Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Štátne občianstvo

Zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky (PDF, 1 MB) v znení neskorších predpisov ustanovuje podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Upozornenie: Upozorňujeme žiadateľov o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, že od 01.04.2024 sa zvyšujú správne poplatky aj na úseku štátneho občianstva (zákonom č. 530/2023 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií).

V prílohe zverejňujeme úpravu správnych poplatkov účinnú od 1. apríla 2024 (sumy správnych poplatkov uvedené červenou farbou sú správne poplatky, ktoré sa zvyšujú).

Udeľovanie a strata štátneho občianstva

Štátne občianstvo predstavuje trvalý právny zväzok medzi fyzickou osobou a štátom, ktorého dôsledkom je komplex vzájomných práv a povinností občana a štátu určených a zabezpečených štátom. Ten občanovi umožňuje aktívne sa zúčastňovať na politickom, štátnom, ekonomickom a kultúrnom živote štátu a spoločnosti.

Skutočnosť, že výlučným právom každého štátu je určiť okruh osôb, ktoré považuje za svojich občanov, je v súlade so zásadami medzinárodného práva. Zo zásady suverenity štátu však zároveň vyplýva, že právnou úpravou svojho štátneho občianstva nesmie porušiť právo druhých štátov. Štátne občianstvo je právny zväzok osoby s určitým štátom, pričom však u tejto osoby nerozhoduje faktický stav, ako napr. bydlisko, príslušnosť k určitej národnosti, rase či náboženstvu. Štátna príslušnosť je vnútornou záležitosťou každého štátu.

Na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky nie je právny nárok ani po splnení zákonných podmienok a štátne občianstvo Slovenskej republiky nemožno odobrať. Je to trvalý zväzok medzi občanom a štátom, a preto pri jeho udeľovaní ministerstvo postupuje mimoriadne dôkladne a uprednostňuje záujmy štátu nad individuálnymi záujmami.

Dôležitými skutočnosťami pri posudzovaní žiadosti je posúdenie celkovej integrácie žiadateľa do spoločnosti, jeho prínosu pre spoločnosť a zžitie sa s kultúrnym a sociálnym prostredím a zákonmi krajiny, o ktorej štátne občianstvo sa uchádza. Nemenej dôležité je aj  bezpečnostné hľadisko a zabezpečenie ochrany záujmov Slovenskej republiky, práv a slobôd všetkých občanov Slovenskej republiky.

Je pritom na uvážení správneho orgánu, či pri splnení zákonom predpísaných podmienok žiadosti o udelenie štátneho občianstva vyhovie alebo nie.

Žiadosť o udelenie (RTF, 56 kB) a oznámenie o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky (RTF, 57 kB) sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja podľa miesta pobytu alebo posledného pobytu na území Slovenskej republiky, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.

Podrobné informácie k udeleniu a strate štátneho občianstva nájdete nižsie v časti dokumenty na stiahnutie.

Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu

Štátny občan Slovenskej republiky je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva do 90 dní od jeho nadobudnutia. Pri deťoch do 18 rokov podáva oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa.

Podľa spôsobu nadobudnutia štátneho občianstva cudzieho štátu oznamovateľ predkladá všetky doklady v listinnej podobe. Podrobnosti ktoré doklady musia byť v jednotlivých prípadoch predložené sú uvedené na druhej strane Oznámenia o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu (RTF, 77 kB).

Oznámenia sa podávajú:

 • osobne na okresnom úrade v sídle kraja ( podľa posledného trvalého pobytu),
 • osobne na ktoromkoľvek okresnom úrade v sídle kraja, ak občan nemá na území SR trvalý pobyt,
 • osobne na zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,
 • poštou na adresu sekcie verejnej správy MV SR,
 • na podateľni sekcie verejnej správy MV SR.

Pri zasielaní poštou a podávaní na podateľni musia mať doklady vydané cudzím štátom ďalšie overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, a musí k nim byť priložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka. Do slovenského jazyka netreba prekladať doklady vydané v Českej republike.

Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku štátneho občianstva

Okresné úrady v sídle kraja – odbory všeobecnej vnútornej správy:

 • vydávajú osvedčenie a potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 • rozhodujú o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky,
 • prijímajú oznámenia o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky dobrovoľným nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva podľa § 9 ods. 19 zákona,
 • prijímajú žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, overujú ovládanie slovenského jazyka žiadateľom a odovzdávajú listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • evidujú stratu štátneho občianstva Slovenskej republiky v informačných systémoch,
 • prijímajú oznámenia o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu podľa § 9 ods. 17 a ods.18 zákona,
 • poskytujú občanovi/žiadateľovi/oznamovateľovi potrebné  informácie týkajúce sa agendy štátneho občianstva.

Kontakty na okresné úrady v sídle kraja nájdete na stránkach klientských centier.

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:

 • rozhoduje o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky eviduje v informačných systémoch,
 • prijíma oznámenia o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 17 zákona nadobudnuté narodením, osvojením, počas trvania spoločného manželstva, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa),
 • prijíma oznámenia o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 18 zákona udelením - podmienka preukázania povoleného pobytu, registrovaného pobytu alebo inak evidovaného pobytu najmenej 5 rokov v cudzom štáte,
 • rozhoduje o strate štátneho občianstva pri nesplnení podmienky pobytu podľa § 9 ods. 18 zákona a stratu štátneho občianstva zo zákona eviduje v informačných systémoch,
 • rozhoduje o odvolaní vo veci rozhodnutia okresného úradu v sídle kraja o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Kontakt:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
sekcia verejnej správy
odbor štátneho občianstva
Drieňová 22
826 86 Bratislava

E-mail: TA.13G4@F1KA3SGQ2F@