Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2022, pondelok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Elektronické služby živn.registra

Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti

Popis elektronickej služby "Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti", ktorá je dostupná prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Názov činnosti/procesu: Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti

Výsledný dokument:

 • Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • Potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti

Žiadateľ: podnikateľ
 
Požadované dokumenty: bez príloh                

Správne poplatky: 2 €

Miesto vybavenia: miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta podľa miesta bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, na ktorý bolo zaslané ohlásenie živnosti

Doba vybavenia: bezodkladne po doručení  do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu [ak k elektronickému doručeniu dôjde v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, lehota na vybavenie konania začína plynúť najbližší nasledujúci pracovný deň (ak osobitný predpis neustanovuje inak)]. Účinky pozastavenia živnostenského oprávnenia nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti okresnému (živnostenskému) úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: áno

Spôsob prevzatia:

 • elektronicky

Miesto prevzatia:

 • elektronická schránka žiadateľa

Priebeh činnosti/procesu:

 1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie podpísané svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ÚPVS,
 2. žiadateľ uhradí správny poplatok prostredníctvom platobného portálu ÚPVS, alebo prostredníctvom svojho internet bankingu na základe správy o platobných podmienkach, ktorá je zaslaná do jeho elektronickej schránky,
 3. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta, následne ÚPVS overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa,
 4. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému  (živnostenskému) úradu,
 5. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania (lehota na odstránenie nedostatkov sa riadi zákonom o správnom konaní, teda lehota je 15 dní),
 6. ak je podanie úplné a správne, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta vydá "Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti/Potvrdenie o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti",
 7. ak je podnikanie podnikateľa pozastavené v celom rozsahu nadobudnutého živnostenského oprávnenia, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta bezodkladne zašle túto informáciu daňovému úradu, príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Na požiadanie právnickej osoby - oznámi pozastavenie podnikania daňovému úradu.

Prejsť na elektronickú službu "Oznamovanie pozastavenia prevádzkovania živnosti".

Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti je možné doručiť aj:

 • poštou alebo osobne na miestne príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, pre zahraničnú osobu je miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 

Stiahnuť si tlačivo Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti (RTF, 130 kB)

Správny poplatok je možné uhradiť prostredníctvom:

 • platobného terminálu, tzv. kiosku umiestneného v budove okresného (živnostenského) úradu
 • potvrdenia o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok), ktoré si  poplatník môže zakúpiť v požadovanej hodnote na vybraných pobočkách Slovenskej pošty
 • poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise

 

Prieskum užívateľskej spokojnosti
     - v záujme zlepšenia kvality v poskytovaní našich služieb Vám ponúkame priestor na dobrovoľné a anonymné vyjadrenie miery spokojnosti.
  
  Vyberte si prosím z nasledovných možností:
  1. „Ohodnoťte spokojnosť s poskytnutou službou, t.j. o možnostiach a príslušných procesoch“ 
  
  2. „Ohodnoťte aké jednoduché bolo použiť tento postup“    

SDG

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]