Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Oznámenie zmien podľa živnostenského zákona

Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásení živnosti a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien, ak zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Ide o nasledovné oznámenia zmien:

I. Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení: 

 1. Oznámenie  zmien, ktoré sú uvedené v doklade o živnostenskom oprávnení (živnostenskom liste, koncesnej listine, osvedčení o živnostenskom oprávnení) podľa  § 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

II. Oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri (ktoré sa neuvádzajú v doklade o živnostenskom oprávnení):     

 1. Oznámenie zmien podľa § 11 ods. 9 živnostenského zákona (ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie).
 2. Oznámenie zmien podľa § 17 ods. 5, 6, 7 živnostenského zákona (zriadenie alebo zrušenie prevádzkarne, združenej prevádzkarne, súvisiaceho priestoru).
 3. Oznámenie zmien podľa § 13 ods. 2 živnostenského zákona (pokračovanie v živnosti po úmrtí fyzickej osoby). 
 4. Oznámenie zmien podľa § 45 ods. 3 písm. a) živnostenského zákona (právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra - zmena osoby štatutárneho orgánu).
 5. Oznámenie zmeny podľa § 45a ods. 4 písm. b) živnostenského zákona (zmena platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia u FO).
 6. Oznámenie zmien podľa § 8 ods. 1 a 2 živnostenského zákona (prekážky prevádzkovania živnosti):
            - zrušenie konkurzu súdom,
            - zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku súdom.
 7. Oznámenie zmien podľa § 8 ods. 5 živnostenského zákona (prekážky prevádzkovania živnosti):
            - zákaz činnosti súdom v určenom  predmete podnikania/v celom rozsahu podnikania,
            - zákaz činnosti správnym orgánom v určenom predmete podnikania/v celom rozsahu podnikania.
 8. Oznámenie zmien podľa § 49 ods. 1 živnostenského zákona (údaje o zodpovednom zástupcovi, ktoré sú uvedené v dokladoch o živnostenskom oprávnení/živnostenskom liste/koncesnej listine).

 

Poznámka:
Za vykonanie zmien  v bode  I./1  sa vyberie správny poplatok v sume 3 eurá (položka 148 písm. f) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Správny poplatok sa nevyberie, ak sa úkon vykoná na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa  zákona  č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]