Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Odpor proti rozkazu

Proti rozkazu o uložení pokuty za správny delikt môže držiteľ vozidla podľa § 139d ods. 2 zákona o cestnej premávke podať odpor do 15 dní odo dňa jeho doručenia na dopravný inšpektorát, ktorý tento rozkaz vydal. V prípade podania odporu pokutu účastník konania neplatí. Podaním odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní, len ak
a)  obsahuje predpísané náležitosti,
b)  pokuta nebola ešte uhradená.

Ak bol odpor podaný z dôvodu uvedenia údajov o jednom, konkrétnom vodičovi motorového vozidla, ktorý viedol motorové vozidlo v čase porušenia pravidiel cestnej premávky sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní len, ak odpor obsahuje údaje o vodičovi v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu vodiča.

Ak  správny orgán zistí, že odpor nespĺňa podmienky podľa hore uvedeného poučenia, odpor odmietne. Odmietnutie odporu neruší rozkaz (pokutu je potrebné uhradiť); o odmietnutí odporu bude účastník konania písomne upovedomený.

V prípade podania odporu z dôvodu uvedenia vodiča sa toto konanie o správnom delikte prerušuje rozhodnutím, ktoré bude doručené držiteľovi vozidla a vec bude postúpená príslušnému správnemu orgánu na konanie o skutku vodiča podľa osobitného zákona (najčastejšie na konanie o priestupku). Ak bude konanie o skutku vodiča podľa tohto osobitného zákona ukončené
-    postúpením veci späť do tohto konania o správnom delikte, nakoľko sa v zákonnej lehote nepodarilo zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že skutok spáchala konkrétna osoba, skutok nemožno prejednať, skutok nespáchal obvinený alebo spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému preukázané, bude správny orgán v tomto konaní o správnom delikte pokračovať. Ak v tomto ďalšom konaní správny orgán rozhodne o uložení pokuty za správny delikt, uloží súčasne s pokutou aj povinnosť uhradiť trovy spojené s prejednaním správneho deliktu vo výške 30 €.
-    uznaním viny obvineného z priestupku, toto konanie o správnom delikte sa zastaví.
O výsledku tohto konania o správnom delikte bude držiteľ vozidla písomne upovedomený.

Upozorňujeme, že možnosť uvedenia údajov o vodičovi je výsadou riadneho opravného prostriedku – odporu. Opravný prostriedok podaný po lehote (po 15 dňoch od doručenia rozkazu) nemá spôsobilosť zrušiť rozkaz. Rozkaz tak nadobudne právoplatnosť a opravný prostriedok môže byť vyhodnotený už len ako mimoriadny, t. j. buď ako podnet na mimo odvolacie konanie alebo návrh na obnovu konania. V tomto mimoriadnom konaní však vo všeobecnosti nemožno zrušiť, zmeniť rozkaz len z dôvodu uvedenia údajov o vodičovi.