Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2021, sobota
 

Pozvanie cudzinca

Pozvanie - je podporný doklad, ktorý slúži zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na rozhodovanie v konaní o udelení schengenského víza. Pozvanie možno nahradiť dohodou o hosťovaní (v súvislosti s prijímaním cudzincov na účely výskumu a vývoja).

Žiadosť o overenie pozvania sa podáva osobne na oddelení cudzineckej polície PZ príslušnom podľa adresy pobytu pozývajúcej osoby resp. adresy sídla právnickej osoby.

Cudzinca (len štátneho príslušníka tretej krajiny) môže pozvať fyzická osoba, ktorá je:

 • občan SR s trvalým pobytom na území SR,
 • cudzinec s oprávneným pobytom na území SR (výnimky sú upravené v § 19 ods. 3 písm. c/ zákona o pobyte cudzincov) alebo
 • právnická osoba so sídlom na území SR.

Pozvanie sa podáva na úradnom tlačive, v ktorom sú uvedené údaje o pozývajúcej osobe, pozývanom cudzincovi, účel na ktorý je cudzinec pozývaný na územie Slovenskej republiky a záväzok pozývajúcej osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca. K žiadosti o pozvanie cudzinca je potrebné priložiť správny poplatok v hodnote 33.- eur.

 K žiadosti o overenie pozvania pozývajúca osoba priloží (doklady nie staršie ako 90 dní) preukazujúce:

 • účel pobytu – doklad preukazujúci
  • príbuzenský vzťah,
  • oprávnenie na podnikanie,
  • obchodné alebo iné pracovné vzťahy s pozývaným,
  • organizovanie kultúrneho, športového alebo vedeckého podujatia,
  • štúdium alebo inú formu vzdelávania,
  • poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo
  • účel pozvania iným hodnoverným spôsobom.
    
 • schopnosť pozývajúcej osoby uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca
  • potvrdenie o zostatku na účte vedenom v banke, pobočke zahraničnej banky alebo v zahraničnej banke.

Pozn.: zostatok na účte vedenom v banke musí byť súhrnne vo výške dvanásťnásobku životného minima a finančných prostriedkov na každý deň pobytu pozývaného (vyhláška MV SR č. 499/2011).   

 • zabezpečenie ubytovania
  •  potvrdenie ubytovacieho zariadenia o poskytnutí ubytovania,
  •  čestné vyhlásenie vlastníka nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo
  •  čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti  o poskytnutí ubytovania, ak je na to oprávnený. 

Oddelenie cudzineckej polície PZ rozhodne o overení pozvania do 15 dní od prijatia žiadosti. Potvrdenie o overení pozvania platí 90 dní odo dňa overenia pozvania.

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 404/2011 o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov - dňom 1. 1. 2012 sa zavádzajú nové tlačivá:

Žiadosť o overenie pozvania sa podáva osobne na oddelení cudzineckej polície miestne príslušnom podľa miesta pobytu pozývajúcej osoby. Formulár žiadosti o overenie pozvania si môžete vyzdvihnúť na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície PZ, resp. stiahnuť na našej stránke.

Všetky doklady priložené k žiadosti o overenie pozvania, nesmú byť staršie ako 90 dní.

Pozvanie fyzickou osobou

Cudzinca môže pozvať fyzická osoba, ktorá je:

 • občan SR s trvalým pobytom na území SR alebo
 • cudzinec s udeleným trvalým pobytom, alebo
 • cudzinec s udeleným prechodným pobytom.

Pozvaná môže byť osoba, ktorá je:

 • príbuzná osoba (len nasledovne uvedené – rodič, dieťa, prarodič, vnuk, súrodenec, manžel, manželka, zať, nevesta),
 • iná než príbuzná osoba – takáto osoba môže byť pozvaná len so súhlasom Ministerstva vnútra SR.

Pozvanie sa podáva na úradnom tlačive, v ktorom sú uvedené údaje o pozývajúcej osobe, pozývanom cudzincovi, účel na ktorý je cudzinec pozývaný na územie Slovenskej republiky a záväzok pozývajúcej osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca. K žiadosti o pozvanie cudzinca je potrebné priložiť správny poplatok v hodnote 33.- eur.

Pozvanie právnickou osobou

Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie môže pozvať na územie SR cudzinca, ktorý vykonáva obdobnú činnosť.
Žiadosť o overenie služobného pozvania sa podáva na oddelení cudzineckej polície PZ príslušnom podľa miesta pobytu pozývajúcej fyzickej osoby alebo podľa sídla pozývajúcej právnickej osoby. Žiadosť o overenie služobného pozvania sa podáva na úradnom tlačive, v ktorom sú uvedené údaje o pozývajúcej osobe, pozývanom cudzincovi, účele na ktorý je cudzinec pozývaný na územie Slovenskej republiky a záväzok pozývajúcej osoby, že uhradí všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca.
K žiadosti o overenie pozvania cudzinca je potrebné priložiť správny poplatok v hodnote 33.- eur za každú pozývanú osobu a doklad preukazujúci, že pozývajúci je schopný uhradiť všetky náklady spojené s pobytom a vycestovaním pozývaného cudzinca.
Ďalšou náležitosťou služobného pozvania je uvedenie funkcie pozývateľa vo firme, obchodného mena, sídla a predmetu činnosti firmy pozývateľa. Ak podáva žiadosť splnomocnená osoba, splnomocnenie musí obsahovať rozsah oprávnení, na ktoré je osoba splnomocnená.

Oddelenie cudzineckej polície PZ rozhodne o overení pozvania do 15 dní od prijatia žiadosti. Potvrdenie o overení pozvania platí 90 dní odo dňa overenia pozvania. 


Upravené dňa: 14. 6. 2021, 12:03