Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. február 2024, nedeľa
 

Informácie o registrácii

Združenie obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


 

V oblasti združovacieho práva významnú úlohu zohrávajú združenia obcí, ktorých problematika je upravená zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, konkrétne v ustanoveniach § 20b až 20f.

Podľa uvedených ustanovení obce môžu zriaďovať združenia obcí, ktoré dňom registrácie registrujúcim orgánom nadobúdajú právnu subjektivitu, sú právnické osoby.

Registrujúcim orgánom je príslušný okresný úrad v sídle kraja (odbor všeobecnej vnútornej správy) príslušný podľa sídla združenia.

Podľa § 20b ods.4 cit. zákona

 predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch; svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie úloh obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku. 


Podľa § 20c ods.2 zákona k návrhu na registráciu sa prikladajú tieto doklady:

 • zmluva o založení združenia obcí podpísaná starostami všetkých obcí, ktoré sa stávajú členmi združenia obcí, s uvedením ich mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, funkcie a názvu obce
 • uznesenie o schválení zmluvy obcami, ktoré sú jej účastníkmi
 • oznámenie o tom, kto je splnomocnencom oprávneným konať v mene združenia obcí
 • stanovy združenia, v ktorých sa uvádza: 
 • názov združenia obcí
 • sídlo (v rozsahu adresa sídla, orientačné číslo; súpisné číslo, ak bolo pridelené; PSČ a názov obce)
 • cieľ činnosti
 • orgány združenia obcí, spôsob ich ustanovenia, určenie orgánov oprávnených konať v mene združenia obcí
 • zásady hospodárenia
 • spôsob zániku, naloženia s majetkom a vyporiadania všetkých záväzkov združenia obcí
 • meno, priezvisko a adresa osoby splnomocnenej na podanie návrhu na registráciu združenia obcí

Podľa § 20f ods.5 cit. zákona

na platnosť zmluvy o zriadení združenia obcí je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom zmluvy. 


Konanie o registráciu združenia obcí
je upravené v § 20c ods. 4 až § 20e ods.1 zákona.

Podľa § 20e ods. 3 zákona sa na konanie o registrácii združenia obcí vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb.) iba vtedy, ak tento zákon neustanovuje inak.

Zákonné lehoty v konaní o registráciu združenia obcí sú:

 • 10 dňová lehota na odstránenie nedostatkov v návrhu
 • 30 dňová lehota na registráciu v prípade, že návrh na registráciu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti
 • 30 dňová lehota na odmietnutie registrácie, ak z predloženej zmluvy a stanov vyplýva, že činnosť združenia nie je v súlade s ústavou, zákonmi a medzinárodnými zmluvami


Rozhodnutie v správnom konaní sa nevydáva, registrácia sa vykoná tak, že jedno vyhotovenie stanov, na ktorých je vyznačený deň registrácie, registrový úrad zašle splnomocnencovi združenia obcí.

Podľa § 20 ods. 3 zákona proti rozhodnutiu o odmietnutí registrácie možno podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia splnomocnencovi opravný prostriedok na krajský súd príslušný podľa sídla združenia.

Ak ide o združenie s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky opravný prostriedok sa podáva na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Zákonné opatrenie proti nečinnosti registrujúceho orgánu

Ustanovenie § 20d ods. 5 zákona upravuje možnosť vzniku združenia obcí ako právnickej osoby v prípade, ak príslušný registrový úrad nedoručí splnomocnencovi združenia obcí rozhodnutie o odmietnutí registrácie v lehote do 60 dní od začatia konania. V tomto prípade združenie obcí nadobudne právnu subjektivitu dňom nasledujúcom po uplynutí tejto lehoty. Tento deň je potom dňom registrácie združenia.

Zánik združenia obcí

Podľa § 20f ods. 1 zákona združenie obcí zaniká

 • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením obcí
 • právoplatným rozhodnutím krajského úradu o jeho rozpustení

Pri zániku združenia obcí dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením je štatutárny orgán združenia povinný oznámiť zánik združenia do 15 dní príslušnému okresnému úradu. Proti právoplatnému rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja o rozpustení združenia obcí možno podať opravný prostriedok na príslušný krajský súd, prípadne, ak ide o združenie obcí s celoslovenskou pôsobnosťou na Najvyšší súd Slovenskej republiky.

Zoznam registrovaných združení obcí je zverejnený na internetovej stránke sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a na internetových stránkach príslušných okresných úradov v sídle kraja.