Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Čiastka 4 vydaná 14.11.2013

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 23

Čiastka 4

Vydaná 11. novembra 2013

                                                                                                                                            OBSAH

OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 15. októbra 2013 o vydaní smernice Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 48/2013 o vydávaní a evidencii preukazov kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor nad dodržiavaním zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie

OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 15. októbra 2013 o vydaní smernice Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 49/2013 o vydaní a evidencii preukazov kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor nad autoškolami

OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 15. októbra 2013  o vydaní smernice Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slvoenskej republiky č. 50/2013  o vydávaní a evidencii preukazov kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor nad pozemnými komunikáciami

OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 15. októbra 2013 o vydaní metodického pokynu Ministerstva dopravy, výstavby a  regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 52/2013 o vykonávaní štátneho dozoru nad dodržiavaním zákona č. 725/2004 Z z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplenní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneh rozvoja Slovenskej republiky z 15. októbra 2013 o vydaní metodického pokynu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 53/2013 o vykonávaní štátneho odborného dozoru  nad autoškolami

OZNÁMENIE Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 15. októbra 2013 o vydaní metodického pokynu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č 54/2013 i vykonávaní štátneho odborného odozoru nad pozemnými komunikáciami

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Okresného úradu Košice č. 1/2013 zo 14. októbra 2013, ktorou sa vyhlasuje záväzná časť Programu odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2011 - 2015