Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2021, utorok
 

História archívu

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

História archívu:

 

V čase vydania vládneho nariadenia č. 29/1954 Zb. o archívnictve zo 7. mája 1954, tvorili najvýchodnejšiu časť Slovenska tri okresy - Humenné, Snina a Medzilaborce, čo síce znamenalo vznik archívov v týchto okresoch avšak až dva roky po vydaní spomínaného vládneho nariadenia. 18. mája 1956 Rada ONV v Humennom prijala uznesenie, ktorým poverila Alexandra Kovászyho, aby začal s prípravami na zriadenie archívu, ktorý patril pod odbor vnútorných vecí ONV. V roku 1960 došlo k značným územnosprávnym zmenám, čo znamenalo aj začlenenie archívov v Medzilaborciach a v Snine do archívu v Humennom. Na základe zachovaných materiálov vieme, že v Medzilaborciach bol v roku 1957 prvým okresným archivárom Juraj Fink. Už v roku 1954, keď boli v Prešovskom kraji zriadené archívne obvody - Bardejov, Michalovce, Prešov, Sabinov a Vranov, okres Medzilaborce po stránke archívnej služby patril pod obvod so sídlom vo Vranove. Za obvodného archivára bol ustanovený Anton Hajduk. Archív v Medzilaborciach sa nachádzal v budove ONV v nevyhovujúcich pivničných priestoroch a na povale. Zo správy okresného archivára z roku 1957 sa môžeme dočítať, že archív sa podarilo preniesť do novej budovy ONV s veľkými problémami. Písomností rôznych úradov tohto okresu sa zachovali chabo. Prechodom frontu počas prvej a druhej svetovej vojny boli písomnosti do roku 1944 zničené. V roku 1960 po začlenení okresu Medzilaborce do okresu Humenné, bol na základe zápisnice spísanej dňa 5. júla 1960 archívny materiál okresu Medzilaborce odovzdaný Okresnému archívu v Humennom.

 

Podľa protokolu zo dňa 28. januára 1955 o odbornej archívnej prehliadke spisov na ONV v Snine, mala archívny materiál na starosti Rozália Nováková, pracovníčka ONV v Snine a obvodný archivár ONV v Michalovciach. V roku 1957 vo funkcii okresného archivára pôsobí Andrej Halgaš. V roku 1954 má na starosti správu archívneho materiálu na ONV v Humennom Alexander Kovassy. Pre potreby archívu boli pridelené dve miestnosti v suteréne budovy ONV, ktoré však pre vysokú vlhkosť nevyhovovali. V roku 1957 bol menovaný nový okresný archivár - Tibor Čula. V roku 1960 po zlúčení archívnych dokumentov Sniny, Medzilaboriec a Humenného v Okresnom archíve v Humennom bolo nevyhnutné zvýšiť počet pracovníkov archívu na troch a zároveň rozšíriť jeho priestory. Pri sťahovaní spisového materiálu došlo k rozsiahlym stratám, k úmyselnému zničeniu, či už formou spálenia alebo odovzdaním do zberu. Archív bol z budovy ONV kvôli nedostatku priestoru presťahovaný do humenského kaštieľa, kde mal k dispozícii tri miestnosti. Odborná úroveň zamestnancov archívu bola v tom čase nízka. Boli to pracovníci, ktorí ukončili meštiansku školu, niektorí mali len základné vzdelanie, takže sa nemohlo očakávať, že úroveň archívu a všetkých jeho činností bude vyššia.

 

Okresný archív v Humennom sa po prijatí zákona SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve z 19. decembra 1975, ktorý zavŕšil snahy o vybudovanie organizovaného archívnictva na Slovensku, premenoval na Štátny okresný archív v Humennom. Prijatím zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Štátny okresný archív v Humennom stáva pobočkou Štátneho archívu v Prešove.

 

V rokoch 1966 - 1973 pôsobil vo funkcii vedúceho okresného archívu Andrej Čičvák, po ňom nastupuje Viliam Popík. V rokoch 1993 - 1996 pôsobil vo funkcii riaditeľa  archívu Ing. Karol  Klavec, po ňom do funkcie nastupuje  Mgr.  Marcel Smetana a v roku 2004  Mgr. Mária Novosádová, PhD.. V súčasnosti má archív 4 zamestnancov.

 

Od 1. novembra 2015 novelou č. 266/2015 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Štátny archív v Prešove pobočka Humenné stáva pracoviskom Štátneho archívu v Prešove.

 

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]