Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Informácie

Registrácia verejnej zbierky

Postup pri registrácii a vykonávaní verejnej zbierky upravuje zákon č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Verejnou zbierkou je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov právnickými osobami oprávnenými vykonávať zbierku od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo na individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb, ktoré sa ocitli v núdzi, v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Všeobecne prospešným účelom je

a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,

b) ochrana ľudských práv,

c) ochrana a tvorba životného prostredia,

d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,

e) ochrana zdravia,

f) rozvoj sociálnych služieb, vedy, vzdelania a telovýchovy,

g) rozvoj dobrovoľníckej činnosti,

h) rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc,

i) obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb,

j) podpora práce s deťmi.

 

Verejnú zbierku môžu na území Slovenskej republiky vykonávať len oprávnené právnické osoby, ktorými sú:

a) občianske združenie,

b) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,

c) neinvestičný fond,

d) nadácia,

e) Slovenský Červený kríž,

f) účelové zariadenie cirkvi,

g) účelové zariadenie náboženskej spoločnosti,

h) organizácia s medzinárodným prvkom,

i) záujmové združenie právnických osôb,

j) združenie obcí.

 

Zápis do registra verejných zbierok môže vykonať len miestne príslušný orgán štátnej správy, ktorému bude doručený návrh na registráciu verejnej zbierky:

 

  1. okresný úrad pre verejné zbierky, ktoré sa vykonajú na území obcí patriacich do jeho územného obvodu,
  2. ministerstvo vnútra pre verejné zbierky, ktoré sa vykonajú na území presahujúcom územný obvod okresného úradu,
  3. ministerstvo vnútra po predchádzajúcom súhlase Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky pre všetky verejné zbierky, ktorých aspoň časť čistého výnosu bude použitá v zahraničí.

 

Register verejných zbierok je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je ministerstvo, údaje v ňom zapísané zverejňuje ministerstvo vnútra na svojom webovom sídle https://www.minv.sk v časti Verejná správa. Zápis do registra verejných zbierok vykoná príslušný správny orgán na základe doručeného návrhu na registráciu verejnej zbierky.

Návrh musí obsahovať:

a) názov, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu právnickej osoby a webové sídlo právnickej osoby,

b) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za vykonávanie verejnej zbierky,

c) územie, na ktorom sa verejná zbierka bude vykonávať,

d) účel verejnej zbierky, prípadne aj a názov verejnej zbierky, ak sa má používať (názov zbierky sa musí líšiť od názvu zbierky, ktorá už je zaregistrovaná),

e) dátum začatia a dátum ukončenia verejnej zbierky podľa spôsobov jej vykonávania,

f) názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu, v ktorej sa budú sústreďovať finančné prostriedky získané verejnou zbierkou;

g) určenie výšky príspevku z ceny predmetov, vstupeniek, zasielaných darcovských správ SMS alebo volaní na skrátené číslo,

h) územie použitia výnosu verejnej zbierky,

i) návrh o predĺženie lehoty na vykonávanie verejnej zbierky obsahuje dôvod predĺženia lehoty na vykonávanie verejnej zbierky a predbežnú správu verejnej zbierky už vykonanej verejnej zbierky k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca, prípadné zmeny údajov zapísané v registri verejnej zbierok,

j) priložené potvrdenie o úhrade správneho poplatku v určenej výške; ak sa návrh podáva na ministerstvo vnútra30 €, na okresný úrad – 10 €, predĺženie vykonávania verejnej zbierky – 15 €; nepredloženie potvrdenie je dôvodom na zastavenie konania a tým na nepovolenie verejnej zbierky. Viac informácií o úhrade správneho poplatku nájdte na webových stránkach Slovenskej pošty, a.s. https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok.

k) pretože registrácia verejnej zbierky podlieha zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, je potrebné v návrhu presne uviesť názov a právnu formu právnickej osoby, jej adresu, IČO pridelené štatistickými orgánmi a návrh podpísať štatutárnym zástupcom.

 

Podľa § 7 zákona o verejných zbierkach možno verejnú zbierku vykonávať len spôsobmi uvedenými v zákone, pričom vykonávať jednu zbierku možno aj kombináciou spôsobov.

 

Verejnú zbierku možno vykonávať:

a) zasielaním príspevkov na osobitný účet,

b) zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby alebo volaním na skrátené číslo (výška príspevku z ceny 1 darcovskej správy SMS alebo volania na skrátené číslo na účel zbierky sa uvedie v návrhu)

c) zbieraním do stacionárnych pokladničiek,

d) zbieraním do prenosných pokladničiek,

e) predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene (výška príspevku z ceny 1 predmetu na účel zbierky sa uvedie v návrhu)

f) predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov, ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek. (výška príspevku z ceny 1 vstupenky na účel zbierky sa uvedie v návrhu)

 

Pri zbierke vykonávanej zasielaním darcovských správ SMS alebo volaním na skrátené číslo, právnická osoba oznámi správnemu orgánu telefónne číslo na zasielanie darcovských správ SMS alebo pre volanie na skrátené číslo.

 

Pri zbierke vykonávanej zbieraním do stacionárnych pokladničiek alebo do prenosných pokladničiek, je právnická osoba povinná zabezpečiť pokladničky proti násilnému otvoreniu a proti odcudzeniu vložených príspevkov; označiť pokladničku názvom právnickej osoby vykonávajúcej zbierku, nápisom „Verejná zbierka“, registrovým číslom zbierky a názvom správneho orgánu, ktorý zbierku zapísal do registra zbierok. Ak je viac pokladničiek, uvedie sa aj evidenčné číslo pokladničky. Pokladničky sa otvoria do 15 dní odo dňa ukončenia zbierky, vyhotoví sa zápisnica, ktorá obsahuje názov právnickej osoby, číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok s uvedením správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, dátum vykonávania zbierky, názov obce, v ktorej sa zbierka vykonala, celkovú sumu získaných príspevkov, meno, priezvisko a podpis najmenej dvoch poverených fyzických osôb, ktoré dovŕšili osemnásty rok svojho veku a majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Ak je viac pokladničiek, v zápisnici o otvorení pokladničky sa uvedie aj evidenčné číslo pokladničky.

 

Pri zbierke vykonávanej predajom predmetov, v cene ktorých je započítaný príspevok, vyznačí sa na nich zreteľne výška tohto príspevku. Ak to nie je možné alebo účelné, oznámi právnická osoba ešte pred vykonávaním zbierky výšku príspevku na viditeľnom mieste, kde sa takéto predmety predávajú. V priestore, kde sa takéto predmety predávajú, sa vyvesí oznámenie, v ktorom uvedie, kto zbierku vykonáva, číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky, účel zbierky a výšku príspevku. O predmetoch určených na tento predaj sa vedie evidencia.

 

Pri kultúrnych, športovýchiných verejných podujatiach usporiadaných na získanie príspevkov uvedie právnická osoba na vstupenkách výšku príspevku a číslo vstupenky; vyvesí v priestore, kde sa takéto vstupenky predávajú, oznámenie, v ktorom uvedie, kto zbierku vykonáva, číslo právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok, dátum začatia a dátum ukončenia zbierky a účel zbierky. O vstupenkách určených na predaj sa vedie evidencia.

 

Informovanosť: právnická osoba informuje na svojom webovom sídle o vykonávaní verejnej zbierky zapísanej v registri verejných zbierok.

 

Čas konania: verejnú zbierku zbieraním do prenosných pokladničiek možno vykonávať najdlhšie 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku; ostatnými spôsobmi možno vykonávať najdlhšie 12 mesiacov odo dňa zápisu zbierky do registra zbierok. V návrhu sa uvedie konkrétny termín akcie alebo pri dlhšie konaných zbierkach ohraničiť termín od – do.

 

Predčasné ukončenie verejnej zbierky: ak predčasne zanikol účel zbierky, právnická osoba je povinná ukončiť zbierku dňom zániku účelu zbierky a v lehote 15 dní odo dňa zániku účelu zbierky oznámiť túto skutočnosť správnemu orgánu. Právnická osoba zašle správnemu orgánu do 30 dní odo dňa zániku účelu zbierky predbežnú správu zbierky a návrh na použitie získaných prostriedkov.

 

Predbežnú správu zbierky je právnická osoba vykonávajúca verejnú zbierku povinná predložiť do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky a v tejto lehote musí byť uverejnený na jej webovom sídle prehľad vykonávania zbierky a prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky počas aspoň 12 mesiacov.

Predbežná správa zbierky doručená správnemu orgánu musí obsahovať:

a) prehľad vykonávania zbierky,

b) prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky,

c) bankové výpisy z osobitného účtu.

 

Záverečnú správu zbierky je právnická osoba vykonávajúca verejnú zbierku povinná predložiť do 12 mesiacov odo dňa ukončenia zbierky. Ak sa čistý výnos použije mimo územia Slovenskej republiky predloží sa do 24 mesiacov odo dňa ukončenia zbierky. V týchto lehotách musí byť uverejnený na jej webovom sídle prehľad nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel počas aspoň 12 mesiacov.

Záverečná správa zbierky doručená správnemu orgánu musí obsahovať:

a) prehľad nákladov zbierky,

b) prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel,

Záverečná správa zbierky obsahuje aj doklady preukazujúce náklady zbierky a doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky, ktoré si právnická osoba uchováva vo svojom sídle a na žiadosť správneho orgánu ich do 10 dní od doručenia jeho žiadosti predloží správnemu orgánu.

 

Kontrolou nad vykonávaním zbierok môže vykonať príslušný okresný úrad alebo ministerstvo vnútra, pri ktorej sa preverí, či sa zbierka vykonáva alebo bola vykonaná v súlade s údajmi uvedenými v registri zbierok a zákonom o verejných zbierkach.

Okresný úrad alebo ministerstvo vnútra môže vykonať kontrolu dokladov záverečnej správy zbierky v sídle právnickej osoby vykonávajúcej verejnú zbierku. Právnická osoba vykonávajúca verejnú zbierku je povinná predložiť doklady záverečnej správy na výzvu správneho orgánu do 10 dní od doručenia jeho žiadosti.

 

Správny orgán uloží právnickej osobe pokutu od 100 eur do 1 000 eur, ak právnická osoba

a) vykonáva zbierku bez zápisu do registra zbierok,

b) vykonáva zbierku bez predĺženia jej zápisu v registri zbierok,

c) nepoverí vykonávaním zbierky fyzické osoby,

d) neoznámi telefónne číslo na zasielanie darcovských správ SMS alebo skrátené číslo,

e) nezabezpečí a neoznačí pokladničky,

f) poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10 alebo § 11,

g) pokračuje vo vykonávaní zbierky po zániku jej účelu,

h) nepredloží predbežnú správu zbierky a záverečnú správu zbierky v zákonných lehotách,

i) nezverejní na svojom webovom sídle predbežnú správu zbierky a záverečnú správu zbierky v zákonných lehotách,

j) nepoužije čistý výnos zbierky na účel zapísaný v registri zbierok,

k) nepredloží doklady potrebné ku kontrole,

l) nesplní povinnosť podľa § 17 ods. 2.