Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Informácie o registrácii občianskeho združenia/evidencii odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov

Podmienky vzniku a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Občania môžu zakladať spolky, spoločnosti, zväzy, hnutia, kluby a iné občianske združenia, ako aj odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov a združovať sa v nich. Členmi združenia môžu byť aj právnické osoby.

Združenia sú právnickými osobami. Vznikajú registráciou. Registrovým orgánom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. 

Návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (ďalej len „prípravný výbor“). Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a bydliská. Ďalej uvedú, kto z členov starších ako 18 rokov je splnomocnencom oprávneným konať v ich mene. Návrh na registráciu musí obsahovať údaje o štatutárnom orgáne združenia alebo členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.

K návrhu na registráciu je nutné pripojiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 100 € (povinnosť úhrady poplatku sa nevzťahuje k návrhu na evidenciu odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov podľa § 9a vyššie uvedeného zákona).


K návrhu pripoja stanovy (v dvoch exemplároch), v ktorých musia byť uvedené:


 • názov združenia,
 • sídlo (v rozsahu adresa sídla, orientačné číslo; súpisné číslo, ak bolo pridelené; PSČ a názov obce/mesta). Ak je sídlo v Bratislave alebo v Košiciach, je nutné v adrese uviesť aj mestskú časť,
 • cieľ jeho činnosti,
 • orgány združenia, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia,
 • ustanovenia o organizačných jednotkách, pokiaľ budú zriadené a pokiaľ budú konať vo svojom mene,
 • zásady hospodárenia.

Ak návrh nemá náležitosti podľa zákona, alebo ak sú údaje v ňom neúplné alebo nepresné, ministerstvo na to prípravný výbor do 15 dní od doručenia návrhu, upozorní s tým, že dokiaľ vady nebudú odstránené, konanie o registrácii sa nezačne. 


Konanie o registrácii sa začne dňom, keď ministerstvu došiel návrh, ktorý nemá vady.


Ministerstvo registráciu odmietne, ak z predložených stanov vyplýva, že:

 • ide o politickú stranu a politické hnutie, o organizáciu zriadenú na zárobkovú činnosť alebo na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní, alebo o cirkev a náboženské spoločnosti,
 • stanovy nie sú v súlade so zákonom,
 • ide o nedovolené združenie,
 • ciele združenia sú v rozpore s požiadavkami zákona (§ 5).


O odmietnutí registrácie rozhodne ministerstvo do 15 dní od začatia konania a rozhodnutie doručí splnomocnencovi prípravného výboru. Proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie nemožno podať rozklad.

Pokiaľ ministerstvo nezistí dôvod na odmietnutie registrácie, vykoná do 15 dní od začatia konania registráciu a v tejto lehote zašle splnomocnencovi prípravného výboru jedno vyhotovenie stanov, na ktorom vyznačí deň registrácie, ktorým je deň odoslania. O registrácii sa nevydáva rozhodnutie v správnom konaní.

Poskytovanie údajov do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a pridelenie identifikačného čísla organizácie združeniu a jeho organizačnej jednotke upravuje zákon č. 272/2015 Z.z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie na http://www.statistics.sk/ a www.slov-lex.sk.

Zákon o združovaní občanov sa s istými obmedzeniami vzťahuje i na združovanie v odborových organizáciách a organizáciách zamestnávateľov.

Odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov sa stáva právnickou osobou dňom nasledujúcim po tom, keď ministerstvu bol doručený návrh na jej evidenciu.

 
 
Štatutárny orgán združenia je povinný do 15 dní oznámiť ministerstvu zriadenie organizačnej jednotky združenia, ktorá koná vo svojom mene, a zmenu údajov o organizačnej jednotke, ktorá koná vo svojom mene. Oznámenie o zriadení organizačnej jednotky združenia musí obsahovať názov, adresu sídla, identifikačné číslo organizácie, ak je pridelené, cieľ činnosti, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby oprávnenej konať v mene organizačnej jednotky. Štatutárny orgán združenia je povinný do 15 dní oznámiť ministerstvu zánik organizačnej jednotky združenia a dôvod jej zániku. K oznámeniu podľa prvej vety a tretej vety musia byť pripojené dokumenty osvedčujúce skutočnosti pre zápis týchto údajov.
 
Vyššie uvedený odsek sa vzťahuje aj na organizačné jednotky odborových organizácií a organizácií zamestnávateľov, ktoré sú registrované alebo evidované podľa zákona č. 83/1990Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ak podľa ich stanov konajú vo svojom mene; o týchto jednotkách sa zapisujú vo verejnej časti registra len názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie, dátum ich zápisu do registra, meno, priezvisko a dátum narodenia fyzickej osoby oprávnenej konať v mene organizačnej jednotky.
 
Údaje o organizačnej jednotke občianskeho združenia, ktorá koná vo svojom mene, sa zapisujú do registra. Organizačná jednotka združenia, ktorá koná vo svojom mene, okrem organizačnej jednotky odborovej organizácie, vzniká dňom zápisu do registra.
 
 
Združenie sa zrušuje
 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
 • právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení,
 • právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní, alebo
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
Pokiaľ stanovy združenia neurčujú spôsob dobrovoľného rozpustenia alebo zlúčenia s iným združením, rozhoduje o ňom jeho najvyšší orgán. Tento orgán oznámi zánik združenia do 15 dní príslušnému ministerstvu.

Na zrušenie a zánik združenia sa primerane použijú všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb.) o zrušení a zániku obchodných spoločností, ak tento zákon neustanovuje inak. V súlade s ustanovením § 761 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov sa ustanovenia § 70 až 75k Obchodného zákonníka použijú obdobne aj na likvidáciu združenia občanov (vrátane odborovej organizácie alebo organizácie zamestnávateľov). 

Združenie je povinné uvádzať svoj názov spoločne s dodatkom označujúcim jeho súčasný právny stav, najmä s dodatkom „v likvidácii“ alebo „v konkurze“.

Zrušením združenia sa zrušujú aj organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene. Združenie nezanikne skôr, než zaniknú všetky organizačné jednotky, ktoré konajú vo svojom mene.
 
Združenie zaniká ku dňu výmazu z registra mimovládnych neziskových organizácií.
 
Ak ministerstvo zistí, že združenie vyvíja činnosť, ktorá je v rozpore so zákonom, bez meškania ho na to upozorní a vyzve ho, aby od takej činnosti upustilo. Ak združenie v tejto činnosti pokračuje, ministerstvo ho rozpustí. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať rozklad.
 

Správne poplatky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyberá správne poplatky v rámci úkonov podľa Položky 34 sadzobníka správnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov.

Viac informácií o úhrade správneho poplatku nájdete na webových stránkach Slovenskej pošty, a.s. https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok

1. Návrh na registráciu združenia občanov

100 

2. Zmena stanov alebo údajov združenia občanov zapísaných do registra

25 €

3. Vyhotovenie stanov ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy

20

4. Vyhotovenie výpisu z registra

10 

5. Vyhotovenie písomnej informácie z registra

10 

6. Výmaz združenia občanov z registra

25 €

7.

Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene do registra

100 € 

8.

Zmena údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene v registri

 25 €

9.

Výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene z registra

 25 €

10.

Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do registra

 25 €

 

Poplatok podľa bodov 7. a 8. sa nevyberie, ak občianske združenie, ktoré zriadilo organizačné jednotky konajúce vo svojom mene do 31. decembra 2018, zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 31. decembra 2019 údaje o organizačných jednotkách podľa § 20a ods. 2 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

Poplatok podľa bodu 10. sa nevyberie, ak občianske združenie zašle Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky písomne do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu podľa § 20a ods. 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.