Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. marec 2023, pondelok
 

Informácie týkajúce sa agendy politických strán

Podmienky vzniku politickej strany a politického hnutia (ďalej len „strana“), register politických strán a politických hnutí, konania o zmene údajov zapísaných v registri strán, podmienky zániku strany, práva a povinnosti strany, hospodárenie a financovanie strany, sankcie za nesplnenie povinností, niektoré pravidlá súčinnosti Slovenskej republiky s Úradom pre európske politické strany a európske politické nadácie a niektoré pravidlá týkajúce sa európskych politických strán so sídlom na území Slovenskej republiky a európskych politických nadácií so sídlom na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“).

Podľa zákona o politických stranách je orgánom štátnej správy príslušným na registráciu strán Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). V rámci pôsobnosti ministerstva plní funkciu správcu a vecného gestora pre Register politických strán a politických hnutí (ďalej len „register strán“) Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podľa čl. 17 písm. j) Organizačného poriadku Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, koná vo veci registrácie podľa zákona o politických stranách a vedie register strán, do ktorého zapisuje zákonom ustanovené údaje týkajúce sa vzniku strany, zmeny zapisovaných údajov a zrušenia a zániku strany, odbor volieb, referenda a politických strán.

Adresa:

Odbor volieb, referenda a politických strán

Sekcia verejnej správy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Drieňová 22

826 86 Bratislava 29

Právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickými osobami a právnickými osobami podľa zákona o politických stranách sa vykonávajú  výlučne v listinnej  podobe., ak tento zákon neustanovuje inak.

Oznámenie prípravného výboru strany

Prípravný výbor strany môže oznámiť ministerstvu, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla.Oznámenie musí byť písomné a podpísané každým členom prípravného výboru.

V oznámení prípravný výbor uvedie:

-  identifikačné údaje členov prípravného výboru v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu a informácia o tom, kto z členov prípravného výboru je splnomocnencom,

-  navrhovaný názov strany a jeho skratku, ak sa má používať,

-  deň začatia zbierania podpisov na zoznam občanov. 

Oznámenie ministerstvo bezodkladne zverejní na svojom webovom sídle na dobu 180 dní a po túto dobu ministerstvo:

a)  neprijme a nezverejní oznámenie iného prípravného výboru s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení,

b)  nerozhodne o registrácii strany s názvom strany alebo skratkou zhodnou s názvom strany alebo skratkou uvedenou vo zverejnenom oznámení,

c)  nevykoná zmenu názvu zaregistrovanej strany alebo skratky v registri strán v prípade, ak sa názov strany alebo skratka nelíši od názvu strany alebo skratky uvedenej vo zverejnenom oznámení.

d)  nevydá vyhlásenie o tom, že stanovy európskej politickej strany sú alebo nie sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ak je názov európskej politickej strany alebo jej skratka zhodný s názvom strany alebo skratkou vo zverejnenom oznámení.

Ak prípravný výbor v lehote 180 dní nepredloží ministerstvu návrh na registráciu strany uvedenej vo zverejnenom oznámení, vyššie uvedené obmedzenia sa prestanú uplatňovať.

 

K registrácii strany

Podmienky vzniku strany upravuje § 6 zákona o politických stranách. Podľa § 6 ods. 1 zákona o politických stranách, strana vzniká dňom zápisu do registra strán.

Návrh na registráciu strany podáva prípravný výbor, ktorý musí byť najmenej trojčlenný. Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov musí byť osvedčená.

V návrhu musia byť uvedené mená, priezviská, rodné čísla, adresy trvalého pobytu všetkých členov prípravného výboru a musí byť uvedené, kto z členov prípravného výboru je splnomocnencom.

Prílohou návrhu musia byť tieto doklady:

a)  zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla (zoznam musí podpísať najmenej 10 000 občanov, ktorí dovŕšili 15 rokov veku a každý občan musí uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu alebo číslo pobytového preukazu občana Európskej únie),

b)  stanovy strany vo dvoch vyhotoveniach,

c)  doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 663,50 €,

d)  vyhlásenie o adrese sídla strany s uvedením obce, názov ulice a čísla domu, podpísané splnomocnencom (sídlo strany musí byť na území Slovenskej republiky).

Stanovy strany musia obsahovať:

a)  názov a jej skratku, ak sa má používať; názov strany alebo jej skratka sa musí líšiť od názvu alebo skratky strany, ktorá už bola zaregistrovaná, a názvu alebo skratky európskej politickej strany so sídlom na území Slovenskej republiky; názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany,

b)  program strany s uvedením cieľov činnosti,

c)  ustanovenia o podmienkach vzniku a zániku členstva v strane a ustanovenia o právach a povinnostiach člena strany,

d)  orgány strany vrátane najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho  orgánu, spôsob ich voľby a vymedzenie ich právomocí,

e)  spôsob, akým štatutárny orgán koná v mene strany, či a v akom rozsahu môžu robiť právne úkony v mene strany aj iní jej členovia alebo jej zamestnanci,

f)  zásady hospodárenia strany,

g)  ustanovenia o organizačných jednotkách strany, ak budú zriadené, najmä vymedzenie rozsahu,
v akom môžu v mene strany nadobúdať majetok, hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva a vymedzenie rozsahu, v akom môžu konať a zaväzovať sa v mene strany; organizačné jednotky strany nie sú právnickými osobami,

h)  spôsob naloženia s majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade zrušenia strany.

Orgánmi strany sú najmä najvyšší, výkonný, rozhodcovský a revízny orgán. Každý orgán strany okrem štatutárneho orgánu musí mať najmenej troch členov, výkonný orgán strany musí mať najmenej deväť členov a najvyšší orgán strany musí mať najmenej 27 členov.

Členom orgánu strany môže byť iba člen strany; člen výkonného orgánu strany nemôže byť členom rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany, člen rozhodcovského orgánu strany nemôže byť členom revízneho orgánu strany.

Do pôsobnosti najvyššieho orgánu strany patrí

a)  schvaľovanie stanov a ich zmien vrátane zmeny názvu strany, skratky strany, programu strany a cieľov činnosti strany a všetkých ďalších povinných náležitostí stanov,

b)  voľba a odvolanie štatutárneho orgánu strany alebo členov štatutárneho orgánu strany,

c)  voľba najmenej dvoch tretín členov výkonného orgánu strany a ich odvolanie,

d)  voľba a odvolanie členov revízneho a rozhodcovského orgánu strany,

e)  rozhodovanie o dobrovoľnom zrušení strany,

f)  rozhodovanie o ďalších záležitostiach podľa zaregistrovaných stanov vrátane poverenia iných orgánov strany plnením úloh.

Každý člen najvyššieho orgánu strany hlasuje rovnakým počtom hlasov. Člen najvyššieho orgánu strany je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako člen rozhodcovského alebo revízneho orgánu strany. Člen výkonného orgánu strany, ktorý bol zvolený najvyšším orgánom strany, nemôže byť odvolaný iným orgánom strany. Zo zasadnutí najvyššieho orgánu strany sa vyhotovuje zápisnica v písomnej forme.

Výkonný orgán strany rozhoduje o dôležitých záležitostiach strany, pokiaľ nie sú týmto zákonom alebo stanovami vyhradené do pôsobnosti najvyššieho orgánu, rozhodcovského, revízneho alebo iného orgánu strany. Rozhodcovský orgán rozhoduje spory v rámci strany a revízny orgán dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany.

Štatutárny orgán strany je povinný do šiestich mesiacov od vzniku strany doručiť ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany.

Konanie o registrácii strany upravuje § 7 zákona o politických stranách. Konanie začína dňom, keď bol ministerstvu doručený návrh na registráciu podľa § 6 zákona o politických stranách. Ministerstvo návrh posúdi a zisťuje, či návrh nemá nedostatky a či nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany.

Ministerstvo stranu zaregistruje do 30 dní od začatia konania, ak návrh nemá nedostatky alebo ak nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany.

Ministerstvo do 30  dní od začatia konania odmietne registráciu strany, ak

a)  zoznam občanov nie je v súlade s § 6 ods. 4 písm. a) zákona o politických stranách,

b)  prípravný výbor, člen prípravného výboru alebo členovia prípravného výboru nespĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom,

c)  sídlo strany nie je na území Slovenskej republiky,

d)  názov strany a jej skratka sa nelíši od názvu a skratky strany, ktorá už je zaregistrovaná alebo názvu alebo skratky európskej politickej strany so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo

e)  stanovy strany sú v rozpore s § 2 ods. 1 zákona o politických stranách.

Rozhodnutie o odmietnutí registrácie strany sa doručuje splnomocnencovi do vlastných rúk;
proti rozhodnutiu nie je možné podať rozklad.

Ak nie je dôvod na odmietnutie registrácie strany, ale návrh a priložené doklady majú iné nedostatky, ministerstvo najneskôr do 30 dní od začatia konania zašle splnomocnencovi písomné upozornenie, v ktorom uvedie všetky nedostatky a vyzve ho, aby ich odstránil v určenej lehote s poučením, že inak konanie zastaví. Do uplynutia lehoty na odstránenie nedostatkov sa konanie prerušuje. Rozhodnutie o prerušení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.

Ak sa prípravný výbor domáha žalobou na správnom súde určenia, že návrh nemá nedostatky, je povinný o podaní žaloby bezodkladne písomne informovať ministerstvo; odo dňa podania žaloby neplynie prípravnému výboru lehota na odstránenie nedostatkov. Deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu, ktorým určil, že návrh nemá nedostatky, je dňom odstránenia nedostatkov návrhu.

Ministerstvo stranu zaregistruje do piatich dní od odstránenia nedostatkov návrhu. Rozhodnutie o registrácii strany sa nevydáva. Ministerstvo doručí splnomocnencovi jedno vyhotovenie stanov s vyznačeným dátumom a číslom registrácie strany.

Ministerstvo konanie zastaví, ak prípravný výbor neodstránil nedostatky návrhu v určenej lehote alebo ak správny súd nevyhovel návrhu prípravného výboru na určenie, že návrh nemá nedostatky. Rozhodnutie o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.

Register strán

Register strán, ktorý vedie ministerstvo je verejný zoznam do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa vzniku strany, zmeny zapísaných údajov a údaje týkajúce sa zrušenia a zániku strany. Taxatívny výpočet údajov, ktoré sa do registra strán zapisujú upravuje § 5 ods. 3 zákona o politických stranách. Údaje zapísané v registri strán sú účinné voči každému odo dňa vykonania zápisu s výnimkou údajov, ktoré sú účinné na základe rozhodnutia súdu. Rodné čísla fyzických osôb zapísaných v registri strán nie sú súčasťou zverejňovaných ani sprístupňovaných údajov. Povinnosti strany v súvislosti s konaním o zápise štatutárneho orgánu do registra strán a s konaniami o zmene údajov zapísaných do registra strán upravujú ustanovenia§ 8 až § 12 zákona o politických stranách.

Konanie o zápise štatutárneho orgánu do registra strán

Podľa § 8 ods. 2 zákona o politických stranách musí byť štatutárny orgán strany zvolený najneskôr do troch mesiacov od vzniku strany. Podľa § 8 ods. 3 zákona o politických stranách je splnomocnenec povinný podať ministerstvu návrh na zápis štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu najneskôr do štyroch mesiacov od svojho vzniku. K návrhu musí byť priložené uznesenie ustanovujúceho najvyššieho orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov, podpísané zvoleným štatutárnym orgánom strany, pričom pravosť podpisov musí byť osvedčená.

K uzneseniu musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany, vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať

a)  zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena  orgánu strany,

b)  informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,

c)  počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.

Ak návrh a priložený doklad nie sú v súlade so zákonom o politických stranách, ministerstvo najneskôr do 15 dní od začatia konania zašle splnomocnencovi písomné upozornenie na odstránenie nedostatkov. Ak splnomocnenec nedostatky neodstráni v určenej lehote, ministerstvo konanie zastaví. Rozhodnutie
o zastavení konania sa nevydáva, iba sa vyznačí v spise.

Ak splnomocnenec nepodá ministerstvu návrh na zápis štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu do registra strán zákonom ustanovenej lehote alebo ak neodstráni nedostatky návrhu,  ministerstvo zapíše túto stranu v registri strán s dodatkom „v likvidácii“ a strana bude môcť vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany. Splnomocnenec je povinný vymenovať likvidátora a bezodkladne oznámiť ministerstvu údaje o likvidátorovi v rozsahu podľa § 5 ods. 3 písm. j) zákona o politických stranách. Ak splnomocnenec neoznámi ministerstvu likvidátora najneskôr do 15 dní odo dňa zápisu strany s dodatkom „v likvidácii“, ministerstvo zapíše ako likvidátora splnomocnenca.

Evidencia členov strany

Strana je povinná viesť evidenciu členov strany. Evidencia členov strany musí obsahovať údaje o členovi strany v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, dátum vzniku členstva; jej súčasťou je členom vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie za člena strany a ak bola žiadosť o prijatie za člena  zaslaná elektronicky, musí obsahovať zaručený elektronický podpis.

Strana je povinná predložiť Štátnej komisii pre voľby a kontrolu financovania politických strán na jej požiadanie evidenciu členov strany na plnenie úloh podľa tohto zákona a osobitného predpisu.

Zmena sídla strany

V prípade zmeny adresy sídla strany, návrh na zápis do registra strán podáva ministerstvu štatutárny orgán do 15 dní odo dňa keď k nej došlo. K návrhu musí byť priložené vyhlásenie o zmene adresy sídla strany podpísané štatutárnym orgánom (pravosť podpisov musí byť osvedčená) a potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 33 €. K vyhláseniu o zmene adresy sídla strany musí byť zároveň priložený doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany.

Zmena štatutárneho orgánu strany

Návrh na zápis zmeny štatutárneho orgánu je povinný podať ministerstvu štatutárny orgán zapísaný v registri strán a v prípade viacčlenného štatutárneho orgánu všetci členovia štatutárneho orgánu zapísaní v registri strán. Návrh sa musí podať do 15 dní odo dňa, keď k zmene štatutárneho orgánu došlo. K návrhu musí byť priložené uznesenie orgánu strany, ktorý je podľa zaregistrovaných stanov príslušný na voľbu štatutárneho orgánu. Uznesenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať, zapísanými v registri strán a novozvoleným štatutárnym orgánom alebo všetkými novozvolenými členmi štatutárneho orgánu (pričom pravosť podpisov musí byť osvedčená), to neplatí, ak štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu zapísaný v registri strán zomrel alebo ak bol vyhlásený za mŕtveho.

K uzneseniu musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany, vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať:

a)  zloženie orgánu strany  s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena  orgánu strany,

b)  informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,

c)  počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.

K návrhu sa zároveň prikladá potvrdenie o úhrade správneho poplatku o výške 33 €.

K zmene názvu a skratky strany

Strana môže zmeniť svoj názov alebo skratku prostredníctvom zmeny zaregistrovaných stanov podľa § 11 zákona o politických stranách alebo zápisom nových stanov do registra strán podľa § 12 zákona o politických stranách.

Ak predmetom návrhu na zápis zmeny zaregistrovaných stanov alebo návrhu na zápis nových stanov je zároveň aj zmena názvu strany a/alebo jej skratky, ministerstvo nerozhodne o zmene názvu strany alebo jej skratky, ak strana predložila návrh po vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho parlamentu, volieb do orgánov územnej samosprávy, až do vyhlásenia výsledkov volieb a konanie sa do vyhlásenia výsledkov volieb preruší. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na voľby vyhlásené do orgánov územnej samosprávy podľa osobitného predpisu.

Zmena zaregistrovaných stanov strany

Návrh na zápis zmeny zaregistrovaných stanov je povinný podať ministerstvu štatutárny orgán, a to do 15 dní odo dňa schválenia ich zmeny.

K návrhu musí byť priložené:

-  zmeny stanov vo dvoch vyhotoveniach,

-  uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov na zmenu stanov, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať (pravosť podpisov musí byť osvedčená).

K uzneseniu musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany, vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať:

a)  zloženie orgánu strany s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena orgánu strany,

b)  informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,

c)  počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.

K návrhu sa zároveň prikladá potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 33 €. Ak je súčasťou zmeny zaregistrovaných stanov strany aj zmena jej názvu a/alebo zmena skratky, k návrhu sa prikladá 2x potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 33 eur (1x 33 € za zápis zmeny zaregistrovaných stanov a 1x 33 € za vykonanie zmeny zapisovaného údaju, t. j. za zmenu názvu a/alebo skratky).

Strana môže pre svoju potrebu vypracovať úplné znenie stanov a jedno vyhotovenie zaslať ministerstvu na založenie do zbierky listín. Na úplnom znení stanov sa nevyznačuje dátum a číslo registrácie strany ani dátum a poradové číslo zápisu zmeny stanov.

Konanie o zápise nových stanov do registra strán

Strana môže prijať nové stanovy. Nové stanovy musia obsahovať ustanovenie o zrušení zaregistrovaných stanov s uvedením čísla a dátumu registrácie strany, vrátane všetkých dátumov a poradových čísiel zmien stanov, ktoré boli zapísané v registri strán. Návrh podáva štatutárny orgán ministerstvu do 15 dní od ich schválenia (pravosť podpisov musí byť osvedčená).

K návrhu musí byť priložené:

-  nové stanovy v dvoch vyhotoveniach

-  uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov na schválenie nových stanov podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať (pravosť podpisov musí byť osvedčená) a

K uzneseniu musí byť priložená prezenčná listina členov orgánu strany, vlastnoručne podpísaná každým prítomným členom orgánu strany. Uznesenie musí obsahovať:

a)  zloženie orgánu strany  s uvedením mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a funkcie člena  orgánu strany,

b)  informáciu o podmienkach uznášaniaschopnosti a počte hlasov potrebných na prijatie uznesenia,

c)  počet členov orgánu strany, ktorí hlasovali za prijatie uznesenia.

K návrhu sa zároveň prikladá potvrdenie o úhrade správneho poplatku o výške 33 €. Ak je súčasťou nových stanov strany aj zmena jej názvu a/alebo zmena skratky, k návrhu sa prikladá 2x potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 33 eur (1x 33 € za zápis nových stanov a 1x 33 € za vykonanie zmeny zapisovaného údaju, t.j. za zmenu názvu a/alebo skratky).

Zánik strany

Strana zaniká dňom, keď ministerstvo vykoná výmaz strany z registra strán. Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Likvidácia sa nevyžaduje, ak

a)  majetok a záväzky prechádzajú na už jestvujúcu stranu, ktorá je právnym nástupcom strany zrušenej zlúčením,

b)  strana nemá žiaden majetok,

c)  návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok strany bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo konkurz vyhlásený na majetok strany bol zrušený z dôvodu, že majetok strany nepostačuje ani na úhradu výdavkov a odmenu správcu alebo po ukončení konkurzného konania nezostane strane žiaden majetok.

Zrušenie strany

Podľa § 14 zákona o politických stranách sa strana zrušuje:

-  dobrovoľným zrušením (s likvidáciou alebo bez likvidácie),

-  zlúčením s inou stranou,

-  vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

-  právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní

-  právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany alebo

-  z iných dôvodov uvedených v zákone o politických stranách § 8 ods. 7, § 30 ods. 8, § 34 ods. 4 a § 34e ods. 2 zákona o politických stranách).

Zrušenie strany bez likvidácie

Ak sa nevyžaduje likvidácia podľa § 13 ods. 3 zákona o politických stranách, strana sa zrušuje bez likvidácie.

Likvidácia sa nevyžaduje v prípade, ak:

a)  majetok a záväzky prechádzajú na už jestvujúcu stranu, ktorá je právnym nástupcom strany zrušenej zlúčením,

b)  strana nemá žiaden majetok,

c)  návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok strany bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo konkurz vyhlásený na majetok strany bol zrušený z dôvodu, že majetok strany nepostačuje ani na úhradu výdavkov a odmenu správcu alebo po ukončení konkurzného konania nezostane strane žiaden majetok.

Návrh na výmaz strany z registra strán sa podáva do 5 dní od zrušenia strany. Ak sa strana zrušuje dobrovoľným zrušením, návrh na výmaz strany z registra strán je povinný podať štatutárny orgán.

K návrhu musia byť priložené:

-  uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o dobrovoľnom zrušení strany, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať (pravosť podpisov musí byť osvedčená) a

-  vyhlásenie, že sa nevyžaduje likvidácia podľa § 13 ods. 3 písm. b) alebo písm. c) zákona o politických stranách, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať (pravosť podpisov musí byť osvedčená).

K návrhu sa zároveň prikladá potvrdenie o úhrade správneho poplatku o výške 33 €.

Zlúčenie strany s inou stranou

Ak sa strana zrušuje zlúčením s inou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán je povinný podať štatutárny orgán strany, ktorá sa zrušuje zlúčením.

K návrhu musí byť priložené:

-  uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o zrušení strany zlúčením s inou stranou, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať (pravosť podpisov musí byť osvedčená),

-  písomná zmluva o zlúčení strán.

Zmluva o zlúčení strán musí byť podpísaná štatutárnymi orgánmi alebo takým počtom členov štatutárnych orgánov, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov zlučovaných strán prijať (pravosť podpisov musí byť osvedčená) a musí obsahovať:

-  označenie zlučovaných strán s uvedením dátumu a čísla ich registrácie,

-  údaje o majetku a záväzkoch strany zrušenej zlúčením,

-  označenie právneho nástupcu strany zrušenej zlúčením.

K návrhu sa zároveň prikladá potvrdenie o úhrade správneho poplatku o výške 33 €.

Zrušenie strany s likvidáciou

O zrušení strany s likvidáciou rozhoduje orgán strany príslušný podľa zaregistrovaných stanov, ktorý je povinný súčasne vymenovať likvidátora. Likvidátorom nesmie byť člen tejto strany, ak zákon o politických stranách neustanovuje inak.

Zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, oznámi likvidátor ministerstvu do piatich dní od zrušenia strany. Zápisom prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu na likvidátora zapísaného v registri strán.

K oznámeniu musí byť priložené uznesenie orgánu strany príslušného podľa zaregistrovaných stanov strany, ktorý rozhodol o zrušení strany s  likvidáciou, podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, akým je potrebné toto rozhodnutie podľa stanov prijať (pravosť podpisov musí byť osvedčená). Zápisom prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu na likvidátora zapísaného v registri strán.

K oznámeniu  sa zároveň prikladá potvrdenie o úhrade správneho poplatku o výške 33 €.

Likvidátor robí v mene strany iba úkony smerujúce k likvidácii strany. Na likvidáciu strany sa primerane použije § 70 až 75a Obchodného zákonníka.  Ak sa likvidácia skončí majetkovým zostatkom, naloží s ním likvidátor spôsobom určeným v stanovách. Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie. K návrhu na výmaz strany z registra strán priloží likvidátor potvrdenie o úhrade správneho poplatku vo výške 33 €.

Správne delikty

Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3 500 eur, ak strana nepodala ministerstvu v zákonom ustanovenej lehote návrh na zmenu údajov zapísaných v registri strán a zákonom ustanovenej lehote návrh na zápis nových stanov do registra strán.

Ministerstvo uloží strane pokutu od 600 eur do 3500 eur, ak strana, ktorá nie je zriadená podľa zákona o politických stranách alebo poslanec za takúto stranu má zriadenú kanceláriu na území Slovenskej republiky. Pokutu možno uložiť opakovane, ak jej uloženie neviedlo k náprave a ak protiprávny stav trvá.

Ministerstvo uloží pokutu 300 eur tomu, kto neposkytne súčinnosť pri zisťovaní skutočností týkajúcich sa zriadenia kancelárie strán, ktoré nie sú zriadené podľa tohto zákona alebo ich poslancov.

Ministerstvo uloží strane pokutu 500 eur, ak strana v zákonom ustanovenej lehote nedoručí ministerstvu doklad preukazujúci právny vzťah strany k sídlu strany.

Ministerstvo vnútra uloží pokutu 3 500 eur strane, ktorej člen prípravného výboru, štatutárneho orgánu, najvyššieho, výkonného, rozhodcovského alebo revízneho orgánu je osobou, na ktorú sa vzťahuje obmedzenie, podľa ktorého po dobu 5 rokov od  právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu o rozpustení strany podľa osobitného predpisu, nemôže byť členom prípravného výboru, štatutárnym orgánom strany alebo členom štatutárneho orgánu strany, členom najvyššieho, výkonného, rozhodcovského a revízneho orgánu strany občan, ktorému bolo takéto obmedzenie uložené rozhodnutím správneho súdu.

Správne poplatky

Konania podľa zákona o politických stranách sú spoplatnené a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyberá správne poplatky za jednotlivé úkony podľa sadzobníka správnych poplatkov uvedeného v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Výška jednotlivých správnych poplatkov je uvedená v položke 34 sadzobníka:

1.  návrh na registráciu strany                                                                                                                           663,50 €

2.  zmena adresy sídla, zmena štatutárneho orgánu, zmena stanov, predloženie nových stanov               33,00 €

(upozornenie: zmena názvu strany sa uskutočňuje zmenou stanov strany alebo prijatím nových stanov,
a preto je potrebné zaplatiť poplatok 2 x 33,00 €)

3.  vyhotovenie stanov strany ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené                 33,00 €

4.  vyhotovenie výpisu z registra strán                                                                                                                  5,00 €

5.  výmaz strany z registra strán                                                                                                                          33,00 €

6.  zápis strany s dodatkom "v likvidácii"                                                                                                           33,00 €

Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom platobného terminálu, tzv. kiosku, umiestneného vo vestibule Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (Drieňová 22, Bratislava), a to nasledovným spôsobom:

1.  Poplatník zvolí agendu „Voľby a politické strany“

2.  Vyberie jednu z ponúkaných služieb:

-  návrh na registráciu strany

-  zmena údaju zapísaného v registri strán (napr. pre zmenu zaregistrovaných stanov, zmenu názvu, zmenu adresy sídla strany)

-  vyhotovenie stanov strany ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené

-  vyhotovenie výpisu z registra strán

-  výmaz strany z registra strán

-  predloženie nových stanov.

3.  Zvolí spôsob úhrady - platobnou kartou alebo v hotovosti.

Upozorňujeme, že:

-  v prípade úhrady správneho poplatku v hotovosti je maximálny výdavok 99,50 EUR, v opačnom prípade vydá kiosk poplatníkovi doklad o nevyplatenom preplatku pre vrátenie peňazí na pošte,

-  správny poplatok nad 300 EUR je možné uhradiť výlučne platobnou kartou.

4.  Poplatník ďalej postupuje podľa pokynov na displeji (priloží/vloží platobnú kartu, resp. vloží bankovky/vhodí mince)

5.  Kiosk vydá poplatníkovi „Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku“, ktoré poplatník priloží
k návrhu a doklad o platbe, ktorý si ponechá.

Správny poplatok je možné uhradiť aj prostredníctvom "Potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku" zakúpeného v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty, a.s. Poplatník uvedie požadovanú hodnotu (sumu) správneho poplatku, po úhrade ktorej mu zamestnanec pošty vydá „Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku“, ktoré priloží k návrhu.