Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Informácie o platbe

Údaje potrebné k zaplateniu pokuty:

•   IBAN: SK44 8180 0000 0070 0045 8734,
•   variabilný symbol: ............., (uvedený v konkrétnom rozkaze),
•   konštantný symbol: 0558,
•   (SWIFT) BIC: SPSRSKBA,
•   banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovenská republika,
•   príjemca: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Slovenská republika.

Ak v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu o uložení pokuty budú na vyššie uvedený bankový účet pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške (§ 139b odsek 5 zákona o cestnej premávke).

Upozorňujeme na dôsledné používanie variabilného symbolu, ktorý je uvedený v rozkaze! Bez zadania správneho variabilného symbolu, nemusí byť Vaša platba identifikovaná a správne spárovaná s predpisom (budete figurovať stále ako dlžník). Ak Vaša platba nebude identifikovaná, nebude Vám musieť byť uznaná možnosť úhrady zníženej (2/3) sadzby pokuty za rýchlu platbu.

Vzhľadom na to, že pokuta musí byť uhradená v stanovenej výške, náklady spojené s bankovým prevodom znáša platca pokuty.

VÝHODY RÝCHLEJ PLATBY

1. Okamžité zaplatenie pokuty – nižšia pokuta
Ak v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu budú na bankový účet pripísané dve tretiny z uloženej výšky pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú v plnej výške (§ 139b ods. 5 zákona o cestnej premávke).   

2. Zaplatenie pokuty v stanovenej lehote – celá výška pokuty
Po uplynutí lehoty 15 dní odo dňa doručenia sa rozkaz stáva právoplatným (ak bol podaný odpor, ktorý nebol odmietnutý, pokuta sa neuhrádza), pokutu v celej výške je potrebné zaplatiť najneskôr do 15 dní po dátume právoplatnosti rozkazu.

3. Nezaplatenie pokuty v stanovenej lehote – celá výška pokuty s navýšením
Ak uložená pokuta nebude zaplatená do termínu splatnosti na jej vymoženie sa vykonajú opatrenia v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Celá výška pokuty sa tak nepriamo navýši o náklady na jej vymoženie.

4. Zadržanie evidenčného dokladu od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom
Ak pokutu aj napriek uvedenému neuhradíte a policajt Vaše vozidlo pri ďalšej jazde zastaví, je oprávnený aktuálnemu vodičovi zadržať evidenčný doklad od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom a zakázať mu tak ďalšiu jazdu s vozidlom. Doklad a tabuľka bude vrátená až po preukázateľnom uhradení pokuty v celej výške.

Informácie o pokutách - úhradách, nedoplatkoch, preplatkoch poskytujú pracovníci odboru účtovníctva sekcie ekonomiky MV SR