Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2024, streda
 

Objektívna zodpovednosť realizovaná obcou

Dňa 01. 05. 2021 nadobudne účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Znenie zákona možno získať na právnom a informačnom portáli.

Cieľom návrhu zákona je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. Do 30. 04. 2021 je možné správny delikt držiteľa vozidla (tzv. objektívna zodpovednosť) prejednať len vtedy, ak je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Obec nemohla vyhotovovať dôkazy ani vydávať meritórne rozhodnutia vo veci správneho deliktu držiteľa vozidla. Policajný zbor nemal dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých protiprávnych skutkov v cestnej premávke a na strane druhej značné množstvo obcí (predovšetkým okresných a krajských miest) začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov, kde jasne stanovili pravidlá, realizovali príslušné dopravné značenie, avšak nemali kompetencie na výkon kontroly rešpektovania týchto pravidiel formou objektívnej zodpovednosti (vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti vodiča vozidla je príliš časovo, personálne a finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku). Z uvedeného dôvodu bolo potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce.

Obyvatelia jednotlivých obcí tým, že obce budú účinne (jednoduchšie, rýchlejšie, hospodárnejšie, elektronicky – oproti vyvodzovaniu subjektívnej zodpovednosti vodiča) bojovať s porušovateľmi pravidiel cestnej premávky (prostredníctvom držiteľov vozidiel), tak získajú vyššiu mieru komfortnosti a bezpečnosti na cestách v obci.

Pre zjednodušenie činnosti obcí resp. obcí prostredníctvom obecných polícií bol odborným útvarom Prezídia Policajného zboru spracovaný prehľad činnosti príslušného orgánu od zistenia porušenia pravidiel cestnej premávky až po úhradu pokuty, súčasne bol pripravený možný variant najčastejších písomností vydávaných v konaní o správnom delikte držiteľa vozidla. Predmetný materiál možno nájsť nižšie v dokumentoch na stiahnutie.

  • Dokument "WORD - pisomnosti v objektivnej zodpovednosti" je zip súbor, v ktorom sa nachádzajú dokumenty vo formáte .docx - z dôvodu možnosti úprav priamo v dokumente.
  • Dokument "PDF - pisomnosti v objektivnej zodpovednosti" je zip súbor, v ktorom na nachádzajú dokumenty vo formáte .pdf - jedná sa o totožné súbory (rozdielny len formát).