Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Informácie o registrácii

Záujmové združenia právnických osôb podľa § 20f až 20j Občianskeho zákonníka 


Podľa § 20f Občianskeho zákonníka právnické osoby na ochranu svojich záujmov alebo na dosiahnutie iného účelu môžu vytvárať záujmové združenia právnických osôb. Zákonom bližšie nevymedzený účel však musí byť v súlade so zákonom a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Združenie nie je podnikateľským subjektom, môžu ho zakladať výlučne len právnické osoby.

Predmetom činnosti združení by malo byť najmä uspokojovanie oprávnených záujmov a potrieb jeho zakladateľov (členov). Mohlo by ísť "najmä" o zabezpečenie koordinácie niektorých spoločných činností, odborných služieb, humanitných cieľov, rozvojových programov, zastupovanie zakladateľov (členov) pred štátnymi, spoločenskými a inými orgánmi a inštitúciami

Založenie združenia možno vykonať dvoma spôsobmi:

 • Zakladateľskou zmluvou – uzavretou zakladateľmi (opatrenou ich názvami, podpismi a pečiatkami). K zmluve musia byť priložené stanovy a určenie osôb oprávnených konať v mene združenia (štatutárne orgány) schválené zakladateľmi
 • Uznesením ustanovujúcej členskej schôdze. K uzneseniu musí byť pripojená zápisnica, v ktorej sa uvedie:  že došlo k založeniu združenia, t.j. ktoré právnické osoby so združením súhlasili
 • účel, ktorý sa má takýmto združení dosiahnuť
 • zoznam zakladajúcich členov s ich názvami, sídlom a podpismi členov. Podľa § 19 c) OZ sídlom právnickej osoby sa rozumie adresa, na ktorej sa uskutočňuje organizovanie jej činnosti

K zápisnici musia byť priložené:

 • stanovy schválené ustanovujúcou členskou schôdzou, resp. zakladateľmi
 • určenie osôb oprávnených konať v mene združenia (štatutárne orgány), ktoré schválila ustanovujúca členská schôdza

Registrácia združenia
Registráciu vykonávajú okresné úrady v sídle kraja – odbory všeobecnej vnútornej správy. Register záujmových združení právnických osôb je zverejnený na internetovej stránke sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na internetových stránkach príslušných úradov.

Návrh na zápis do registra podáva osoba splnomocnená zakladateľmi alebo ustanovujúcou členskou schôdzou.

Združenie vzniká zápisom do registra združení. Register vedie okresný úrad v sídle kraja príslušný podľa sídla združenia. Konanie o registrácii združenia sa začína na písomný návrh, ktorý podáva splnomocnená osoba na tento úkon, poverená zakladateľmi alebo ustanovujúcou členskou schôdzou.

Združenie nadobúda právnu spôsobilosť a stáva sa právnickou osobou zápisom do registra. Rozhodnutie o zápise má mať formu rozhodnutia v správnom konaní. Z uvedeného dôvodu musí obsahovať všetky náležitosti určené v ustanovení § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. O odvolaní proti rozhodnutiu registrového úradu rozhoduje Ministerstvo vnútra SR. Registrový úrad oznámi vznik združenia, jeho názov a sídlo krajskej správe Štatistického úradu SR do 10 dní odo dňa registrácie.

K návrhu na zápis do registra sa prikladá

 • zakladateľská zmluva alebo uznesenie a zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze
 • stanovy
 • určenie osôb oprávnených konať v mene združenia (meno a priezvisko, adresa bydliska)
 • správny poplatok (potvrdenie o úhrade v hodnote 100 €)

Do registra združení sa zapisujú tieto údaje:

 • názov a sídlo združenia
 • predmet činnosti
 • orgány, prostredníctvom ktorých združenie koná
 • mená osôb vykonávajúcich ich pôsobnosť (štatutárni zástupcovia)

Do registra združení sa zapisuje aj zmena alebo zánik zapisovaných skutočností (zmena sídla, štatutárnych orgánov a pod.).

Náležitosti stanov (§ 20 h)

 • názov združenia
 • sídlo združenia (v rozsahu adresa sídla, orientačné číslo; súpisné číslo, ak bolo pridelené; PSČ a názov obce/mesta)
 • predmet činnosti
 • úprava majetkových pomerov
 • vznik a zánik členstva
 • práva a povinnosti členov
 • orgány združenia a vymedzenie ich pôsobnosti
 • spôsob zrušenia združenia a naloženie s jeho likvidačným zostatkom

Stanovy môžu obsahovať aj ďalšie skutočnosti, napr. členstvo v združení možno viazať na určitý členský príspevok. Stanovy schvaľujú zakladatelia alebo ustanovujúca členská schôdza. Stanovy určia spôsob, ktorým sa stanovy menia a dopĺňajú. Voľba formy založenia združenia (zmluvou, uznesením ustanovujúcej členskej schôdze) závisí od počtu právnických osôb, ktoré sa rozhodli združenie založiť.

Zánik ZZPO

Podľa § 20a ods. 2) OZ združenie zaniká výmazom z registra. Spôsob zrušenia združenia a tiež naloženie s jeho likvidačným zostatkom určujú stanovy. Pokiaľ majetok združenia neprechádza na právneho nástupcu, vyžaduje sa pred zánikom združenia jeho likvidácia. Pri nej sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností § 70 až 75k, § 92).