Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
Polícia
 

Bezvízový režim

 Pozastavenie vykonávania dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre príslušníkov zmluvných štátov (držiteľov diplomatických, služobných alebo osobitných pasov), účinnosť 19.06.2018

Držitelia "LAISSEZ PASSER" – pasu Organizácie Spojených Národov majú povolený bezvízový vstup po dobu 30dní, alebo počas služobného pridelenia. 

Uplatňovanie oslobodenia od vízovej povinnosti podľa čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1806, pokiaľ ide o držiteľov bežných cestovných pasov vydaných Vanuatu od 25. mája 2015, sa dočasne pozastavuje (čl. 1 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/693). 
Obdobie uplatňovania tohto režimu je podľa čl. 3 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/693 stanovené od 4. mája 2022 do 3. februára 2023. 
V súlade s čl. 2 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/693 držitelia cestovných pasov vydaných Vanuatu, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti článku 1 a ktorí do EÚ vstúpili pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, môžu pokračovať v pobyte v EÚ a opustiť ju bez víz. Nevzťahuje sa to na prekračovanie dočasných vonkajších hraníc, ako sa vymedzuje v článku 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 515/2014, po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Pozastavenie vykonávania Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o bezvízových cestách držiteľov diplomatických pasov alebo služobných pasov platnej od 29. decembra 2000.

Osoby, ktorým je priznané postavenie utečenca a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré sú držiteľmi cestovného dokladu pre utečencov "TRAVEL DOCUMENT", t.j. cestovný pas označený textom" Laissez passer v zmysle Dohody z 28.7. 1951" – Ženeva (Convention of 28. July 1951, alebo cestovného dokladu vydávaného osobám bez štátnej príslušnosti podľa ,,Konvencie z 28. septembra 1954" – New York a majú pobyt v nasledujúcich krajinách: štáty EHP, Andorra, Argentína, Austrália, Brazília, Brunej, Kanada, Chile, Kostarika, Guatemala, Svätá Stolica, Honduras, Izrael, Japonsko, Malajzia, Mexiko, Monako, Nový Zéland, Nikaragua, Palau, Panama, Paraguaj, Salvádor, Singapur, Spojené štáty americké, Uruguaj, Venezuela, sú vyňatí z vízovej povinnosti. To neplatí pre držiteľov utečeneckých pasov vydaných Írskom, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, pre ktorých naďalej platí vízový režim.

Štátni príslušníci členských štátov NATO a štátov zúčastnených v Partnerstve za mier (Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier, vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl, oznámenie MZV SR č. 324/1997 Z. z.), ktorí vstupujú na územie SR ako:

  • príslušníci ozbrojených síl na základe identifikačnej karty s fotografiou vydanej vysielajúcim štátom alebo individuálneho alebo kolektívneho príkazu na presun vydaného vysielajúcim štátom, počas služobného pridelenia
  • príslušníci civilných zložiek a od nich závislé osoby s vyznačením vyššie uvedeného v CP počas služobného pridelenia

Z vízovej povinnosti sú ďalej vyňatí držitelia nasledovných dokladov: "Britskí občania, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na účely práva Spoločenstva (British citizens who are not nationals of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for purposes of Community law); britskí štátni príslušníci (zámorskí) (British Nationals /Overseas/)".

Upozornenie pre ubytovateľov:

Pri elektronickej službe HLÁSENIE POBYTU CUDZINCOV – Zápis do knihy ubytovaných – Import knihy ubytovaných zo súboru v prípade vytvárania vstupného xml súboru pri ubytovaných cudzincov bez vízovej povinnosti držiteľov biometrických cestovných pasov z krajín: Albánska,  Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Moldavska, Srbska, Ukrajiny, musia povinne vyplniť parametre CV, MU a TVITVEK v sekcii víz.

 Upravené dňa: 15. 5. 2023, 13:18