Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2022, sobota
 

Vstup cudzincov do SR počas mimoriadnej situácie

Vstup cudzincov cez vnútorné hranice Slovenskej republiky 

(vonkajšími hranicami sú pozemné hranice s Ukrajinou a lety z krajín mimo schengenského priestoru)

Občania členských štátov Európskej únie  a ich rodinní príslušníci môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky cez vonkajšie hranice za akýmkoľvek účelom.

Na vonkajších hraniciach Slovenskej republiky sa uplatňuje Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 z 30. júna 2020 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia v platnom znení.

Štátni príslušníci tretích krajín môžu vystúpiť na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu len pokiaľ patria do niektorej z výnimiek uvedených v tomto odporúčaní alebo v jeho prílohách. To v podmienkach Slovenskej republiky znamená:   

 • sú osobami so vzťahom k osobe s trvalým alebo prechodným pobytom na území  Slovenskej republiky alebo k občanovi Slovenskej republiky, t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa, ktoré je občanom SR alebo je osobou s pobytom na území SR,

 • majú udelený platný pobyt na území SR podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“)  alebo sú držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky. Za platný pobyt na území Slovenskej republiky sa považuje aj vstup štátnych príslušníkov tretích krajín u ktorých sa  po splnení zákonných podmienok nevyžaduje podanie žiadosti o prechodný pobyt do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky (§ 23 ods. 6; § 24 ods. 4; § 25 ods. 3; § 26 ods. 2; § 30 ods. 4 zákona o pobyte  cudzincov). Účel pobytu musia štátni príslušníci tretích krajín na vonkajšej hranici  preukázať hodnovernými dokladmi,     

 • sú osobami s pobytom v štátoch Bahrajn, Čile, Kolumbia, Indonézia, Nový Zéland, Katar, Kuvajt, Peru, Rwanda Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Južná Kórea, Čína (osobitné administratívne oblasti Čínskej ľudovej republiky  Hongkong, Macao), Uruguaj a Taiwan,

 • sú osobami, ktoré patria do nasledovných kategórii cestujúcich s nevyhnutnou funkciou alebo potrebou: 

 1. zdravotnícki pracovníci, výskumníci v oblasti zdravia a pracovníci v oblasti starostlivosti o starších ľudí;

 2.  cezhraniční pracovníci;

 3. sezónni pracovníci v poľnohospodárstve;

 4. osoby pracujúce v doprave;

 5. diplomati, personál medzinárodných organizácií a osoby pozvané medzinárodnými organizáciami, ktorých fyzická prítomnosť je potrebná na riadne fungovanie týchto organizácií, vojenský personál a humanitárni pracovníci a pracovníci civilnej ochrany pri výkone ich funkcií;

 6. tranzitní cestujúci;

 7. cestujúci, ktorí cestujú z naliehavých rodinných dôvodov;

 8. námorníci;

 9. osoby, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu alebo cestujú z iných humanitárnych dôvodov;

 10. štátni príslušníci tretích krajín, ktorí cestujú na účely štúdia;

 11. vysokokvalifikovaní pracovníci z tretích krajín, ak je ich zamestnanie nevyhnutné z hospodárskeho hľadiska a ak sa práca nemôže odkladať ani vykonávať v zahraničí.

 • sú osobami, ktoré najneskôr 14 dní pred vstupom do regiónu EÚ+ dostali poslednú odporúčanú dávku jednej z očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19, ktoré sú v EÚ schválené podľa nariadenia (ES) č. 726/2004 alebo u ktorých bol ukončený proces WHO na ich zradenie do zoznamu na núdzové použitie a od podania poslednej odporúčanej dávky neuplynulo viac ako 270 dní. Týmito vakcínami sú: BioNTech a Pfizer (Comirnaty); Moderna (Spikevax – predchádzajúci názov: COVID-19 Vaccine Moderna); AstraZeneca (môže byť uvedený aj nový názov Vaxzevria); Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals (COVID-19 Vaccine Janssen);  Covaxin (od indickej spoločnosti Bharat Biotech); Sinopharm (čínska vakcína spoločnosti Sinopharm); Sinovac - CoronaVac (vyrábaná čínskou spoločnosťou Sinovac Biotech),  Nuvaxovid/Novavax od spoločnosti Novavax, 

 • sú osobami, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami pred vstupom na územie Slovenskej republiky a túto skutočnosť vedia hodnoverne preukázať príslušným potvrdením.

V ostatných prípadoch je štátnym príslušníkom tretích krajín na hraničnom priechode  obmedzená ich cesta do Európskej únie, bude im odopretý vstup na územie členských štátov Európskej únie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) v platnom znení. 

Vstup cez vonkajšie hranice Slovenskej republiky z Ukrajiny v súvislosti s vyhlásením vojnového stavu na jej území

Slovenská republika umožní z humanitárnych dôvodov vstup všetkým štátnym príslušníkom tretích krajín prichádzajúcim z Ukrajiny, ktorí nespĺňajú jednu alebo viac podmienok vstupu stanovených v čl. 6 ods. 1 Kódexu schengenských hraníc. (napr. nemajú cestovný doklad, nemajú platné vízum, ak sa vyžaduje, a pod.). Za účelom zrýchlenia procesu hraničnej kontroly na hraničných priechodoch Slovenskej republiky odporúčame osobám vstupujúcim na jej územie, ak aj nemajú platné cestovné doklady, aby pri hraničnej kontrole predkladali doklady preukazujúce totožnosť, pobytový status na Ukrajine (aj také, ktorých časová platnosť uplynula) alebo pri deťoch rodný list dieťaťa, ak takéto doklady majú so sebou.

Upravené dňa: 6. 4. 2022, 08:03