Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2024, streda
 

Informácie o registrácii

Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby  


Zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov  upravuje založenie, vznik, zrušenie, zánik, postavenie orgánov a hospodárenie neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ( ďalej len "nezisková organizácia").

Nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb. 

 Všeobecne prospešné služby sú najmä:

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti
 • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
 • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
 • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
 • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu. 

  Nezisková organizácia môže poskytovať služby len vtedy, ak spĺňa podmienky na ich poskytovanie upravené osobitnými predpismi. 

  Názov neziskovej organizácie musí obsahovať označenie "nezisková organizácia" alebo skratku "n.o." a musí sa odlišovať od názvu iných už registrovaných neziskových organizácií. 

  Neziskovú organizáciu môže založiť fyzická osoba, právnická osoba alebo štát. 

  Nezisková organizácia sa zakladá zakladacou listinou podpísanou všetkými zakladateľmi. Pravosť podpisov všetkých zakladateľov musí byť úradne osvedčená.  Po zápise neziskovej organizácie do registra nie je možné zmeniť, vymazať alebo doplniť zakladateľa. Zakladaciu listinu môže uzavrieť aj splnomocnenec, ktorý má na to plnomocenstvo. Plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zakladacej listine. 

  Nezisková organizácia vzniká dňom, keď rozhodnutie registrového úradu o registrácii nadobudlo právoplatnosť.  Registrovým úradom je okresný úrad v sídle kraja v Slovenskej republike, odbor všeobecnej vnútornej správy, príslušný podľa sídla neziskovej organizácie.

Písomný návrh na zápis neziskovej organizácie do registra musí podať zakladateľ alebo osoba na to ním písomne splnomocnená do 60 dní od založenia neziskovej organizácie. Pravosť podpisu navrhovateľa musí byť úradne osvedčená. 

K návrhu na zápis neziskovej organizácie do registra sa priloží:

 • zakladacia listina,
 • štatút v dvoch vyhotoveniach,
 • písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti alebo okruh  osôb, ktoré sa považujú za konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu (§ 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • čestné vyhlásenie zakladateľov, v ktorom sa uvedú údaje o tom, v ktorých neziskových organizáciách pôsobili alebo pôsobia ako zakladatelia alebo členovia orgánov neziskovej organizácie (pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená),
 • plnomocenstvo, ak zakladaciu listinu uzaviera splnomocnenec,
 • aktuálny znalecký posudok v prípade nepeňažného vkladu,
 • potvrdenie o úhrade správneho poplatku v hodnote 66 € . 

Viac informácií o úhrade správneho poplatku nájdete na webových stránkach Slovenskej pošty, a.s. https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-ekolok


Zakladacia listina obsahuje:

 • názov neziskovej organizácie,
 • sídlo neziskovej organizácie (v rozsahu adresa sídla, orientačné číslo; súpisné číslo, ak bolo pridelené; PSČ a názov obce/mesta),
 • dobu, na akú sa nezisková organizácia zakladá, ak nie je založená na dobu neurčitú,
 • druh všeobecne prospešných služieb,
 • meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo právnickej osoby, trvalý pobyt fyzickej  osoby alebo sídlo právnickej osoby, ak sú zakladateľmi,
 • meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady (revízora), riaditeľa a členov ďalšieho orgánu, ak je zriadený,
 • peňažné vklady jednotlivých zakladateľov, nepeňažné vklady jednotlivých zakladateľov a ich peňažnú hodnotu určenú znaleckým posudkom, ak sú vložené. 

  Štatút neziskovej organizácie obsahuje najmä:
 • názov neziskovej organizácie,
 • sídlo neziskovej organizácie (v rozsahu adresa sídla, orientačné číslo; súpisné číslo, ak bolo pridelené; PSČ a názov obce/mesta),
 • druh všeobecne prospešných služieb,
 • spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb,
 • orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti,
 • počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady, dozornej rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je zriadený,
 • čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie,
 • spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie. 

  Ak nezisková organizácia má poskytovať služby upravené osobitnými predpismi, je povinná do 30 dní od splnenia podmienok ustanovených týmito osobitnými predpismi preukázať ich splnenie registrovému úradu. 

  Na konanie a rozhodovanie o registrácii neziskovej organizácie sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Registrový úrad vydá rozhodnutie o registrácii a vykoná zápis do registra, ak zakladacia listina a štatút sú v súlade so zákonom. Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak sa rozhodnutie o vykonaní zápisu vydá neskôr alebo návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, zápis sa vykoná ku dňu vydania rozhodnutia. 

Identifikačné číslo organizácie (IČO) neziskovej organizácii prideľuje Štatistický úrad Slovenskej republiky na žiadosť registrového úradu.


Registrový úrad zamietne registráciu, ak z predložených listín vyplýva, že:

 • nejde o neziskovú organizáciu podľa zákona,
 • nejde o poskytovanie všeobecne prospešných služieb,
 • zakladacia listina a štatút nie sú v súlade so zákonom,
 • zakladateľ neziskovej organizácie je súčasne zakladateľom alebo členom orgánu neziskovej organizácie, ktorá spĺňa podmienky na zrušenie, ak výdavky (náklady) neziskovej organizácie sú neprimerane vysoké voči rozsahu poskytovaných všeobecne prospešných služieb.


Registrový úrad dohliada, či nezisková organizácia plní účel a poskytuje všeobecne prospešné služby, na ktoré bola založená. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány neziskovej organizácie, požaduje vykonávanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom Ak náprava sa nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie neziskovej organizácie. 

Nezisková organizácia sa zrušuje:

 • uplynutím času, na aký bola založená,
 • dňom uvedeným v rozhodnutí správnej rady o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
 • rozhodnutím správnej rady o zlúčení, splynutí alebo rozdelení neziskovej organizácie,
 • dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení neziskovej organizácie, inak dňom, keď toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť,
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.


Nezisková organizácia zaniká ku dňu výmazu z registra. Jej zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie. 

Likvidácia sa nevyžaduje, ak majetok neziskovej organizácie prechádza na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu po zlúčení alebo po splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutej neziskovej organizácie a zápis neziskovej organizácie alebo nadácie vzniknutej k tomu istému dňu. Výmaz zlučovanej neziskovej organizácie a zápis zmeny pri neziskovej organizácii alebo pri nadácii, s ktorou sa zanikajúca nezisková organizácia zlúčila, sa takisto vykoná k tomu istému dňu. 

Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na inú neziskovú organizáciu alebo nadáciu. Prioritný majetok je likvidátor povinný ponúknuť štátu alebo inej neziskovej organizácii. 

Na zrušenie neziskovej organizácie s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik neziskovej organizácie sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností (§ 68 až 75). 

Registrový úrad vyberá správne poplatky v rámci úkonov podľa Položky 34 sadzobníka správnych poplatkov, tvoriaceho prílohu zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

1.

návrh na registráciu neziskovej organizácie

        66 €

2.

zmena štatútu a údajov zapísaných do registra

   16,50 €

3.

vyhotovenie štatútu ako náhrady za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený štatút

   16,50 €

4.

vyhotovenie výpisu z registra

          5 €

5.

Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra

   16,50 €

6.

vyhotovenie písomnej informácie z registra

          5 €

7.

výmaz z registra

        33 €