Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Inštitúcie (ministerstvá a iné)

Inštitúcie :
Národná rada SR

www.nrsr.sk

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

www.telecom.gov.sk

Ministerstvo financií SR www.finance.gov.sk
Ministerstvo hospodárstva SR

www.economy.gov.sk

Ministerstvo kultúry SR

www.culture.gov.sk

Ministerstvo obrany SR

www.mod.gov.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

www.mpsr.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

www.employment.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR

www.justice.gov.sk

Ministerstvo školstva SR

www.education.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR

www.minv.sk

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

www.build.gov.sk

Ministerstvo zahraničných vecí SR www.foreign.gov.sk
Ministerstvo zdravotníctva SR

www.health.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia SR

www.enviro.gov.sk

Úrad vlády SR

www.vlada.gov.sk

Národný bezpečnostný úrad

www.nbusr.sk

Protimonopolný úrad SR

www.antimon.gov.sk

Správa štátnych hmotných rezerv SR

www.reserves.gov.sk

Štatistický úrad SR

www.statistics.sk

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR

www.geodesy.gov.sk

Úrad jadrového dozoru SR

www.ujd.gov.sk

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

www.normoff.gov.sk

Úrad priemyselného vlastníctva SR

www.indprop.gov.sk

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

www.uszz.sk

Úrad pre verejné obstarávanie

www.uvo.gov.sk

Generálna prokuratúra SR

www.genpro.gov.sk

Ústavný súd SR

www.concourt.sk

Fond národného majetku SR

www.natfund.gov.sk

Telekomunikačný úrad SR

www.teleoff.gov.sk

Najvyšší kontrolný úrad SR

www.nku.gov.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

www.urso.gov.sk

Národný inšpektorát práce SR

www.safework.gov.sk