Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Program ESO napreduje

11. 02. 2013

ESO

Ministerstvo vnútra pokračuje vo vytváraní jednotnej sústavy integrovaných miestnych orgánov štátnej správy, ktorá je súčasťou rozsiahlej reformy ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa). V súčasnosti rezort koordinuje príslušné ministerstvá a ústredné štátne orgány (Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo pôdohospodárstva, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny a Úrad geodézie, kartografie a katastra)  pri príprave a realizácii opatrení v oblasti inštitucionálnej, organizačno-procesnej, legislatívnej, delimitačnej a systéme krízového riadenia.

Vzhľadom na komplexnosť programu ESO z pohľadu vecného zabezpečenia, časovej náročnosti a  nevyhnutnosti precízneho nastavenia postupnosti jednotlivých krokov je celá reforma rozložená do niekoľkých fáz. „V tomto momente máme za sebou úspešne zvládnutú prvú fázu a pracujeme intenzívne na druhej, ktorá bude zrealizovaná v priebehu tohto kalendárneho roka. Druhá fáza integrácie, resp. zmien v organizácii miestnej štátnej správy, bude predstavovať zrušenie prevažnej väčšiny existujúcich špecializovaných miestnych orgánov štátnej správy a prechod ich fungovania na obvodné úrady v pôsobnosti MV SR. V praxi tak zanikne dezintegrovaná špecializovaná miestna štátna správa reprezentovaná zložitou a neprehľadnou štruktúrou množstva špecializovaných orgánov štátnej správy v území,“  komentuje priebeh reformy vedúca služobného úradu MV SR Denisa Saková.

Vládny program ESO je dosiaľ najväčšou plánovanou reformou štátnej správy od roku 1989 a jeho ambíciou je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana.  Implementovaním opatrení programu ESO sa dosiahne zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy, zjednodušenie vybavovania vecí  fyzických a právnických osôb na úradoch miestnej štátnej správy. Štátna správa sa priblíži k občanom tak, že občan kompletne vybaví agendu štátnej správy na jednom úrade v mieste jeho bydliska a v neposlednej miere dôjde k zvýšeniu transparentnosti fungovania štátnej správy.