Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. máj 2024, nedeľa
 

Doklad vydaný v Slovenskej republike na použitie v cudzine

Listiny vydané súdmi a úradmi v Slovenskej republike, ktoré sú platné v Slovenskej republike ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín v cudzine, ak sú opatrené predpísanými osvedčeniami. Výnimky ustanovujú mnohostranné a dvojstranné zmluvy, ktorými je Slovenská republika s jednotlivými štátmi viazaná.

1. Apostille doložka a vyššie overenie listín

Slovenská republika pristúpila k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (PDF, 258 kB) 5. októbra 1961 (ďalej len „Haagsky dohovor“). Dohovor nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť 18. februára 2002. Ministerstvo vnútra SR, odbor živnostenského podnikania je oprávnený vydávať osvedčenie „Apostille“ pre verejné listiny vydané v jeho pôsobnosti, najčastejšie overuje originály živnostenského oprávnenia (osvedčenia o živnostenskom oprávnení, výpisy zo živnostenského registra, ap.) vydané po 1. januári 2003. Apostille doložka nahrádza predchádzajúce viacstupňové osvedčovanie verejných listín určených na úradné použitie v zmluvných krajinách dohovoru (pozrite si zoznam krajín dohovoru) a zabezpečuje hodnovernosť verejnej listiny pre použitie v týchto krajinách.

Pre overenie listín vydaných v pôsobnosti odboru živnostenského podnikania určených na úradné použitie v zmluvných krajinách dohovoru je potrebné podať žiadosť o Apostille doložku (RTF, 94 kB) spolu s originálom listiny; podaním žiadosti vzniká poplatková povinnosť vo výške 10 € za každý apostillovaný doklad podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobník správnych poplatkov, položka 3, bod 1, písm. c).

2. Osvedčenie úradného podpisu a úradnej pečiatky na verejných listinách pre použitie v krajinách, ktoré nepristúpili k Haagskemu dohovoru

Ak verejné listiny, vydané v Slovenskej republike, hodláte použiť v krajine, ktorá nie je členským štátom Haagskeho dohovoru, je potrebné, aby každá listina bola, ako poslednou štátnou inštitúciou, osvedčená na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR = legalizácia. Následne je potrebné listinu predložiť k tzv. superlegalizácii na veľvyslanectve štátu, kde budete doklad používať. V rámci tohto procesu zakaždým vyšší orgán overuje platnosť úradného podpisu a úradnej pečiatky na dokumente (dôveryhodnosť či autentickosť dokumentu nie je v tomto procese overovaná).

Pre osvedčenie úradného podpisu a úradnej pečiatky na listinách vydaných v pôsobnosti odboru živnostenského podnikania určených na úradné použitie v krajinách, ktoré nepristúpili k haagskemu dohovoru (pozrite si zoznam krajín dohovoru) je potrebné podať žiadosť pre overenie úradného podpisu a  úradnej pečiatky (RTF, 91 kB). Podaním žiadosti o osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu vzniká poplatková povinnosť podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Sadzobník správnych poplatkov, položka 3, bod 1, písm. b), 5 eur za overenie úradného podpisu na listine (za každý podpis) a 5 eur za overenie úradnej pečiatky (za každý odtlačok) spolu 10 eur, ak listina obsahuje jeden úradný podpis a jednu úradnú pečiatku.

Žiadosť o apostille doložku a žiadosť o overenie podpisu a pečiatky je potrebné zaslať poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra SR
odbor živnostenského podnikania
Drieňová 22
826 86 Bratislava

Žiadosti je možné podať aj osobne na podateľni Ministerstva vnútra SR, Drieňová 22, Bratislava v čase úradných hodín podateľne alebo v naliehavom prípade po predchádzajúcom telefonickom dohovore aj priamo na odbore živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR, tel. 02 4859 2401.

Viac informácií k procesu osvedčovania dokladov zverejnilo MZaEZ SR na svojom webovom sídle: https://www.mzv.sk/web/sk/sluzby/osvedcovanie-dokladov, kde nájdete aj manuál osvedčovania dokladov (praktické rady a príklady)