Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. jún 2024, štvrtok
 

Informácie o registrácii

Informácie o registrácii

Neinvestičné fondy Zriadenie, vznik, zrušenie, zánik a hospodárenie neinvestičných fondov upravuje zákon NR SR č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch. 

Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na podporu plnenia všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. 

Fond môže zriadiť fyzická osoba alebo právnická osoba (ďalej len „zriaďovateľ“). Ak je zriaďovateľom jedna osoba, fond sa zriaďuje zriaďovacou listinou vo forme notárskej zápisnice. Ak je viac zriaďovateľov, fond sa zriaďuje zriaďovacou zmluvou. Pravosť podpisov všetkých zriaďovateľov musí byť úradne overená. Zriaďovacia listina musí mať rovnaké obsahové náležitosti ako zriaďovacia zmluva. Po zápise fondu do registra mimovládnych neziskových organizácií (ďalej len „register“)  nie je možné zmeniť, vymazať alebo doplniť zriaďovateľa. Zriaďovaciu zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zriaďovacej zmluve. Názvom fondu sa rozumie názov, pod ktorým je fond zapísaný v registri. Názov fondu musí obsahovať označenie „neinvestičný fond“, stačí však skratka „n. f.“ 

Fond vzniká dňom, ku ktorému bol zapísaný do registra. 

Registrovým úradom pre neinvestičné fondy sú okresné úrady v sídle kraja v Slovenskej republike (odbory všeobecnej vnútornej správy) príslušné podľa sídla fondu.

Zriaďovateľ alebo správca fondu podá písomný návrh na zápis fondu do registra v lehote do 60 dní od zriadenia fondu. Návrh na zápis musí byť úradne overený 

K návrhu na zápis fondu do registra sa priloží:

 • zriaďovacia listina alebo zriaďovacia zmluva (ak je zriaďovateľov viac),
 • štatút v 2 vyhotoveniach,
 • overené čestné vyhlásenie povereného zriaďovateľa o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi,
 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku v hodnote 100 €.

Jednou zo základných podmienok vzniku fondu je vklad zriaďovateľa, ktorý predstavuje súhrn peňažných prostriedkov a ktoré sa zriaďovateľ zaväzuje vložiť do fondu. Jeho hodnota nesmie byť nižšia ako 66 €. Vklad zriaďovateľa je majetkom fondu a zriaďovateľ je povinný splatiť svoj vklad v lehote určenej v zriaďovacej listine (zmluve). 

V zriaďovacej listine (zmluve) alebo v štatúte sa uvedú prví členovia orgánov fondu (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa bydliska s PSČ). 

Zriaďovacia listina (zriaďovacia zmluva) musí obsahovať:

 • názov fondu,
 • sídlo fondu (v rozsahu adresa sídla, orientačné číslo; súpisné číslo, ak bolo pridelené; PSČ a názov obce/mesta),
 • čas, na ktorý sa fond zriaďuje,
 • účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný,
 • meno a priezvisko (názov), rodné číslo (IČO) a trvalý pobyt(sídlo) zriaďovateľa,
 • výšku peňažného vkladu každého zriaďovateľa a lehotu splatenia vkladov,
 • určenie osoby, ktorá vykoná úkony súvisiace so vznikom fondu,
 • názov banky a číslo účtu zriaďovateľa, na ktorom sú uložené splatené vklady a ostatné peňažné prostriedky,
 • meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt správcu,
 • štatút fondu.

Štatút musí obsahovať:

 • názov fondu,
 • sídlo fondu (v rozsahu adresa sídla, orientačné číslo; súpisné číslo, ak bolo pridelené; PSČ a názov obce/mesta),
 • účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný,
 • určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky fondu alebo označenie územia, v rámci ktorého budú poskytované,
 • orgány fondu, ich pôsobnosť a údaje o správcovi v rozsahu podľa osobitného predpisu (meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu),
 • ustanovenia o obmedzení výdavkov na správu fondu,
 • spôsob majetkového vyrovnania pri zrušení fondu,
 • určenie osoby, na ktorú prejdú oprávnenia zriaďovateľa pre prípad jeho smrti alebo zániku.

Zmenu v štatúte fondu je správca povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa sídla fondu do 15 dní od jej schválenia.

Zákon o neinvestičných fondoch neurčuje počet členov orgánov, právomoci orgánov, dĺžku funkčného obdobia orgánov, spôsob ustanovenia a členstva v orgánoch fondu, preto je potrebné, aby sa tieto ustanovenia podrobne uviedli v štatúte. 

Na konanie a rozhodovanie o registrácii neinvestičných fondov sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ak tento zákon neustanovuje inak. Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak zriaďovacia listina (zmluva) a štatút sú v súlade so zákonom. Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, zápis sa vykoná ku dňu vydania rozhodnutia. 

Ak registrový orgán odmietne registráciu, zriaďovateľ má právo v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja. Odvolacím orgánom je Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. 

Registrový úrad dohliada, či fond plní účel, na ktorý sa zriadil. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány fondu, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom. Ak sa náprava nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie fondu. 

Ministerstvo vnútra SR riadi registrové úrady pri registrácii fondov a výkone dohľadu. 

Neinvestičný fond sa zrušuje:

 • uplynutím času, na ktorý bol zriadený,
 • dosiahnutím účelu, na ktorý bol zriadený,
 • dňom uvedeným v rozhodnutí zriaďovateľov alebo správnej rady o zrušení fondu, inak dňom, keď bolo rozhodnutie o zrušení prijaté,
 • rozhodnutím zriaďovateľov alebo správnej rady o zlúčení alebo splynutí fondu,
 • dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení fondu, inak dňom, keď rozhodnutie o zrušení nadobudlo právoplatnosť,
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Neinvestičný fond zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. 

Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky fondu prechádzajú na iný fond alebo nadáciu po zlúčení alebo po splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutého fondu a zápis fondu alebo nadácie vzniknutej splynutím k tomu istému dňu. Výmaz zlučovacieho fondu a zápis zmeny pri fonde alebo pri nadácii, s ktorou sa zanikajúci fond zlúčil, sa takisto vykonajú k tomu istému dňu. 

Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na iný fond alebo nadáciu. Na zrušenie fondu s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik fondu sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností (§68 až 75k). 

Podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov tvoriaceho prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov registrový úrad vyberá poplatky za tieto správne úkony: 

1.

návrh na registráciu neinvestičného fondu

100 €

2.

zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra

25 €

3.

vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený štatút

20 €

4.

vyhotovenie výpisu z registra

10 €

5.

vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, poškodené alebo odcudzené rozhodnutie o zápise do registra

25 €

6.

vyhotovenie písomnej informácie z registra

10 €

7.

výmaz neinvestičného fondu z registra

25 €

https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok