Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. október 2021, streda
 

Aké dokumenty u nás nájdete

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

      V súčasnosti archív spravuje 774 archívnych fondov a zbierok v celkovom rozsahu 1 793 bežných metrov. Ide hlavne o archívne dokumenty z obdobia po roku 1945. Najstarším zachovaným dokumentom je matrika obce Kolonica, vedená od roku 1836. Menej dokumentov sa zachovalo z medzivojnového obdobia. Najväčšiu skupinu archívnych fondov tvoria archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti orgánov štátnej správy a samosprávy, ktorá je zastúpená hlavne okresnými úradmi, okresnými národnými výbormi, notárskymi úradmi, mestskými národnými výbormi, obvodnými úradmi miestnych národných výborov a miestnymi národnými výbormi. Oblasť justície je zastúpená fondom Okresný súd v Humennom a okresnými prokuratúrami. Z finančnej oblasti sa v archíve nachádzajú fondy pobočiek bánk, sporiteľní a poisťovní, z hospodárskej sú to štátne majetky, poľnohospodárske a vodohospodárske podniky, stavebný podnik, komunálne služby, technické služby, domová správa. Veľkú skupinu archívnych fondov tvoria jednotné roľnícke družstvá a tiež fondy národných, základných a stredných škôl. Archívne dokumenty politických strán, orgánov a spoločenských organizácií národného frontu sa nám zachovali vo fondoch Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska v Humennom, okresných zväzov, odborových hnutí, okresných výborov Slovenského národného frontu a okresných výborov rôznych spoločenských organizácií Národného frontu a ich zariadení. Vedu, kultúru a osvetu zastupujú archívne fondy Okresného vlastivedného múzea v Humennom, Okresnej ľudovej knižnice v Humennom, Okresnej ľudovej hvezdárne v Humennom, Okresného osvetového strediska v Humennom a Mestského kultúrneho strediska v Medzilaborciach. Archívne dokumenty z oblasti zdravotníctva a sociálnej starostlivosti možno nájsť vo fondoch nemocnice, okresnej hygienickej stanice, okresnej starostlivosti o mládež a ústavov sociálnych služieb. Náboženské organizácie sú zastúpené archívnym fondom Gréckokatolícky farský úrad v Sukove. Z archívnych fondov okresných živnostenských spoločenstiev možno čerpať informácie o cechoch, spolkoch a záujmových organizáciách. Cenné informácie možno nájsť aj v archívnych zbierkach napr. v Zbierke fotografií Humenného a okolia, Zbierke odznakov, Zbierke legitimácií rôzneho typu a v Zbierke obecných a školských kroník. Vyhľadávané sú aj regionálne noviny (Podvihorlatské noviny).

 

Archívne fondy sú prístupné cez Elektronický archív Slovenska:

https://www.minv.sk/?zoznam-archivnych-dokumentov

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]