Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2022, streda
 

Bádateľňa (Študovňa)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Žiadatelia sa môžu objednať na štúdium archívnych dokumentov do bádateľne po dohode s pracovníkmi. Po vstupe do bádateľne sa osoba musí zapísať do knihy návštev a oboznámi sa s bádateľským poriadkom. Používanie vlastného reprografického zariadenia pri bádaní je spoplatnené a viazané na súhlas vedúceho archívu. Bádateľ je povinný vyplniť bádateľský list. Pri štúdiu sa môžu využívať inventáre a katalógy, prípadne iné databázy vytvorené pracovníkmi archívu. Okrem toho je k dispozícii príručná knižnica. Ak si bádateľ vyberie konkrétny dokument na štúdium, vyplní žiadanku, kde uvedie presný názov fondu, číslo úložnej jednoty, signatúru/inventárne číslo a rok, aby bol žiadaný dokument jasne identifikovateľný. Pri štúdiu dokumentov musí bádateľ dôsledne dodržiavať pokyny pracovníka archívu. Bádateľ musí po každej bádateľskej návšteve zamestnancovi archívu odovzdať archívne dokumenty v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu ich zamestnanec archívu predložil. Zamestnanec archívu vždy skontroluje vrátené archívne dokumenty v prítomnosti bádateľa. Ak zamestnanec archívu zistí, že došlo k porušeniu pôvodného usporiadania archívnych dokumentov, bádateľ musí tento nedostatok na mieste odstrániť. Ak zamestnanec archívu zistí odcudzenie alebo poškodenie fyzického stavu archívnych dokumentov alebo zmenu ich počtu, archív to hodnotí ako hrubé porušenie bádateľského poriadku podľa § 15 ods. 4 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Štúdium archívnych dokumentov je bezplatné. Bádateľ môže požiadať o spoplatnené vyhotovenie xerokópií archívnych dokumentov, ktorých fyzický stav a prístupnosť to dovoľujú. Spoplatnené je len štúdium matrík podľa sadzobníka zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]