Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Prvé prihlásenie nového vozidla (osobne na dopravnom inšpektoráte)

Každé nové vozidlo, o ktorom schvaľovací úrad rozhodol, že musí byť evidované orgánom Policajného zboru, a ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť prihlásené pri osobnom podaní na príslušnom dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého pobytu držiteľa vozidla alebo adresy jeho prevádzkarne; vozidlo, ktoré má byť prevádzkované organizačnou zložkou podniku, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, musí byť prihlásené do evidencie na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa adresy umiestnenia tejto organizačnej zložky.

Vlastník vozidla, ktoré doteraz nebolo prihlásené do evidencie vozidiel, je povinný osobne toto vozidlo prihlásiť do 30 dní po jeho nadobudnutí; pritom uvedie, kto má byť zapísaný v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako jeho držiteľ.

Žiadateľ uvedie, aký druh tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) žiada prideliť, kde sú možnosti:

 • pridelenie TEČ náhodným výberom z generátora náhodného výberu TEČ, ktoré sú na sklade dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie TEČ s voliteľnou logistikou, o zloženie ktorých požiada,
 • pridelenie konkrétnej TEČ zo skladových zásob dopravného inšpektorátu,
 • pridelenie Elektro TEČ na elektromobily a plug-in hybridy,
 • pridelenie TEČ, ktoré má žiadateľ ponechané u seba z predošlého vozidla.

Ďalej žiadateľ môže uviesť, či žiada o zabezpečenie výroby a doručenia osvedčenia o evidencii časť I v štandardnej lehote, alebo v skrátenej lehote do dvoch pracovných dní (v takomto prípade je potrebné uhradiť ešte poplatok vo výške 45,- €). Tu dávame do pozornosti, že skrátená lehota neplatí na vybavenie celého prepisu vozidla, ale len na vydanie osvedčenie o evidencii časť I, ktoré sa začne vyrábať po vydaní/doručení papierového osvedčenia o evidencii časť II.

Žiadateľ ku žiadosti prikladá

 • platný doklad totožnosti,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,  
 • osvedčenie o evidencii časť II vystavené predajcom vozidla,
 • ak došlo ku strate alebo krádeži osvedčenia o evidencii časť II, žiadateľ je povinný požiadať predajcu vozidla o vystavenie duplikátu osvedčenia,
 • ak sa jedná o právnickú osobu, ktorá sa nezapisuje alebo nie je zapísaná v registri právnických osôb, doklad o zriadení takejto osoby použiteľný na právne úkony,
 • ak vozidlu výrobca vystavil osvedčenie o zhode vozidla COC, je vlastník povinný predložiť aj osvedčenie o zhode vozidla COC. Orgán Policajného zboru do osvedčenia o zhode vozidla COC (§ 12 zákona č. 106/2018 Z. z. a § 115 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z.) uvedie dátum evidencie vozidla v Slovenskej republike, sériu a číslo osvedčenia o evidencii časti II, osvedčenie o zhode vozidla COC potvrdí podpisom a pečiatkou a vráti ho držiteľovi vozidla.

Správny poplatok platí žiadateľ.

Prvé prihlásenie nového vozidla elektronicky

Od 1.12.2019 môže cez elektronickú službu požiadať o prihlásenie dosiaľ neevidovaného dokončeného vozidla do evidencie aj priamo vlastník vozidla. Uvedené je možné iba v prípade ak nebol predajcom nových vozidiel vystavený doklad osvedčenie o evidencii časť II v papierovom vyhotovení formátu A4 (tento bude doručený kuriérom spolu s evidenčnými číslami na určenú adresu) a ak predajca nového vozidla vozidiel vyznačí túto skutočnosť v elektronickej službe. Až po splnení týchto podmienok môže vlastník vozidla požiadať o prihlásenie vozidla do evidencie prostredníctvom elektronickej službyNa skutočnosť, že vlastník vozidla bude žiadať sám o prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel, musí upozorniť predajcu nových vozidiel.

Prihlásenie vozidla takýmto spôsobom sa realizuje elektronickou službou Žiadosť o prvé prihlásenie vozidla do evidencie (minv.sk), kde bude všetka komunikácia, vrátane informácií k úhrade správneho poplatku, zasielaná do elektronickej schránky žiadateľa.