Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2023, utorok
Polícia
 

Žiadosť o udelenie národného víza

Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok.

Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak

 1. je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike (na 90 dní),

 2. je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne (na dĺžku jazykového vzdelávania najviac do 31.07. príslušného kalendárneho roka),

 3. je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv (najviac na jeden rok), alebo

 4. je to v záujme Slovenskej republiky (najviac na jeden rok).

  Národné vízum sa udelí aj rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana – ak neohrozuje bezpečnosť štátu alebo verejný poriadok (na nevyhnutne potrebný čas).

  Žiadosť o národné vízum je možné podať na úradnom tlačive na:

 1. zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky,

 2. Úrade hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene a len v prípade záujmu Slovenskej republiky (viď písmeno d.)

  K žiadosti o udelenie národného víza je potrebné predložiť:

 1. platný cestovný doklad,

 2. farebnú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm zobrazujúcu jeho aktuálnu podobu,

 3. doklad potvrdzujúci účel pobytu,

 4. doklad o zdravotnom poistení.

  Zastupiteľský úrad alebo Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru si môže od štátneho príslušníka tretej krajiny vyžiadať aj ďalšie doklady len vtedy, ak sú doklady predložené k žiadosti nepostačujúce na udelenie národného víza. Na požiadanie je štátny príslušník tretej krajiny povinný osobne sa dostaviť na pohovor.

  Zastupiteľský úrad alebo Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru rozhodne o udelení národného víza do 30 dní od podania žiadosti. Národné vízum sa udeľuje do cestovného dokladu formou nálepky. Platnosť cestovného dokladu musí byť dlhšia minimálne o 90 dní ako skončí platnosť národného víza.

    

Upravené dňa: 8. 12. 2021, 10:45