Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2024, pondelok
 

Zadržanie osvedčenia o evidencii, evidenčného dokladu vydaného v cudzine, technického osvedčenia vozidla a tabuľky s evidenčným číslom

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak 

 1. je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku alebo ak vozidlo bolo vyradené z evidencie alebo z cestnej premávky,
 2. vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej kontrole alebo emisnej kontrole,
 3. údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať,
 4. je podozrenie, že sa v ňom neoprávnene urobili zmeny alebo že je neplatné,
 5. pominul účel, na ktorý bolo vydané,
 6. je na vozidle nečitateľná alebo poškodená tabuľka s evidenčným číslom alebo táto tabuľka nie je umiestnená v súlade s týmto zákonom,
 7. vodič nepredloží potvrdenie o poistení zodpovednosti,
 8. vozidlo presahuje najväčšie prípustné rozmery a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,
 9. vozidlo presahuje najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu a vozidlo nemá povolenie na zvláštne užívanie ciest,  alebo nie sú dodržané podmienky prepravy nákladu podľa § 51 zákona o premávke,
 10. vodič vozidla poruší ustanovenia osobitného predpisu o organizácii pracovného času v doprave (zákon č. 462/2007 Z.z.)
 11. vozidlo nemá zaplatenú úhradu za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy,
 12. bolo vodičovi vozidla uložené opatrenie na úseku bezpečnosti potravín,
 13. vodič vozidla neuhradí mýto alebo je vodičovi vozidla v blokovom konaní za priestupok na úseku výberu mýta (§ 27 zákona č. 474/2013 Z.z.)uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste,
 14. vodič autobusu, vodič nákladného automobilu aleo vodič jazdnej súpravy s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg poruší ustanovenia osobitného predpisu (§ 49 zákona č. 56/2012 Z.z.) o cestnej doprave.

Policajt je oprávnený za podmienok ustanovených v odseku 1 zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.

Policajt na mieste vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, evidenčného dokladu od vozidla vydaného v cudzine a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom potvrdenie. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní len, ak nie je súčasne zadržaná aj tabuľka s evidenčným číslom a ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky. Policajt je povinný bezodkladne odovzdať zadržané osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine a zadržanú tabuľku s evidenčným číslom orgánu Policajného zboru. Ak ide o evidenčný doklad vydaný v cudzine alebo o tabuľku s evidenčným číslom vydanú v cudzine, orgán Policajného zboru ich po uplynutí 15 dní od ich zadržania zašle orgánu, ktorý vozidlo eviduje.
Ak dôvody zadržania osvedčenia časť I alebo časť II o evidencii pominú, orgán Policajného zboru ho na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti spolu s tabuľkou s evidenčným číslom, ak bola zadržaná; to neplatí, ak uplynulo 60 dní odo dňa zadržania a vec už bola postúpená obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Orgán Policajného zboru na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla vráti aj evidenčný doklad vydaný v cudzine a tabuľku s evidenčným číslom, ak neboli zaslané orgánu, ktorý ich eviduje.

EXEKÚTOR

Policajt na mieste zadrží osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II na základe príkazu na zadržanie osvedčenia o evidencii vozidla vydaného súdnym exekútorom (ako donucovacie opatrenie podľa zákona č. 233/1995 Z. z.).

Osobitný dôvod zadržania osvedečenia o evidencii

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom, ak pokuta uložená za správny delikt držiteľa vozidla podľa § 139a alebo § 139h, za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku výberu mýta alebo za správny delikt prevádzkovateľa vozidla na úseku úhrady diaľničnej známky alebo nadmernej a nadrozmernej dopravy nebola zaplatená
 1. po lehote podľa § 139b ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z., § 29 ods. 9 zákona č. 474/2013 Z. z. alebo § 11 ods. 7 zákona č. 488/2013 Z. z. alebo § 22e ods. 14 zákona č. 135/1961 Zb. alebo
 2. na mieste vydania bloku na pokutu podľa § 139h ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z., § 33 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z., § 15 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. alebo § 22g ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb.
Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine alebo technické osvedčenie vozidla a tabuľku s evidenčným číslom aj vtedy, ak bola vodičovi uložená povinnosť zložiť peňažnú záruku podľa § 139h ods. 6 zákona č. 8/2009 Z. z., § 33 ods. 6 zákona č. 474/2013 Z. z., § 15 ods. 6 zákona č. 488/2013 Z. z. alebo § 22g ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. a neurobil tak na mieste. Ak je takáto pokuta preukázateľne zaplatená alebo peňažná záruka preukázateľne zložená, zadržaný doklad a tabuľka s evidenčným číslom sa bezodkladne vrátia držiteľovi vozidla, prevádzkovateľovi vozidla alebo vodičovi vozidla po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty alebo zložení peňažnej záruky dozvedel. Na účely prevzatia zadržaného dokladu alebo tabuľky s evidenčným číslom je osoba, ktorá žiada o ich vrátenie, povinná dostaviť sa na orgán Policajného zboru. Ak orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ vozidla nezaplatil pokutu uloženú mu v inom takomto konaní alebo nezložil peňažnú záruku v inom konaní, orgán Policajného zboru vráti zadržaný doklad a tabuľku s evidenčným číslom až potom, čo sa dozvie o zaplatení všetkých pokút a zložení všetkých peňažných záruk.