Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Náhradný spôsob uznania odbornej spôsobilosti pre živnosti zaradené do zoznamu III

Splnenie odbornej spôsobilosti náhradným spôsobom sa preukazuje rozhodnutím o uznaní odbornej praxe alebo rozhodnutím o uznaní odbornej kvalifikácie.

Podmienky uznania odbornej spôsobilosti pre živnosti zaradené v zozname I upravuje § 66k zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov takto:

Odbornú spôsobilosť pre živnosti zaradené do zoznamu III spĺňa osoba spoločenstva, ktorá vykonávala príslušnú činnosť po dobu

  1. troch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra  alebo
  2. dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie, alebo
  3. dvoch po sebe nasledujúcich rokov ako samostatne zárobkovo činná osoba alebo v postavení manažéra, ak súčasne preukáže, že vykonávala príslušnú činnosť v postavení zamestnanca najmenej tri roky, alebo
  4. troch po sebe nasledujúcich rokov v postavení zamestnanca, ak súčasne preukáže, že pre príslušnú činnosť získala predchádzajúce vzdelanie.

V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) nesmie byť vykonávanie príslušnej činnosti skončené viac ako desať rokov pred podaním žiadosti o živnostenské oprávnenie.

Uznanie odbornej praxe:

Uznanie odbornej kvalifikácie:

Požiadať o uznanie odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie Ministerstvo vnútra SR je možné aj elektronicky prostredníctvom všeobecnej agendy portálu www.slovensko.sk (odkaz na postup pre zaslanie všeobecnej agendy).

Odborná spôsobilosť pre občanov EÚ/EHP
Doklady o vzdelaní, ktoré boli vydané zahraničnými vzdelávacími inštitúciami je možné predložiť na konanie o uznaní praxe a kvalifikácie až po ich predchádzajúcom uznaní Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní
Stromová 1
813 30  Bratislava

Telefón: 02/59374 311
Fax: 02/59374 208
Internet: https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-zo-zahranicia-na-vykon-regulovaneho-povolania-v-sr/

Doklady o vzdelaní sa predkladajú preložené do štátneho jazyka. Doklady vydané v českom jazyku je možné používať v úradnom styku bez prekladu do slovenského jazyka.
 

Dôležité odkazy

Súvisiace právne predpisy:

  • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

Pozn.:
Zákony v ich aktuálnom znení možno nájsť na webových stránkach: http://www.zbierka.sk , http://www.zakon.sk , http://jaspi.justice.gov.sk

Dôležité oznamy