Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

Informácie o registrácii

Organizácie s medzinárodným prvkom

Podmienky, na základe ktorých v Slovenskej republike môže byť zriadená, vyvíjať činnosť alebo mať sídlo medzinárodná organizácia upravuje zákon číslo 116/1985 Zb. o podmienkach činnosti organizácií s medzinárodným prvkom. 

Na účely tohto zákona sa organizáciou s medzinárodným prvkom rozumie:


 • medzinárodná nevládna organizácia,
 • organizácia cudzích štátnych príslušníkov.

Poznámka: 
Od účinnosti Ústavy Slovenskej republiky „organizácia cudzích štátnych príslušníkov žijúcich na území Slovenskej republiky podlieha registrácii podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. 

Organizácia s medzinárodným prvkom môže v Slovenskej republike byť zriadená, vyvíjať činnosť a mať sídlo len na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona. 

Žiadosť o povolenie sa podáva Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, sekcii verejnej správy, odboru všeobecnej vnútornej správy, Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29. 

Žiadosť o povolenie vyvíjať činnosť v Slovenskej republike má obsahovať tieto údaje:

 • názov organizácie s označením, pod ktorým bude jej organizačná zložka vystupovať v Slovenskej republike v právnych vzťahoch,
 • sídlo organizácie (v rozsahu adresa sídla, orientačné číslo; súpisné číslo, ak bolo pridelené; PSČ a názov obce/mesta),
 • predmet činnosti, ktorý sa má vykonávať na území Slovenskej republiky,
 • umiestnenie organizačnej zložky v Slovenskej republike (sídlo),
 • meno a bydlisko štatutárneho zástupcu organizácie a jej organizačnej zložky.

K žiadosti o povolenie vyvíjať činnosť v Slovenskej republike je potrebné priložiť tieto dokumenty (overené fotokópie s úradne overeným prekladom):

 • doklad o registrácii organizácie v materskej krajine,
 • stanovy (štatút) organizácie vo dvoch vyhotoveniach,
 • výpis z uznesenia príslušného orgánu organizácie o vyvíjaní činnosti v Slovenskej republike,
 • splnomocnenie na zastupovanie organizácie v Slovenskej republike.

V stanovách organizácie s medzinárodným prvkom musia byť uvedené aj údaje o štatutárnom orgáne organizácie s medzinárodným prvkom v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo.

K návrhu je nutné pripojiť aj potvrdenie o zaplatení správneho poplatku vo výške 100 €. Viac informácií o úhrade správneho poplatku nájdete na webových stránkach Slovenskej pošty, a.s. https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok


Na konanie podľa uvedeného citovaného zákona sa v plnom rozsahu vzťahuje zákon číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní, to znamená, že správny orgán podľa § 49 ods. 2 je povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania, v zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní. 


Organizácia, ktorej bolo povolené mať sídlo na území Slovenskej republiky a vyvíjať činnosť je povinná oznamovať ministerstvu vnútra:

 • zmenu štatutárneho zástupcu oprávneného konať v mene organizácie,
 • zmenu štatútu (organizačného poriadku, stanov),
 • zmenu adresy sídla organizácie na území Slovenskej republiky,
 • oznámenie o ukončení činnosti na území Slovenskej republiky.

Organizácia s medzinárodným prvkom je povinná ministerstvu vnútra písomne oznámiť zmenu stanov do 15 dní od jej schválenia a pripojiť v dvoch vyhotoveniach znenie zmeny stanov.

Ak oznámenie o zmene stanov nebolo podané oprávnenou osobou alebo ak znenie zmeny stanov nie je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, ministerstvo vnútra bezodkladne na to upozorní organizáciu s medzinárodným prvkom. Organizácia s medzinárodným prvkom je povinná nedostatky, na ktoré ministerstvo vnútra upozorní, odstrániť do 15 dní odo dňa doručenia upozornenia a v lehote 10 dní o tom ministerstvo vnútra upovedomiť; ak organizácia s medzinárodným prvkom nedostatky neodstráni, ministerstvo vnútra nevezme zmenu stanov na vedomie a upovedomí o tom štatutárny orgán organizácie s medzinárodným prvkom.

Ak nie je dôvod na postup podľa predchádzajúceho odseku, zašle ministerstvo vnútra organizácii s medzinárodným prvkom do 15 dní od doručenia oznámenia jedno vyhotovenie zmeny stanov, na ktorom vyznačí, že berie zmenu stanov na vedomie.

Organizácia s medzinárodným prvkom, ktorej bolo povolené zriadenie alebo povolené vyvíjať činnosť alebo mať adresu sídla v Slovenskej republike, je povinná ministerstvu vnútra písomne zaslať do 30. júna 2019 údaje o štatutárnom orgáne alebo všetkých členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členovi štatutárneho orgánu. Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým počtom členov štatutárneho orgánu, aký je potrebný podľa stanov; pravosť podpisov musí byť úradne osvedčená.

Správne poplatky, ktoré ministerstvo vnútra vyberá podľa položky 35 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov sú nasledovné:

1.

podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky

 100 €

2.

zmena stanov, štatútu a štatutárneho zástupcu organizácie s medzinárodným prvkom

   25 €

3.

vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy a štatút organizácie s medzinárodným prvkom

   25 €