Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Predkladanie správy o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu

Podľa § 20a ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu, predkladá správu o činnosti a hospodárení spoločného obecného úradu (ďalej len "správa") ministerstvu do 31. marca za dva predchádzajúce kalendárne roky; obsah správy určí ministerstvo v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky a zverejní na svojom webovom sídle.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo pre obce, ktoré sú sídlom spoločného obecného úradu, k predkladaniu správy metodické usmernenie. Metodické usmernenie upravuje spôsob predkladania správy a jej obsah. Správa sa bude predkladať elektronicky prostredníctvom na to vytvoreného informačného sýstému na internetovej stránke http://ives.minv.sk/sou.

Pre zjednodušenie práce v informačnom systéme bola vytvorená príručka používateľa, ktorá tvorí prílohu metodického usmernenia.

Kontaktné osoby: