Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Zastavovanie vozidiel

Policajt (vojenský policajt v rovnošate, profesionálny vojak s vonkajším označením POLÍCIA a iní oprávnení príslušníci ozbrojených síl, ozbrojených zborov, ozbrojených bezpečnostných zborov alebo príslušníci obecnej polície) dáva znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky alebo zdvihnutým zastavovacím terčom alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla môže dávať policajt v rovnošate toto znamenie kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle. Z idúceho vozidla možno pokyn na zastavenie vozidla zdôrazniť zvláštnym výstražným svetlom, prípadne aj zvláštnym zvukovým znamením. Pokyn na zastavenie vozidla možno dávať z vozidla idúceho pred zastavovaným vozidlom, ako aj z vozidla idúceho za zastavovaným vozidlom. Pri zastavovaní vozidla idúceho pred vozidlom, z ktorého policajt v rovnošate dáva pokyn na zastavenie vozidla, sa zvláštne výstražné svetlo a zvláštne výstražné zvukové znamenie použije vždy. Znamenie na zastavenie vozidla sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky.

Osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia (zamestnanec dráhy) dáva znamenie na zastavenie vozidla krúžením červenou alebo žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu

Ostatné osoby oprávnené na zastavovanie vozidiel dávajú znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutou rukou, ak v tejto vyhláške nie je ustanovené inak; smú však používať aj zastavovací terč. Pri trhacích prácach v lomoch, pri údržbe cesty a podobne sa ako znamenie na zastavenie vozidla používa červená zástavka.

Po zastavení vozidla policajt:

  1. kontroluje, či vodič zastaveného vozidla má pri sebe platné doklady predpísané na vedenie a prevádzku vozidla, ako aj platný doklad totožnosti,
  2. vyzve vodiča zastaveného vozidla aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom, alebo či sa v jeho organizme nenachádza iná návyková látka, alebo jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo nie je znížená liekom,
  3. kontroluje technický stav vozidla, úplnosť a stav jeho výstroja a povinnej výbavy, uloženie a upevnenie nákladu,
  4. preveruje či po vozidle, prepravovaných osobách alebo veciach nie je vyhlásené pátranie,
  5. plní ostatné úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov.

Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného jeho služobnou činnosťou.