Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Informácie o registrácii

Nadácie

Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov upravuje postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov. 

Zákonom bola Ministerstvu vnútra SR založená povinnosť na úseku registrácie nadácií. Plnením týchto úloh je poverený odbor všeobecnej vnútornej správy, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. 

Nadácia je účelové združenie majetku, ktorý slúži na podporu verejnoprospešného účelu. 

Verejnoprospešným účelom sa rozumie najmä rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt, realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, ochrana zdravia, ochrana práv detí a mládeže, rozvoj vedy, vzdelania, telovýchovy a plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 


Názov nadácie musí obsahovať označenie „nadácia". Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu toto označenie vo svojom názve alebo v obchodnom mene používať. Názov nadácie sa musí odlišovať od názvu inej, už registrovanej nadácie a nesmie byť zameniteľný s názvom inej, už registrovanej nadácie. Ak má názov nadácie obsahovať priezvisko fyzickej osoby odlišnej od zakladateľa, návrh na registráciu nadácie do registra musí obsahovať aj súhlas tejto fyzickej osoby; ak táto fyzická osoba nežije, súhlas jej dedičov, ak sú známi.


Majetok nadácie tvorí nadačné imanie, nadačný fond a ostatný majetok nadácie. 

Nadačné imanie je majetok nadácie zapísaný do registra. Pri založení nadácie je tvorené majetkovými vkladmi jednotlivých zakladateľov. Hodnota majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 663 eur. Základná hodnota nadačného imania  musí byť najmenej 6638 eur, pričom túto základnú hodnotu môžu tvoriť len peňažné prostriedky a nehnuteľnosti. Hodnotu prevyšujúcu 6638 eur môžu tvoriť aj hnuteľné veci, cenné papiere, ako aj iné majetkové práva a hodnoty oceniteľné peniazmi. Hodnotu nadačného imania nemožno znížiť.


Nadáciu môže založiť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „zakladateľ“). Možná je aj kombinácia fyzickej a právnickej osoby.


Nadácia sa zakladá nadačnou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená. Po zápise nadácie do registra nie je možné meniť, vymazať alebo doplniť zakladateľa.

Nadácia vzniká dňom zápisu nadácie do registra mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len "register"). 

Konanie o zápis nadácie do registra sa začína odo dňa, keď bol ministerstvu doručený návrh na zápis do registra. Písomný návrh na zápis nadácie do registra podáva ministerstvu správca nadácie. Podpis správcu nadácie musí byť úradne osvedčený. 

K návrhu na zápis nadácie do registra sa priloží:


 • nadačná listina v dvoch vyhotoveniach (origináloch). Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená,
 • písomné vyhlásenie správcu o splatení peňažného vkladu zakladateľom alebo písomné vyhlásenie zakladateľa, že do nadačného imania vkladá nehnuteľnosť (pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená),
 • písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh  osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu (§ 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • údaje správcu nadácie potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • aktuálny znalecký posudok v prípade vkladu nehnuteľností,
 • ak je zakladateľom zahraničná právnická osoba výpis z registra, v ktorom je zapísaná,
 • doklad o povolení na dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky ak je správcom zahraničná fyzická osoba,
 • potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 100 €. 

Viac informácií o úhrade správneho poplatku nájdete na webových stránkach Slovenskej pošty, a.s. https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok


Nadačná listina musí obsahovať:

 • názov nadácie,
 • sídlo nadácie (v rozsahu adresa sídla, orientačné číslo; súpisné číslo, ak bolo pridelené; PSČ a názov obce/mesta),
 • verejnoprospešný účel, ktorý nadácia bude podporovať,
 • meno a priezvisko (názov), rodné číslo (identifikačné číslo organizácie) a adresu trvalého pobytu (sídlo) všetkých zakladateľov,
 • hodnotu nadačného imania,
 • hodnotu a predmet majetkového vkladu, ktorý každý zakladateľ vložil do nadačného imania pri založení nadácie,
 • dobu, na akú sa nadácia zriaďuje,
 • počet členov orgánov nadácie, dĺžku funkčného obdobia a spôsob ich voľby,
 • spôsob zvolávania, hlasovania a rokovania orgánov nadácie,
 • meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu prvého správcu nadácie a prvých členov ďalších orgánov nadácie,
 • podmienky nakladania s majetkom nadácie,
 • určenie okruhu osôb, ktorým sa poskytujú prostriedky nadácie,
 • podmienky poskytovania prostriedkov nadácie tretím osobám,
 • ďalšie náležitosti, ak ich zakladateľ považuje za potrebné uviesť.

Ak návrh na zápis nadácie do registra neobsahuje zákonom určené náležitosti, ministerstvo správcu nadácie do 15 dní od doručenia návrhu upozorní, že konanie o zápis nadácie do registra začne až po odstránení nedostatkov. 

Ministerstvo zápis nadácie do registra odmietne, ak z predložených dokladov vyplýva, že:

 • nejde o účelové združenie majetku,
 • účel nadácie nie je verejnoprospešný,
 • nadačná listina nie je v súlade o zákonom

O odmietnutí zápisu nadácie do registra rozhodne ministerstvo do 30 dní od začatia konania.


Ak ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie zápisu nadácie do registra, do 30 dní od začatia konania vykoná zápis nadácie do registra a v tejto lehote zašle správcovi nadácie jedno vyhotovenie nadačnej listiny, na ktorom vyznačí deň zápisu nadácie do registra. 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) nadácii prideľuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť ministerstva.


Vznik nadácie, jej názov a sídlo oznámi ministerstvo Štatistickému úradu Slovenskej republiky do desiatich dní odo dňa zápisu nadácie do registra. 

Ministerstvo dohliada, či nadácia plní verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená. Na tento účel ministerstvo vyhodnocuje obsah výročnej správy. Ak ministerstvo zistí nedostatky, vyzve nadáciu, aby v určenej lehote odstránila zistené nedostatky a súčasne informovala ministerstvo o prijatých opatreniach. Ak nadácia neuloží výročnú správu do verejnej časti registra účtovných závierok najneskôr do 15. júla, ministerstvo môže uložiť nadácii pokutu do 1000 €.  V rozhodnutí o uložení pokuty ministerstvo určí primeranú lehotu na uloženie výročnej správy, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.  Ak nadácia ani v primeranej lehote nevykoná nápravu, ministerstvo podá návrh na príslušný súd o zrušenie nadácie a nariadenie jej likvidácie. 

Nadácia sa zrušuje:

 • uplynutím doby, na akú bola založená,
 • dosiahnutím verejnoprospešného účelu, na aký bola založená,
 • rozhodnutím správnej rady o zrušení nadácie,
 • rozhodnutím súdu o zrušení nadácie,
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • rozhodnutím zakladateľov alebo dohodou zakladateľov, ak je správna rada nefunkčná najmenej jeden rok.

Nadácia zaniká dňom výmazu nadácie z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. 

Likvidácia sa nevyžaduje, ak:

 • majetok a záväzky nadácie po jej zániku prechádzajú na inú nadáciu,
 • sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • po skončení konkurzného konania nezostane nadácii nijaký majetok.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyberá správne poplatky v rámci úkonov podľa Položky 34 sadzobníka správnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

1.

návrh na registráciu nadácie

100 €

2.

zmena nadačnej listiny a údajov zapísaných do registra

25 €

3.

vyhotovenie nadačnej listiny ako náhrady za stratenú, zničenú,  poškodenú alebo odcudzenú nadačnú listinu

25 €

4.

vyhotovenie výpisu z registra

10 €

5.

vyhotovenie písomnej informácie z registra

10 €

6.

výmaz nadácie z registra

50 €

 
K uvedeným správnym poplatkom pri zmene údajov a výmazu je potrebné predložiť nasledovné doklady: 

 • Zmena údajov zapísaných do registra
  • návrh správcu na zmenu údajov zapísaných do registra do 15 dní, odo dňa, keď k nim došlo, na ktorom musí byť pravosť podpisu správcu úradne osvedčená,
  • dodatok k nadačnej listine v dvoch vyhotoveniach, na ktorých musí byť pravosť podpisu predsedu správnej rady úradne osvedčená,
  • rozhodnutie správnej rady o vykonaní zmeny v nadačnej listine.
 • Návrh na výmaz nadácie z registra
  • návrh likvidátora na výmaz nadácie z registra (podpis likvidátora musí byť úradne osvedčený),
  • rozhodnutia správnej rady o zrušení nadácie alebo rozhodnutia zakladateľa o zrušení nadácie, ak je správna rada nefunkčná viac ako 1 rok,
  • konečná správa o priebehu likvidácie nadácie v prípade zrušenia s likvidáciou, ročná účtovná závierka ku dňu vstupu nadácie do likvidácie a ku dňu ukončenia likvidácie,
  • doklad o prevode nadačného imania na inú nadáciu,
  • uznesenie správnych rád o zrušení nadácie bez likvidácie spolu so zmluvou o ich zlúčení a rozhodnutie zakladateľa, ak rozhodol o zrušení nadácie,
  • uznesenie správnej rady o premene nadácie na neinvestičný fond.