Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Neplatnosť občianskeho preukazu

Občiansky preukaz je neplatný, ak

 • uplynula jeho platnosť,
 • je poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom uvedený údaj, alebo je porušená jeho celistvosť,
 • podľa podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať jeho držiteľa,
 • neobsahuje údaj o obmedzenej spôsobilosti občana na právne úkony alebo o uložení trestu zákazu pobytu,
 • obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje okrem údajov , ktoré sa uvádzajú na žiadosť občana (titul, krvná skupina, závažná choroba, údaj o ŤZP)
 • obsahuje neoprávnene vykonané zmeny,
 • držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho; ak nedošlo k odovzdaniu občianskeho preukazu, tento sa eviduje ako odcudzený,
 • držiteľ stratil štátne občianstvo; ak nedošlo k odovzdaniu občianskeho preukazu, tento sa eviduje ako odcudzený,
 • držiteľ ohlásil jeho stratu alebo odcudzenie, alebo bol na príslušný útvar, ktorýkoľvek útvar Policajného zboru alebo zastupiteľský úrad doručený ako nález,
 • pri jeho preprave z miesta vyhotovenia došlo k jeho strate alebo odcudzeniu,
 • nebol odovzdaný skôr vydaný občiansky preukaz pri prevzatí nového občianskeho preukazu pred uplynutím platnosti skôr vydaného občianskeho preukazu.

 

Príslušný útvar, príslušník Policajného zboru alebo zastupiteľský úrad môže odobrať neplatný občiansky preukaz.