Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. február 2024, štvrtok
 

Čiastka 4 Vydaná 29. 2. 2008

Vestník vlády

Slovenskej republiky

ročník 18

Čiastka 4

 Vydaná 29. 02. 2008

OBSAHOZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 28. januára 2008 o vydaní Smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. KMCO-464-10/KM-2007 z 28. januára 2008, ktorou sa mení Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. CO-239-11/000-2004 z 12. mája 2004, ktorou sa upravujú podrobnosti na zabezpečenie služobnej alebo pracovnej pohotovosti na krajských úradoch a obvodných úradoch za účelom plnenia neodkladných úloh a opatrení po vyrozumení o vypovedaní vojny, vyhlásení vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej situácie alebo po vzniku mimoriadnej udalosti

OZNÁMENIE Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo SVS-233004-2008/03306 z 19. februára 2008 o územných zmenách v obciach k 31. decembru 2007

OZNÁMENIE Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaných potvrdeniach o akreditácii vzdelávacích aktivít a vzdelávacích ustanovizní pre vzdelávanie zamestnancov a volených predstaviteľov územnej samosprávy

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia Trnava č. 1/2008 z 1. januára 2008, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 6/2007 z 10. októbra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č. 7/2007 z 10. októbra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 1/2007 z 29. októbra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÁ VYHLÁŠKA Krajského úradu životného prostredia v Žiline č. 2/2007 z 29. októbra 2007, ktorou sa vydáva akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia

REDAKČNÉ OZNÁMENIE O OPRAVE CHYBY vo vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č.8/2007 z 19. novembra 2007, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Pod Pajštúnom

REDAKČNÉ OZNÁMENIE O OPRAVE CHYBY vo vyhláške Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici č.4/2005 z 8. decembra 2005, ktorou sa vyhlasuje ochranné pásmo národnej prírodnej pamiatky Podbanište