Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. apríl 2024, nedeľa
 

Vyradenie registratúrnych záznamov

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Pôvodca registratúry navrhuje na vyradenie registratúrne záznamy, ktorým uplynula lehota uloženia a ktoré už nepotrebuje na svoju činnosť. Podrobnosti o vyraďovaní registratúrnych záznamov stanovuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyraďovacie konanie sa začína predložením návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov. Súčasťou návrhu na vyradenie sú zoznamy vecných skupín registratúrnych záznamov so znakom hodnoty „A“ a bez znaku hodnoty „A“ usporiadaných podľa registratúrneho plánu platného v čase ich vzniku. Archív posúdi dokumentárnu hodnotu registratúrnych záznamov navrhnutých na vyradenie a vydá rozhodnutie. Registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou posúdené vo vyraďovacom konaní ako archívne dokumenty budú v stanovenom termíne odovzdané do archívu, registratúrne záznamy bez trvalej dokumentárnej hodnoty môže pôvodca registratúry zničiť.

Pôvodca registratúry podľa § 16 ods. 3 zákona o archívoch a registratúrach (pôvodca I. kategórie) má povinnosť predložiť návrh na vyradenie registratúrnych záznamov elektronicky prostredníctvom elektronického formulára v Elektronickom archíve Slovenska. Pred prvým podaním návrhu na vyradenie je štatutárny zástupca pôvodcu povinný požiadať odbor archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR o vytvorenie osobného prostredia právnickej osoby, ktorú zastupuje, v Elektronickom archíve Slovenska. Žiadosť posiela prostredníctvom portálu www.slovensko.sk – všeobecná agenda, poskytovateľ Ministerstvo vnútra SR alebo Ministerstvo vnútra SR – Elektronický archív Slovenska. Informácia o vytvorení osobného prostredia bude pôvodcovi doručená do elektronickej schránky. Ak pôvodca nemá zriadenú elektronickú schránku, žiadosť o vytvorenie osobného prostredia v Elektronickom archíve Slovenska posiela listinne.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy