Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. júl 2024, pondelok
 

Osobitná matrika


 

Osobitná matrika - pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou

 vedie knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí matričných udalostí, ktoré nastali občanom SR v cudzine

(§ 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, § 35 vykonávacej vyhlášky MV SR č. 302/1994 Z. z.)

 • vykonáva dodatočné záznamy o skutočnostiach, rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, ktoré nastali po prvotnom zápise do matriky
 • vydáva úradné výpisy z matričných kníh
 • posudzuje platnosť cudzojazyčných matričných verejných listín vydaných v cudzine podľa ustanovení medzinárodného práva súkromného a procesného a podľa ďalších medzinárodných a medzištátnych zmlúv a Nariadení ES
 • posudzuje žiadosť o odpustenie predloženia ťažko obstarateľných dokladov potrebných na zápis do osobitnej matriky
 • prideľuje rodné čísla občanom SR narodených mimo územia SR zápisom do Registra fyzických osôb
 • po udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky Ministerstvom vnútra SR eviduje a vydáva slovenské matričné doklady prijatým občanom SR
 • prijíma oznámenia o prijatí predošlého priezviska po zrušení manželstva, ktoré je zapísané v osobitnej matrike, právoplatným rozsudkom o rozvode
 • plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov
 • vykonáva preregistrovanie matričných udalostí v cudzine občanom SR, ktoré sú evidované Zvláštnou matrikou v Brne, Česká republika
 • eviduje hlásenia matričných udalostí zasielaných v režime výmeny matrík zastupiteľskými úradmi SR
 • zabezpečuje kompletizáciu zbierok listín a ich archiváciu
 • sleduje a eviduje medzinárodné zmluvy a dohovory týkajúce sa matričnej činnosti a právnej pomoci v oblasti rodinného a matričného práva, ktoré využíva vo svojej činnosti

1. Žiadosť o zápis do osobitnej matriky / prvé zaevidovanie /


Podľa § 23 zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov sa žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky podáva na:

 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt alebo
 • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt

Prvotné zápisy do osobitnej matriky sa nepodávajú priamo na pracovisku osobitnej matriky.

Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom a ďalších relevantných  listín.

Listiny vydané v cudzine súdom alebo iným príslušným orgánom, ktoré sú v mieste vydania platné ako verejné listiny, majú dôkaznú moc verejných listín na účely zápisu, zmeny alebo doplnenia zápisu v matrike, ak sú opatrené predpísanými overeniami; predkladajú sa s prekladom do slovenského jazyka. Povinnosť predložiť preklad do slovenského jazyka sa nevzťahuje na listiny vydané v Českej republike.

K zápisu do osobitnej matriky odporúčame predkladať matričné doklady vydané cudzím štátom vo forme úradne osvedčenej kópie. Zo spisového materiálu verejné listiny nevraciame.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 k zápisu matričnej udalosti do osobitnej matriky sa verejné listiny ( rodný list, sobášny list, úmrtný list ) predkladajú bez vyššieho overenia apostil. K rodnému, sobášnemu, úmrtnému listu vydanému členským štátom EÚ namiesto úradného prekladu je možné predložiť VŠF - prekladový formulár.

Nariadenie sa nevzťahuje na VL vydané orgánmi tretích štátov.

2. Úradný výpis z osobitnej matriky – duplikát rodného, sobášneho, úmrtného listu

 1. Žiadosť možno podať poštou na adresu Ministerstvo vnútra SR, osobitná matrika, Drieňová 22, 826 86  Bratislava.
 2. Žiadosť možno podať e-mailom (TA.13G4@STGLKS4S3KG2FAF@), potvrdenie o platbe je potrebné priložiť ako prílohu.
 3. Žiadosť možno podať prostredníctvom elektronickej služby cez portál elektronických služieb MV SR
 4. Žiadosť možno podať osobne - Drieňová 22, Bratislava v dňoch: Pondelok a Streda 8,00 - 15,00 h.

Úradný výpis - duplikát je spoplatnený sumou  7 eur,  podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Položka 2, písm. b).

Vzory žiadostí (o úradný výpis z osobitnej matriky – duplikát)  sa nachádzajú nižšie. K žiadosti treba priložiť potvrdenie o úhrade správneho poplatku.

 

3. Správny poplatok

Možné spôsoby úhrady správneho poplatku:

 1. prostredníctvom Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok), ktoré si poplatník môže zakúpiť na požadovanú hodnotu na vybraných pobočkách Slovenskej pošty.
 2. prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk .
 3. prostredníctvom Platobného terminálu, tzv. kiosku – nachádza sa v budove MV SR, Drieňová 22, Bratislava.

Pre úhradu správnych poplatkov použite nasledovné kódy:

 • žiadosť o vydanie duplikátu matričného dokladu - kód 1039 -  úradný výpis z matričnej knihy
 • vyššie osvedčenie do cudziny na úradné výpisy vydané osobitnou matrikou a na právoplatné rozhodnutia okresných úradov o povolení zmeny mena a priezviska - kód 658 - vyššie osvedčenie verejnej listiny Apostille/Superlegalizácia
 • vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára (VŠF) - kód 7140 - Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu

UPOZORNENIE:

Žiadame klientov, aby k žiadosti o úradný výpis (duplikát) nezasielali správne poplatky v hotovosti.

OSOBITNÁ MATRIKA vydáva len matričné doklady evidované v osobitnej matrike, o úradné výpisy  bežných matrík je možné požiadať ktorýkoľvek matričný úrad v SR.

4.     Vydanie viacjazyčného štandardného  formulára k matričnému dokladu

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 – je spoplatnené sumou 7 € podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Položka 2, písm. p). Potvrdenie o platbe je potrebné priložiť k žiadosti o vydanie úradného výpisu z osobitnej matriky.

Informácia o správnom poplatku bod č. 3

5.     Vyššie overenie  dokladov  do cudziny


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (oddelenie matrík) vykonáva vyššie osvedčenie do cudziny na  úradné  výpisy vydané osobitnou matrikou a právoplatné rozhodnutia okresných úradov o povolení zmeny mena a priezviska ( na originál verejnej listiny ). Každý  úkon vyššieho overenia je spoplatnený sumou 10 € podľa zák. č. 145/1995 Z. z . o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 3, bod 1. Potvrdenie o platbe je potrebné priložiť k žiadosti o vykonanie vyššieho osvedčenia  verejnej listiny. Vzor žiadosti nižšie.

Informácia o správnom poplatku bod č. 3

Viac info o vyššom osvedčovaní verejných listín: 

https://www.justice.gov.sk/agenda-ministerstva/medzinarodne-pravo/vyssie-overovanie-listin/

Informácie o lehote vybavenia zápisov do osobitnej matriky neposkytujeme ani telefonicky ani mailom. Zápisy sa spracúvajú chronologicky ako boli na osobitnú matriku doručené.