Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. január 2020, streda
 

Zadržanie osvedčenia o evidencii, tabuliek s evidenčným číslom

Zadržanie osvedčenia o evidencii, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak
a) je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,
b) vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
c) údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
d) je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
e) pominul účel, na ktorý bolo vydané,
f) je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
g) vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
h) vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
i) vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,  alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu podľa § 51 zákona o premávke,
j) vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu o organizácii pracovného času v doprave (zákon č. 462/2007 Z.z.)
k) vozidlo nemá zaplatenú úhradu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy,
l) bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín,
m) vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu mýta (§ 27 zákona č. 474/2013 Z.z.)uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste,
n) vodič autobusu, vodič nákladného automobilu aleo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg poruší ustanovenia osobitného predpisu (§ 49 zákona č. 56/2012 Z.z.) o cestnej doprave.

Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu od vozidla vydaného v cudzine a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom potvrdenie. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a zadržanú tabuľku s evidenčným číslom orgánu Policajného zboru. Ak ide o evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo o tabuľku s evidenčným číslom vydanú v cudzine, orgán Policajného zboru ich po uplynutí 15 dní od ich zadržania zašle orgánu, ktorý vozidlo eviduje.
Ak dôvody zadržania osvedčenia časť I alebo časť II o evidencii pominú, orgán Policajného zboru ho na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti spolu s tabuľkou s evidenčným číslom, ak bola zadržaná; to neplatí, ak uplynulo 60 dní odo dňa zadržania a vec už bola postúpená obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Orgán Policajného zboru na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti aj evidenčný doklad vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom, ak neboli zaslané orgánu, ktorý ich eviduje.