Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. máj 2024, pondelok
 

Oznámenie zmien podľa živnostenského zákona

Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásení živnosti a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien, ak zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov neustanovuje inak. Ide o nasledovné oznámenia zmien:

I. Oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení: 

 1. Oznámenie  zmien, ktoré sú uvedené v doklade o živnostenskom oprávnení (živnostenskom liste, koncesnej listine, osvedčení o živnostenskom oprávnení) podľa  § 49 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

II. Oznámenie o zmene údajov zapisovaných v živnostenskom registri (ktoré sa neuvádzajú v doklade o živnostenskom oprávnení):     

 1. Oznámenie zmien podľa § 11 ods. 9 živnostenského zákona (ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie).
 2. Oznámenie zmien podľa § 17 ods. 5, 6, 7 živnostenského zákona (zriadenie alebo zrušenie prevádzkarne, združenej prevádzkarne, súvisiaceho priestoru).
 3. Oznámenie zmien podľa § 13 ods. 2 živnostenského zákona (pokračovanie v živnosti po úmrtí fyzickej osoby). 
 4. Oznámenie zmien podľa § 45 ods. 3 písm. a) živnostenského zákona (právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do obchodného registra - zmena osoby štatutárneho orgánu).
 5. Oznámenie zmeny podľa § 45a ods. 4 písm. b) živnostenského zákona (zmena platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia u FO).
 6. Oznámenie zmien podľa § 8 ods. 1 a 2 živnostenského zákona (prekážky prevádzkovania živnosti):
            - zrušenie konkurzu súdom,
            - zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku súdom.
 7. Oznámenie zmien podľa § 8 ods. 5 živnostenského zákona (prekážky prevádzkovania živnosti):
            - zákaz činnosti súdom v určenom  predmete podnikania/v celom rozsahu podnikania,
            - zákaz činnosti správnym orgánom v určenom predmete podnikania/v celom rozsahu podnikania.
 8. Oznámenie zmien podľa § 49 ods. 1 živnostenského zákona (údaje o zodpovednom zástupcovi, ktoré sú uvedené v dokladoch o živnostenskom oprávnení/živnostenskom liste/koncesnej listine).

 

Poznámka:
Za vykonanie zmien  v bode  I./1  sa vyberie správny poplatok v sume 5 eur (položka 148 písm. f) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov). Správny poplatok sa nevyberie, ak sa úkon vykoná na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami a podpísaného elektronickým podpisom podľa  zákona  č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]