Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. júl 2024, nedeľa
 

Vymožiteľnosť pokút z objektívnej zodpovednosti

Dňa 01. 12. 2019 vstúpila do účinnosti novela zákna č. 8/2009 Z. z., ktorá má okrem iného za cieľ i zlepšenie vymožiteľnosti sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti a to z dôvodu, že len vymožiteľná sankcia za protiprávne konanie môže pôsobiť dostatočne represívne na jedinca a súčasne ako účinná generálna prevencia páchania protiprávnych deliktov na spoločnosť. Jedná sa predovšetkým o
1. prípady, pri ktorých nedošlo k dobrovoľnej úhrade pokuty v stanovenej lehote,
2. postih porušenia pravidiel cestnej premávky, ktoré bolo spáchané v minulosti, ale pre technické alebo právne skutočnosti nebolo možné zistiť držiteľa vozidla (napr. držitelia, o ktorých nie je Policajný zbor oprávnený vykonať automatizované vyhľadávanie v národných databázach krajín Európskej únie prostredníctvom informačného systému EUCARIS alebo o ktorých nemôže zistiť údaje z dôvodu, že sú ich vozidlá prihlásené v krajine mimo Európskej únie).  

K bodu 1. nedošlo k dobrovoľnej úhrade pokuty v stanovenej lehote

Ak policajt zistí, že pokuta uložená v rámci realizácie inštitútu objektívnej zodpovednosti (vrátane nového blokového konania a záruky) podľa zákona o cestnej premávke, na úseku výberu mýta alebo úhrady diaľničnej známky nebola uhradená v stanovenej alebo určenej lehote, je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom, a to až do času preukázateľného zaplatenia pokuty. Policajt je tiež oprávnený prikázať vodičovi jazdu na určené miesto, ktoré je vhodné na dlhodobejšie státie vozidla. Jazda bez tabuľky s evidenčným číslom, rovnako ako nerešpektovanie pokynu policajta, je porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Keďže vozidlo nemá tabuľky s evidenčným číslom ani doklady, nebude možné s vozidlom ani vykonávať zmeny v evidencii vozidiel. Ak policajt zistí, že držiteľ vozidla nezaplatil pokutu uloženú mu v inom konaní (z objektívnej zodpovednosti) alebo nezložil peňažnú záruku v inom konaní (z objektívnej zodpovednosti), policajt vráti zadržaný doklad a tabuľku s evidenčným číslom až po tom, čo sa dozvie o zaplatení všetkých pokút a zložení všetkých peňažných záruk.

K bodu 2. nebolo možné zistiť držiteľa vozidla

Zaviedol sa nový právny inštitút – blokové konanie o správnom delikte držiteľa vozidla, ktoré umožní ukladať pokuty držiteľovi alebo vodičovi priamo na mieste za porušenie pravidiel zistené v minulosti, na čo budú naviazané ďalšie donucovacie oprávnenia ako uloženie peňažnej záruky v prípade neuhradenia pokuty na mieste alebo možnosť zadržať doklady vozidla a tabuľky s evidenčným číslom až do uhradenia pokuty. Policajt, ktorý zistí, že s vozidlom bolo v minulosti porušené pravidlo cestnej premávky taxatívne určené v § 6a zákona č. 8/2009 Z. z. (a orgán Policajného zboru držiteľa takéhoto vozidla vzhľadom na technické alebo legislatívne obmedzenia nemohol zistiť a teda nemohol vydať rozkaz o uložení pokuty podľa § 139d ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z., resp. vydaný rozkaz sa držiteľovi nepodarilo doručiť a teda sa považuje za nevydaný) predmetné vozidlo zastaví a vec vybaví v zrýchlenom, blokovom konaní. Policajt po zastavení vozidla preukáže vodičovi, resp. držiteľovi vozidla, základné údaje o porušení § 6a v minulosti a ak s tým vodič alebo držiteľ vozidla súhlasí, policajt vydá blok na pokutu, pričom presná výška pokuty je daná zákonom (vo výške dvoch tretín pokuty uvedenej v § 139a zákona č. 8/2009 Z. z.). Ak vodič ani držiteľ vozidla nebudú súhlasiť s prejednaním správneho deliktu v blokovom konaní, ale z predložených dokladov bude hodnoverne preukázaná osoba držiteľa, policajt tieto zistené údaje poskytne príslušnému orgánu na začatie riadneho konania o správnom delikte držiteľa vozidla. Súčasne sa zavádza aj povinnosť zloženia peňažnej záruky (plná výška pokuty uvedenej v § 139a zákona č. 8/2009 Z. z.), ktorá bude prichádzať do úvahy pri neochote prejednať správny delikt držiteľa vozidla v blokovom konaní. Ak na mieste nedôjde k úhrade uloženej blokovej pokuty alebo k zloženiu kaucie, policajt využije svoje nové oprávnenia podľa § 72a ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. a zadrží osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom, pričom až do času preukázateľného zaplatenia pokuty alebo zloženia kaucie. Vodič v takom prípade môže viesť iné vozidlo, nemožnosť ďalšej jazdy sa vzťahuje výlučne len na konkrétne vozidlo. Vozidlo tak slúži ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie z minulosti. Na fyzické zabezpečenie výkonu zákazu jazdy s vozidlom je policajt oprávnený použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla, ktorému je jazda zakázaná.