Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. december 2023, sobota
 

znenie § 7 ods. 2 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch

Nový občiansky preukaz sa vydá držiteľovi

 • po zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
 • po zmene rodného čísla,
 • po zistení chyby zapríčinenej výrobcom občianskeho preukazu alebo príslušným úradom,
 • po skončení (časovej) doby platnosti občianskeho preukazu, alebo ak požiada o vydanie nového občianskeho preukazu pred skončením (časovej) doby platnosti; o vydanie občianskeho preukazu možno požiadať najskôr 180 dní pred skončením (časovej) doby platnosti občianskeho preukazu,
 • ak ide o nevidiaceho občana,
 • ak sa jeho občianskeho preukazu násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému útvaru Policajného zboru,
 • po pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony,
 • po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo po uložení trestu zákazu pobytu,
 • ak nastala niektorá zo skutočností podľa uvedených bodov a občan súčasne požiadal o zápis:
 1. údaja o závažných chorobách, ktoré za určitých okolností vyžadujú okamžité podanie lieku alebo poskytnutie špeciálnej prvej pomoci po predložení potvrdenia od lekára,
 2. údaja o krvnej skupine a podskupine po predložení potvrdenia od lekára,
 3. skratky akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy po predložení dokladu o udelení titulu, alebo skratka titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa osobitného predpisu, po predložení dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia a alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z týchto údajov.