  7. kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona,
  8. použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla do času preukázateľného uhradenia pokuty podľa § 72a ods. 1 citovaného zákona alebo peňažnej záruky podľa § 72a ods. 2 citovaného zákona.
Oprávnenia policajta podľa písm. a) a c) sa vzťahujú aj na vojaka vo vojenskej rovnošate s vonkajším označením „POLÍCIA“ a na vojenského policajta. Oprávnenia policajta podľa písm. d) až g) sa vzťahujú na vojenského policajta, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia, ak ide o vodiča vozidla ozbrojených síl, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku v jeho pôsobnosti, ak ide o účastníka dopravnej nehody, ktorú objasňuje Vojenská polícia alebo ak ide o účastníka škodovej udalosti, ktorej predchádzal priestupok, ktorý objasňuje Vojenská polícia.

Účastník cestnej premávky je v zmysle zákona o cestnej premávke povinný poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon o cestnej premávky alebo osobitné predpisy (napr. zákon o obecnej polícii). V opačnom prípade sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta až do výšky 300 €, a v prípade ak bol spáchaný v súvislosti s vedením motorového vozidla, možno páchateľovi uložiť aj zákaz činnosti viesť motorové vozidlo v trvaní až do 2 rokov.