Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. február 2023, pondelok
 

Môže byť rovnošata príslušníka obecnej polície označená len samotným nápisom „Polícia“?

10. 02. 2012

Nie nemôže. Takéto konanie je v rozpore so zákonom NR SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Podľa § 81 citovaného zákona (ak osobitný predpis neustanovuje inak) sa zakazuje používať označenia "Policajný zbor" a "Polícia".... v ústnom vyhlásení, na odeve, v písomnom styku, v názve domény web stránky, a na vozidle ... vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v diakritike a so začiatočnými malými písmenami. Výnimky z ustanovených zákazov podľa tohto zákona udeľuje Policajný zbor. 

Podľa  § 47 ods. 1 písm. i)  zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa priestupku dopustí ten, kto... „poruší zákaz používať označenie "Policajný zbor" alebo "Polícia" alebo zákaz používať služobnú rovnošatu Policajného zboru ustanovený v osobitnom zákone“.

V § 22 zákona o obecnej polícii sa ustanovuje "Rovnošata príslušníkov obecnej polície" vrátane jej označovania.

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Prezident PZ

Štefan HamranŠTEFAN HAMRAN, prezident PZ
»viac informácií

Fotogalérie