Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. jún 2024, piatok
 
Verejná správa / Živnostenské podnikanie / Elektronické služby živn.registra

Oznamovanie ukončenia podnikania

Popis elektronickej služby "Oznamovanie ukončenia podnikania", ktorá je dostupná prostredníctvom elektronických služieb Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).

Názov činnosti/procesu: Oznamovanie ukončenia podnikania

Výsledný dokument: Potvrdenie o ukončení podnikania

Žiadateľ: podnikateľ
 
Požadované dokumenty: bez príloh               

Správne poplatky: bez poplatku

Miesto vybavenia: miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta podľa bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby

Doba vybavenia: bezodkladne po doručení  do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu [ak k elektronickému doručeniu dôjde v deň štátneho sviatku alebo v deň pracovného pokoja, lehota na vybavenie konania začína plynúť najbližší nasledujúci pracovný deň (ak osobitný predpis neustanovuje inak)]. Účinky ukončenia podnikania nastávajú dňom nasledujúcim po dni doručenia oznámenia o ukončení podnikania okresnému (živnostenskému) úradu, alebo ak je v oznámení uvedený neskorší deň, týmto dňom.

Kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa: áno

Spôsob prevzatia:

  • elektronicky

Miesto prevzatia:

  • elektronická schránka žiadateľa

Priebeh činnosti/procesu:

  1. žiadateľ zašle vyplnené elektronické podanie podpísané svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom cez ÚPVS,
  2. podanie je doručené do elektronickej schránky okresného (živnostenského) úradu v postavení jednotného kontaktného miesta, následne ÚPVS overí kvalifikovaný elektronický podpis žiadateľa,
  3. žiadateľ dostane do svojej elektronickej schránky potvrdenie z ÚPVS o doručení podania okresnému (živnostenskému) úradu,
  4. v prípade, ak je potrebné doplniť/opraviť podanie, okresný (živnostenský) úrad vyzve žiadateľa prostredníctvom výzvy zaslanej do elektronickej schránky žiadateľa na odstránenie nedostatkov podania, vo výzve okresný (živnostenský) úrad určí primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov podania, najmenej však 15 dní, 
  5. ak je podanie úplné a správne, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta zašle potvrdenie o ukončení podnikania (na jednu živnosť, na viacero živností alebo v rozsahu všetkých predmetov podnikania) elektronicky do elektronickej schránky žiadateľa,
  6. ak je podnikanie podnikateľa ukončené v celom rozsahu nadobudnutého živnostenského oprávnenia, okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta bezodkladne zašle túto informáciu daňovému úradu, príslušnej zdravotnej poisťovni a Sociálnej poisťovni. Na požiadanie právnickej osoby - oznámi ukončenie podnikania daňovému úradu.

Prejsť na elektronickú službu "Oznamovanie ukončenia podnikania".

Oznámenie o ukončení podnikania je možné doručiť aj:

  • poštou alebo osobne na miestne príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade podľa adresy trvalého bydliska fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby, pre zahraničnú osobu je miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby

Stiahnuť si tlačivo Oznámenie o ukončení podnikania (RTF, 109 kB).

 

Prieskum užívateľskej spokojnosti
     - v záujme zlepšenia kvality v poskytovaní našich služieb Vám ponúkame priestor na dobrovoľné a anonymné vyjadrenie miery spokojnosti.
  
  Vyberte si prosím z nasledovných možností:
  1. „Ohodnoťte spokojnosť s poskytnutou službou, t.j. o možnostiach a príslušných procesoch“ 
  
  2. „Ohodnoťte aké jednoduché bolo použiť tento postup“      

  SDG

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]