Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2023, utorok
Verejná správa
 

Informácie k vedeniu volebnej kampane politickou stranou a politickým hnutím vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019

 

Volebná kampaň podľa § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vedená politickou stranou a politickým hnutím (ďalej len „politická strana“) vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019 (ďalej len „voľby“) začína dňom uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) t. j. dňa 04.02.2019 a končí 48 hodín predo dňom konania volieb, t. j. dňa 22.05.2019 o 23:59 h.

Najčastejšie otázky

v súvislosti s vedením volebnej kampane politickou stranou:

  1.  Je výška nákladov na volebnú kampaň limitovaná?

Áno, politická strana môže na volebnú kampaň vynaložiť najviac 3 000 000 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.

  2.  Čo všetko musíme započítať do svojich výdavkov?

Do limitu nákladov politickej strany sa okrem nákladov vynaložených na volebnú kampaň započítavajú aj:

-       náklady vynaložené na propagáciu politickej strany v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb, t. j. odo dňa 08.08.2018 do dňa 03.02.2019,

-       rozdiel medzi cenou daru alebo iného bezodplatného plnenia uvedenou v zmluve a cenou obvyklou.

Za finančné prostriedky na volebnú kampaň sa považujú všetky náklady vynaložené na úhradu predmetov volebnej kampane, ktoré boli zverejnené v čase volebnej kampane (t. j. odo dňa 04.02.2019). Pre korektné rozlíšenie nákladov vynaložených na propagáciu politickej strany v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb a nákladov vynaložených na volebnú kampaň preto nie je rozhodujúci deň úhrady týchto nákladov, ale deň zverejnenia predmetov volebnej kampane, vykonania prieskumu verejnej mienky, vykonania reklamnej alebo propagačnej akcie a pod.

Príklad 1:

Vydavateľ regionálneho týždenníka poskytne politickej strane službu (zverejnenie inzercie) v hodnote 100 eur, avšak zároveň jej poskytne zľavu vo výške 50 %. Politická strana uhradí za zverejnenie inzercie 50 eur, avšak do nákladov si započíta sumu 100 eur.

Príklad 2:

Obchodná spoločnosť poskytne politickej strane službu (zhotovenie reklamných predmetov) v hodnote 600 eur. Túto službu jej poskytne obchodná spoločnosť zdarma. Politická strana neuhradí za zhotovenie reklamných predmetov nič, avšak do nákladov si započíta sumu 600 eur.

Príklad 3:

Politická strana uhradila faktúru za bilbordy dňa 15.01.2019 (t. j. v čase 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb), ktoré majú byť zverejnené až dňa 15.03.2019 (t. j. po vyhlásení volieb.) Politická strana tieto náklady zaradí do nákladov na volebnú kampaň.

Príklad 4:

Politická strana uhradila dňa 02.01.2019 (t. j. v čase 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb) faktúru za bilbordy  ktoré majú byť zverejnené dňa 02.02.2019 (t. j. v čase 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb). Politická strana tieto náklady zaradí do nákladov na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb.

  3.  Musíme započítať do limitu nákladov aj výdavky, ktoré vynaloží tretia strana zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán, vedúca volebnú kampaň v prospech našej politickej strany?

Nie, výdavky tretích strán, ktoré vedú volebnú kampaň, nie sú výdavkami kandidujúcej politickej strany.

  4.  Môžu si kandidáti, uvedení na kandidátnej listine politickej strany, viesť (financovať) volebnú kampaň sami?

Nie, nemôžu. Vo voľbách do Európskeho parlamentu sú subjektmi oprávnenými viesť volebnú kampaň iba kandidujúce politické strany a tretie strany zaevidované Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

  5.  Musíme započítať do limitu nákladov nejaké výdavky, ak si vyrobíme volebné letáky sami?

Áno, v takomto prípade si politická strana do nákladov vynaložených na volebnú kampaň započíta  sumu skutočných, ňou vynaložených nákladov na výrobu týchto volebných plagátov alebo ak je zistenie skutočnej sumy spojené s neprimeranými ťažkosťami, politická strana si do svojich nákladov započíta sumu obvyklých nákladov na výrobu takýchto volebných plagátov.

  6.  Môžeme prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie od hocikoho?

Nie. Nakoľko na finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte politickej strany sa vzťahujú aj ustanovenia osobitného predpisu, platí, že podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov nemôže politická strana prijať dar ani bezodplatné plnenie od:

-  štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,

-  právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

-  právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

-  občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov, záujmových združení právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,

-  verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,

-  fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

-  právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,

-  fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,

-  európskej politickej strany a európskej politickej nadácie.

  7.  Musíme mať zriadený špeciálny účet, ak chceme viesť volebnú kampaň?

Áno, ak bude politická strana vynakladať na svoju volebnú kampaň finančné prostriedky, tieto musí viesť na osobitnom platobnom účte vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky. Údaje na osobitnom platobnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku alebo názve platiteľa ako aj príjemcu, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole.

Osobitným platobným účtom nie je akýkoľvek platobný účet, ale platobný účet, ktorý možno vyhľadať na webovej stránke príslušnej banky, patrí konkrétnej osobe a ktokoľvek (verejnosť) má prístup k prehľadu platobných transakcií zrealizovaných na tomto účte. Tento špecifický typ osobitného platobného účtu banka označuje spravidla ako „transparentný účet“. Nakoľko tento bankový produkt neponúka každá banka, odporúčame, aby sa politická strana najneskôr pri jeho zriaďovaní ubezpečila, že ide o osobitný platobný účet v súlade so zákonom, a teda že spĺňa vyššie uvedené podmienky.

  8.  Máme ešte zriadený osobitný účet, ktorý sme využívali v predchádzajúcich voľbách. Môžeme ho použiť aj v týchto voľbách?

Nie. Osobitný platobný účet musí politická strana zriadiť pre každú volebnú kampaň samostatne.

  9.  Vzťahujú sa na pravidlá financovania a hospodárenia politickej strany v súvislosti s vedením volebnej kampane aj iné osobitné predpisy?

Áno, na finančné prostriedky vedené na osobitnom platobnom účte sa vzťahujú ustanovenia § 22 až 24 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

10.  Akým spôsobom je možné uviesť do platobnej transakcie meno a priezvisko platiteľa, ak je ním politická strana?

Pri odchádzajúcej platbe z osobitného platobného účtu sa za názov platiteľa považuje názov (pomenovanie) osobitného platobného účtu. Ako názov osobitného platobného účtu je preto potrebné pri jeho zriadení uviesť názov politickej strany.

11.  Dokedy najneskôr musíme mať zriadený osobitný účet?

Politická strana si musí zriadiť osobitný platobný účet najneskôr v deň, keď bude musieť vykonať prvú platbu na úhradu nákladov volebnej kampane.

12.  Máme povinnosť oznámiť ministerstvu vnútra skutočnosť, že sme si zriadili osobitný účet?

Áno, politická strana je povinná oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky adresu webového sídla jej osobitného platobného účtu v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, a to bezodkladne po jeho zriadení.

Adresou webového sídla osobitného platobného účtu sa rozumie odkaz na webovú stránku (t. j. priamy link), na ktorej je zverejnený prehľad platobných transakcií osobitného platobného účtu politickej strany.

13.  Môžeme na osobitný účet vložiť finančné prostriedky aj v hotovosti?

Nie, na osobitný platobný účet môže politická strana vkladať finančné prostriedky výlučne prevodom z iného účtu. Rovnako platí, že politická strana môže prijať peňažný dar od inej osoby na svoj osobitný platobný účet, len ak bol poukázaný prevodom z iného účtu.

14.  Je v súlade so zákonom, ak nám iná osoba poukáže finančné prostriedky na osobitný účet prostredníctvom poštového poukazu na pošte?

Nie, nie je. Prostredníctvom poštového poukazu poskytuje darca finančné prostriedky v hotovosti Slovenskej pošte, a. s., ktorá následne tieto finančné prostriedky prevedie zo svojho účtu na osobitný platobný účet politickej strany. Slovenská pošta, a. s. je teda iba sprostredkovateľom vkladu týchto finančných prostriedkov na osobitný platobný účet politickej strany a nie darcom, ktorým podľa zákona ani byť nemôže. V takomto prípade by z výpisu z osobitného platobného účtu politickej strany nebolo zrejmé, kto je darcom peňažného daru. K uvedenému odporúčame pozrieť odpoveď k otázke č. 17.

15.  Čo máme robiť, ak nám na osobitný účet vloží finančné prostriedky v hotovosti iná osoba?

V takomto prípade je politická strana povinná vrátiť darcovi peňažný dar do 60 dní. Za týmto účelom požiada svoju banku o stotožnenie vkladateľa (darcu) finančných prostriedkov. Do poznámky platobnej transakcie odporúčame uviesť napr. „vrátenie daru“.

16.  Na osobitný účet nám iná osoba vložila finančné prostriedky v hotovosti, avšak banka nám odmieta poskytnúť jej osobné údaje. Ako máme postupovať?

Politická strana túto skutočnosť bezodkladne oznámi Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar poukáže na príjmový účet štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne politickej strane údaje potrebné na poukázanie predmetného peňažného daru do štátneho rozpočtu.

17.  Musí byť z platobnej transakcie zrejmé, kto nám prostredníctvom bezhotovostného prevodu poskytol peňažný dar na osobitný účet?

Na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky musí politická strana preukázať, kto je vlastníkom účtu, z ktorého boli finančné prostriedky prevedené. Taktiež platí, že ak z výpisu z osobitného platobného účtu nie je preukázané, kto je darcom peňažného daru, politická strana je povinná tento peňažný dar vrátiť v lehote 30 dní na účet, z ktorého bol peňažný dar poukázaný. Ak by však už v tom čase účet darcu neexistoval, politická strana je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a peňažný dar poukázať na príjmový účet štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne politickej strane údaje potrebné na poukázanie predmetného peňažného daru do štátneho rozpočtu.

18.  Čo máme robiť v prípade, ak nám boli na osobitný účet poukázané peňažné prostriedky osobou, od ktorej tento dar nechceme prijať alebo osobou, od ktorej dar prijať nemôžeme?

Postup je rovnaký ako v odpovedi na otázku č. 17.

19.  Dokedy možno vkladať prostriedky na osobitný účet?

Na osobitný platobný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb. Po tejto lehote nesmú byť na osobitný platobný účet prijaté finančné prostriedky. Politická strana je zároveň povinná zabezpečiť, aby po uvedenej lehote nemohli byť na osobitný platobný účet pripísané finančné prostriedky.

20.  Poskytne nám banka automaticky taký osobitný účet, ktorý bude nastavený tak, aby naň nemohli byť vložené finančné prostriedky v hotovosti?

Nie. Osobitný (transparentný) účet sa líši od bežného účtu spravidla iba tým, že jeho platobné transakcie (pohyby na osobitnom platobnom účte) sú verejné. V prípade, ak banka poskytuje iné dodatkové služby (napr. neprijímanie vkladov v hotovosti, neprijímanie finančných prostriedkov na osobitný platobný účet od požadovanej doby/dátumu), je potrebné o takéto služby požiadať osobitne. Vzhľadom na to, že politickej strane môžu zostať záväzky, ktorých úhradu bude musieť zrealizovať až po skončení volebnej kampane, neodporúčame zablokovať na osobitnom platobnom účte možnosť odchádzajúcich platieb (viď. odpoveď k otázke č. 22).

21.  Kedy môžeme manipulovať so zostatkom na našom osobitnom účte, resp. kedy môžeme osobitný účet zrušiť?

S finančnými prostriedkami na osobitnom platobnom účte nepoužitými na volebnú kampaň nemožno nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane.

22.  Podľa zákona už nemôžeme nakladať s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom účte. Nám však zostali neuhradené faktúry. Môžeme ich aj napriek tomu uhradiť z osobitného účtu?

Áno, nakoľko uvedený zákaz platí iba pre nepoužité finančné prostriedky (t. j.  disponibilný zostatok po uhradení všetkých záväzkov), a preto neuhradené faktúry za volebnú kampaň môžu byť uhradené z osobitného platobného účtu aj v čase 48 hodín pred konaním volieb, ako aj po ich vykonaní.

23.  Podľa zákona už nemôžeme nakladať s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom účte a preto sme dali zablokovať osobitný účet. Nám však zostali neuhradené faktúry. Môžeme ich uhradiť aj z bežného účtu?

Nie, všetky náklady vynaložené na volebnú kampaň musia byť uhradené z osobitného platobného účtu, a preto je potrebné bezodkladne kontaktovať banku za účelom odblokovania osobitného platobného účtu.

24.  Nemáme dostatok finančných prostriedkov na osobitnom účte, musíme však uhradiť ešte faktúru za volebnú kampaň, avšak na osobitný účet už nemožno vkladať žiadne finančné prostriedky. Ako máme postupovať?

V prípade, že disponibilný zostatok na osobitnom platobnom účte politickej strany nie je dostačujúci na uhradenie jej záväzkov, je možné finančné prostriedky na ich úhradu previesť na osobitný platobný účet z bežného účtu politickej strany. Do poznámky platobnej transakcie odporúčame uviesť napr. „vklad prostriedkov za účelom úhrady nákladov“.

25.  Potrebujeme vykonať úhradu nákladov volebnej kampane v hotovosti. Ako máme postupovať?

V takomto prípade je potrebné najprv vybrať potrebné finančné prostriedky z osobitného platobného účtu v hotovosti a následne uhradiť potrebné náklady. Politická strana je však v takomto prípade povinná viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov.

26.  Aké evidencie musíme viesť?

Politická strana musí viesť osobitnú evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň a evidenciu o použití prostriedkov vybraných z osobitného platobného účtu v hotovosti (viď. odpoveď na otázku č. 25).

27.  Čo musí obsahovať osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň?

Osobitná evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň musí obsahovať:

-  náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

-  náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,

-  náklady na vysielanie politickej reklamy podľa § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov,

-  náklady na úhradu volebných plagátov,

-  náklady obchodnej spoločnosti podľa § 20 ods. 3 a ods. 4 písm. b) až d) zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov,

-  cestovné výdavky členov politickej strany a prehľad cestovných náhrad zamestnancov politickej strany podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

-  prehľad nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení, ktorých hodnota sa určuje podľa § 23 ods. 6 a 7 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

-  všetky ostatné náklady politickej strany na propagáciu jej činnosti, cieľov a programu.

28.  Musíme na predmetoch volebnej kampane (letákoch, perách, kalendároch a pod.) uvádzať nejaké údaje?

Áno, politická strana je povinná zabezpečiť, aby predmety jej volebnej kampane (odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane) obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.

Výnimkou sú drobné reklamné predmety (odznaky, perá, kľúčenky, prívesky a pod.), na ktorých sa uvádza len názov politickej strany; to isté sa vzťahuje aj na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd.

29.  Aké údaje máme uviesť, ak sme volebný leták alebo iný predmet našej volebnej kampane vyrobili svojpomocne?

Politická strana uvedie ako objednávateľa aj ako dodávateľa seba.

30.  Chceme zorganizovať stretnutie, na ktorom sa bude podávať guláš a malinovka. Ako máme označiť údaje o objednávateľovi a dodávateľovi?

Potraviny určené na okamžitú spotrebu, ktoré nie sú nositeľom žiadnej informácie, sa považujú za občerstvenie, a preto sa na nich neuvádzajú údaje o objednávateľovi a dodávateľovi.

31.  Údaje ktorého dodávateľa máme uviesť na volebnom letáku, ak máme dodávateľov viac?

Dodávateľom sa rozumie subjekt, s ktorým politická strana ako objednávateľ uzatvorila napr. zmluvu o dodaní tovaru alebo služby, ktorá je predmetom jej volebnej kampane. Na predmete volebnej kampane sa uvádzajú len identifikačné údaje dodávateľa tovaru alebo služby a nie identifikačné údaje jeho subdodávateľov. Ak si však politická strana objednala tovary alebo služby u viacerých dodávateľov a ich výsledkom je jediný tovar alebo služba, musí uviesť identifikačné údaje všetkých dodávateľov.

32.  Sme povinní zabezpečiť, aby aj predmety volebnej kampane, ktoré sme dostali do daru, obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi?

Áno, v takomto prípade bude objednávateľom politická strana ako subjekt oprávnený na vedenie volebnej kampane a dodávateľom bude darca uvedeného predmetu.

33.  Je potrebné odstrániť bilbordy, ktoré boli zverejnené ešte pred volebnou kampaňou?

Nie, nie je.

34.  Musíme niekomu vydokladovať svoje náklady? Ak áno, komu a dokedy?

Politická strana je povinná doručiť najneskôr v 30. deň po vykonaní volieb záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky v listinnej podobe a elektronickej podobe, pričom je povinná vyhotoviť ju na tlačive, ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.

35.  Musíme predložiť ministerstvu vnútra záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň v listinnej aj v elektronickej podobe?

Nie, politická strana je podľa zákona povinná predložiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň v listinnej podobe, ako aj v elektronickej podobe (napr. e-mailom vo forme skenu, na USB kľúči a pod.) zároveň.

36.  Uvádzame do záverečnej správy o nákladoch na volebnú kampaň aj peňažné dary, to znamená, finančné prostriedky, ktoré nám boli darované na osobitný účet?

Nie. Do záverečnej správy o nákladoch na volebnú kampaň sa uvádzajú výdavky a nie príjmy.

37.  Existuje vzor záverečnej správy o nákladoch na volebnú kampaň?

Záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň je politická strana povinná vyhotoviť na tlačive, ktoré Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zverejní na svojom webovom sídle najneskôr v deň konania volieb.

38.  Kde je možné nájsť tlačivo na vyhotovenie záverečnej správy o nákladoch na volebnú kampaň?

Tlačivo vo formáte XLS a vo formáte PDF je zverejnené na konci tejto webovej stránky ako „Dokumenty na stiahnutie“.

39.  Nie je možné otvoriť súbor na stiahnutie. Ako postupovať ďalej?

Tlačivo je zverejnené vo formáte „.xls“ ako aj vo formáte „.pdf“, a preto je potrebné mať nainštalovaný Microsoft Excel alebo Adobe Acrobat. Ak nie je možné ani týmto spôsobom otvoriť príslušné tlačivo, je potrebné požiadať o jeho zaslanie prostredníctvom e-mailu (TA.13G4@E2RF1@).

40.  Musíme predložiť ministerstvu vnútra záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň aj vtedy, keď sme žiadnu volebnú kampaň neviedli?

Áno, v takomto prípade bude záverečná správa o nákladoch na volebnú kampaň obsahovať nulové položky.

41.  Musíme predložiť ministerstvu vnútra aj výpisy z osobitného účtu, uzatvorené zmluvy a faktúry týkajúce sa volebnej kampane?

Politická strana je povinná predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jej volebnej kampane iba vtedy, keď ju o to Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky požiada, a to do desiatich dní od doručenia žiadosti. Tým však nie je dotknutá povinnosť politickej strany predložiť záverečnú správu o nákladoch na volebnú kampaň v zákonom ustanovenej lehote, a to bez potreby výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

42.  Máme ešte iné povinnosti v súvislosti s vedením volebnej kampane?

Áno, politická strana je povinná uchovávať výpisy z osobitného platobného účtu päť rokov od ich vydania. Politická strana je zároveň povinná na požiadanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky predložiť doklady a podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť iný údaj týkajúci sa jej volebnej kampane, a to do desiatich dní od doručenia žiadosti. Politická strana je ďalej povinná odstrániť nedostatky záverečnej správy o nákladoch na volebnú kampaň do 15 dní od doručenia výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

43.  Môžeme dostať pokutu za nesplnenie svojich povinností?

Áno, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky uloží politickej strane pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur, ak prekročí prípustnú sumu nákladov, ktoré môže vynaložiť na volebnú kampaň, ďalej za nedoručenie dokladov alebo neposkytnutie informácií týkajúcich sa jej volebnej kampane, ako aj za nesplnenie ktorejkoľvek povinnosti, ktorá jej je ustanovená zákonom.

44.  Komu a na akú adresu mám doručovať doklady a na koho a akou formou sa môžem obrátiť s ďalšími otázkami?

odbor volieb, referenda a politických strán

sekcia verejnej správy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Drieňová 22

826 86  Bratislava 29

S Vašimi ďalšími otázkami sa na nás môžete obrátiť
telefonicky (02/48592311) alebo e-mailom (TA.13G4@E2RF1@).