Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2022, utorok
 

Vstup cudzincov do SR počas mimoriadnej situácie

Vstup cudzincov cez vnútorné hranice Slovenskej republiky 

(vnútornými hranicami sú pozemné hranice s Českou republikou, Rakúskou republikou, Poľskou republikou a Maďarskom a lety na letiská v Slovenskej republike z krajín schengenského priestoru)

Všetci cudzinci oprávnene sa zdržiavajúci na území schengenského priestoru  môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky cez vnútorné hranice za akýmkoľvek účelom.

Na všetky osoby sa po vstupe na územie Slovenskej republiky vzťahujú epidemiologické povinnosti, ktoré upravuje Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky
(PDF, 890 kB) (PDF, 930 kB)
, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Vstup cez vonkajšie hranice Slovenskej republiky 

(vonkajšími hranicami sú pozemné hranice s Ukrajinou a lety z krajín mimo schengenského priestoru)

Občania členských štátov Európskej únie  a ich rodinní príslušníci môžu vstúpiť na územie Slovenskej republiky cez vonkajšie hranice za akýmkoľvek účelom. Po vstupe sa na nich vzťahujú karanténne povinnosti upravené  Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky(PDF, 890 kB), (PDF, 930 kB) ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Na vonkajších hraniciach Slovenskej republiky sa uplatňuje Odporúčanie Rady (EÚ) 2020/912 z 30. júna 2020 o dočasnom obmedzení ciest do EÚ, ktoré nie sú nevyhnutné, a o možnom zrušení tohto obmedzenia v platnom znení.

Štátni príslušníci tretích krajín môžu vystúpiť na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu len pokiaľ patria do niektorej z výnimiek uvedených v tomto odporúčaní alebo v jeho prílohách. To v podmienkach Slovenskej republiky znamená:   

  • sú osobami so vzťahom k osobe s trvalým alebo prechodným pobytom na území  Slovenskej republiky alebo k občanovi Slovenskej republiky, t.j. manžel/ka, maloleté dieťa, rodič maloletého dieťaťa, ktoré je občanom SR alebo je osobou s pobytom na území SR,
  • majú udelený platný pobyt na území SR podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pobyte cudzincov“)  alebo sú držiteľmi národného víza vydaného zastupiteľským úradom Slovenskej republiky. Za platný pobyt na území Slovenskej republiky sa považuje aj vstup štátnych príslušníkov tretích krajín u ktorých sa  po splnení zákonných podmienok nevyžaduje podanie žiadosti o prechodný pobyt do 90 dní od začiatku pobytu na území Slovenskej republiky (§ 23 ods. 6; § 24 ods. 4; § 25 ods. 3; § 26 ods. 2; § 30 ods. 4 zákona o pobyte  cudzincov). Účel pobytu musia štátni príslušníci tretích krajín na vonkajšej hranici  preukázať hodnovernými dokladmi,     
  • sú osobami, ktoré spĺňajú všetky podmienky pre všeobecnú výnimku z povinnej izolácie a ďalších povinností po vstupe  uvedenú v § 6, § 7 alebo § 8 platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky napr. členovia posádky nákladnej dopravy, tranzitujúci cestujúci do členských štátov v ktorých majú udelený pobyt,
  • sú osobami s pobytom v štátoch Argentína, Austrália, Bahrajn, Čile, Kanada, Kolumbia,    Indonézia, Nový Zéland, Katar, Kuvajt, Peru, Rwanda Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Južná Kórea, Čína (osobitné administratívne oblasti Čínskej ľudovej republiky  Hongkong, Macao), Uruguaj a Taiwan,
  • sú osobami, ktoré najneskôr 14 dní pred vstupom do regiónu EÚ+ dostali poslednú odporúčanú dávku jednej z očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19, ktoré sú v EÚ schválené podľa nariadenia (ES) č. 726/2004 alebo u ktorých bol ukončený proces WHO na ich zradenie do zoznamu na núdzové použitie. Týmito vakcínami sú: BioNTech a Pfizer (Comirnaty); Moderna (Spikevax – predchádzajúci názov: COVID-19 Vaccine Moderna); AstraZeneca (môže byť uvedený aj nový názov Vaxzevria); Johnson & Johnson/Janssen Pharmaceuticals (COVID-19 Vaccine Janssen);  Covaxin (od indickej spoločnosti Bharat Biotech); Sinopharm (čínska vakcína spoločnosti Sinopharm); Sinovac - CoronaVac (vyrábaná čínskou spoločnosťou Sinovac Biotech).

Na  týchto štátnych príslušníkov tretích krajín sa rovnako vzťahujú  povinnosti po vstupe na územie Slovenskej republiky uložené Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky(PDF, 890 kB), (PDF, 930 kB) ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

V ostatných prípadoch je štátnym príslušníkom tretích krajín na hraničnom priechode  obmedzená ich cesta do Európskej únie, bude im odopretý vstup na územie členských štátov Európskej únie v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) v platnom znení. 

 

Upravené dňa: 9. 12. 2021, 13:40