Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Zadržanie vodičského preukazu

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu, ak

  1. možno uložiť trest alebo sankciu zákazu činnosti spočívajúcu v zákaze vedenia motorového vozidla,
  2. má vodič súdom uložené ochranné liečenie alebo súdom alebo iným príslušným orgánom uložený zákaz viesť motorové vozidlo,
  3. orgán Policajného zboru rozhodol o preskúšaní odbornej spôsobilosti, preskúmaní zdravotnej spôsobilosti alebo o preskúmaní psychickej spôsobilosti,
  4. je vodičský preukaz neplatný,
  5. vodič vedie motorové vozidlo, na ktorého vedenie je jeho vodičský preukaz neplatný podľa § 100a alebo § 106a zákona o cestnej premávke.


Za uvedených podmienok možno zadržať aj medzinárodný vodičský preukaz vydaný orgánom iného štátu a za podmienok uvedených v písm. a) je policajt oprávnený zadržať vodičský preukaz až do právoplatného skončenia veci a to aj vtedy, ak vodič nepredložil policajtovi ku kontrole vodičský preukaz, o čom mu bezodkladne vydá potvrdenie o jeho zadržaní. Vydaním potvrdenia sa považuje vodičský preukaz za zadržaný, aj keď tento nebol policajtovi na mieste predložený.

Policajt bezodkladne vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie a najneskôr v nasledujúci pracovný deň po zadržaní vodičského preukazu zašle vodičský preukaz orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta, kde sa skutok stal. V potvrdení môže policajt povoliť ďalšiu jazdu s vozidlom najviac na 15 dní, ak takou jazdou nebude ohrozená bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. Vodičský preukaz je oprávnený zadržať aj vojenský policajt za vyššie uvedených podmienok, ak ide o osoby, ktorých priestupky môže objasňovať Vojenská polícia. Ak je držiteľom zadržaného vodičského preukazu cudzinec, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky, orgán Policajného zboru zašle vodičský preukaz štátu jeho pobytu.

EXEKÚTOR

Policajt zadrží vodičský preukaz vydaný orgánom Slovenskej republiky alebo orgánom iného štátu na základe exekučného príkazu.
Vodičský preukaz sa považuje za zadržaný aj vtedy, ak súdny exekútor vydal príkaz na zadržanie vodičského preukazu (ako donucovacie opatrenie podľa zákona č. 233/1995 Z. z.) a vyznačil túto skutočnosť v evidencii vodičov prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

INSOLVENTNOSŤ

Policajt je oprávnený zadržať vodičský preukaz aj vtedy, ak vodič motorového vozidla, ktorému je v blokovom konaní za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky alebo za priestupok spáchaný nezaplatením úhrady za užívanie diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy alebo za priestupok spáchaný porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave uložená pokuta, je ochotný ju zaplatiť, ale nemôže tak urobiť na mieste.

Policajt na mieste vydá o zadržaní vodičského preukazu potvrdenie, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní; povolenie platí len na území Slovenskej republiky. V potvrdení musí byť uvedený rozsah udeleného vodičského oprávnenia a spôsob vrátenia vodičského preukazu. Páchateľ priestupku môže požiadať policajta, ktorý vodičský preukaz zadržal, aby zadržaný vodičský preukaz postúpil orgánu Policajného zboru v mieste jeho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiava, na účely jeho vrátenia; policajt je povinný tejto žiadosti vyhovieť.

Ak páchateľ priestupku preukázateľne zaplatil uloženú blokovú pokutu v lehote do 15 dní odo dňa uloženia pokuty v blokovom konaní, zadržaný vodičský preukaz sa mu bezodkladne vráti po tom, čo sa orgán Policajného zboru o zaplatení pokuty dozvedel. Ak však páchateľ priestupku nezaplatí uloženú blokovú pokutu vo vyššie uvedenej 15-dňovej lehote, orgán Policajného zboru vydá do 30 dní od uplynutia tejto lehoty rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu a postúpi vec na výkon rozhodnutia. Zadržaný vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi až po výkone rozhodnutia. Ak bol vodičský preukaz zadržaný z tohto dôvodu (insolventnosť) a orgán Policajného zboru zistí, že držiteľ vodičského preukazu nezaplatil pokutu uloženú mu v inom takomto konaní o priestupku, vodičský preukaz sa vráti jeho držiteľovi bezodkladne po tom, čo sa orgán Policajného zboru dozvie o zaplatení všetkých uvedených pokút.

Orgán Policajného zboru, príslušný podľa miesta pobytu povinného, zadrží vodičský preukaz a vydá rozhodnutie o zadržaní vodičského preukazu aj vtedy, ak páchateľ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorého sa dopustil ako vodič motorového vozidla, nezaplatil uloženú pokutu v lehote určenej v rozhodnutí o priestupku; o zadržaní vodičského preukazu sa vydá potvrdenie. V danom prípade sa ďalej postupuje primerane podľa vyššie uvedeného postupu.

Vedenie motorového vozidla v čase jeho zadržania (okrem prípadu, ak má vodič povolenú jazdu) sa považuje za priestupok, za ktorý môže byť jeho páchateľovi v priestupkovom konaní uložená pokuta od 300 € až do výšky 1 300 € a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá od jedného roka do piatich rokov.