Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. júl 2024, streda
 

Konferencie

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

V súvislosti s výstavou organizuje archív od roku 2000 každoročne začiatkom septembra medzinárodnú konferenciu, kde sa prezentujú najnovšie archívne výskumy zo Slovenska a Maďarska, ako aj z ostatných okolitých krajín napríklad z Česka a Rumunska. Téma medzinárodnej konferencie je stanovená v súlade s témou výstavy.

 

Uskutočnené konferencie

„V zdravom tele zdravý duch. Dejiny športu v regióne.“ medzinárodná konferencia a vernisáž výstavy v Šali

 „V zdravom tele zdravý duch. Dejiny športu v regióne.“ Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali organizuje od roku 2000 každoročne začiatkom septembra medzinárodnú konferenciu, kde sa prezentujú najnovšie archívne výskumy zo Slovenska, Maďarska a z okolitých krajín. Je dôležité spomenúť aj to, že nášarchív organizuje aj výstavy archívnych dokumentov, a to pravidelne už od roku 1995.

Konferencia sa v tomto roku konala 8. septembra 2023. Tradične, miestom uskutočnenia podujatia bola konferenčná sála Štátneho archívu v Šali. Podujatie finančne podporilo Mesto Šaľa, Nitriansky samosprávny kraj. Medzi partnerské organizácie patrili: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Vlastivedné múzeum v Galante, Mestské múzeum v Seredi, Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede, samosprávy obcí Váhovce, Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov Brod, Trstice a Tešedíkovo.  Sponzorsky podujatie podporila COOP  Jednota Galanta, Duslo Šaľa a.s. a viacerí podnikatelia z regiónu.

Účastníkov konferencie, prednášajúcich a hostí privítala úvodnými slovami vedúca archívu Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová, PhD. Spomenula, s akými obavami začal kolektív archívu podujatie pripravovať, pretože ťažká finančná situácia dnešnej doby obmedzuje všetky podujatia. Vyslovila vďaku k súdržnosti partnerským organizáciám, ktoré  dopomohli k jej realizácii. Na jej slová nadviazala vedúca sekcie verejnej správy odboru archívov a registratúr Mgr. Monika Péková, ktorá vyslovila  vďaku šalianskemu archívu za organizovanie tohto podujatia. Po nej nasledoval príhovor viceprimátora mesta Šaľa  Róberta Tölgyesiho, ktorý zdôraznil dôležitosť športových spolkov pôsobiacich už od minulosti v okrese Šaľa, spomenul ich hybnú silu v regióne. Aj prednosta Okresného úradu v Šali Ing. Dionýz Solár v úvode konferencie vyjadril svoj pozitívny postoj ku konferencii.

Nakoľko prednášky odzneli v dvoch jazykoch – v slovenčine (resp. češtine) a maďarčine,  organizátori podujatia zabezpečili aj simultánne tlmočenie, ktoré bolo v réžii odborných pracovníkov archívu.

Prvý blok odborných prednášok otvorila vedúca Mestského múzea – Fándlyho fara v Seredi   Mária Diková. Vo svojej prednáške sa zaoberala francúzskymi majiteľmi seredského kaštieľa v rokoch 1860 – 1912 a poľovačkami na panstve v Seredi s Philippom Charlesom de Alsace de Hénin. V jej príspevku mali účastníci konferencie možnosť nazrieť aj do genealogického výskumu rodiny de Alsace de Hénin. Príspevok bol doplnený bohatou fotodokumentáciou poukazujúcou na sledované obdobie. 

Po nej odznel príspevok Mgr. Veroniky Keresztes, zástupkyne Krajinského archívu Maďarského národného archívu. Už v úvode svojej prednášky spomenula, že počas výskumu sa jej podarilo získať veľmi veľa informácií. Svoju pôvodnú prednášku pripravovala so širším záberom, kvôli určenému času skrátila prednášku  na „Šport, športové spolky a športové podujatia na Matúšovej zemi a Žitnom ostrove na prelome 19. - 20. storočia.” Vďaka jej prezentácii sa účastníci preniesli do športového sveta v sledovanom období, získali informácie o športových spolkoch na sledovanom území, ale tiež spoznali mnohé už v súčanosti neznáme športové odvetvia, disciplíny, ako napríklad hod  ušiakovou loptou.

Ako tretia prednášajúca mala nasledovať Dr. Hajnalka Bánszki zo Župného archívu Sabolč – Satmárskej – Beregskej župy Maďarského národného archívu, žiaľ, konferencie sa priamo nezúčastnila, jej príspevok o „Prameňoch k dejinám športu v Nyíregyháze" predniesol kolega Norbert Garas.

Prvý blok prednášok uzavrela bývalá odborná pracovníčka, kolegyňa archívu v Šali Mgr. Hildegarda Pokreis, ktorá predstavila „Počiatky myšlienky „zdatného žida" a hnutia Makkabi." Prednáška predstavila hlavné ciele hnutia Makkabi, jeho počiatky. V príspevku oboznámila účastníkov konferencie dejinami jednotlivých telocvičných jednôt Makkabi v regióne, prezentácia bola doplnená zaujímavým, doposiaľ neznámym fotografickým materiálom.

Nasledovala krátka prestávka, počas ktorej sa mohli účastníci konferencie osviežiť a nabrať sily k ďalšiemu, tiež veľmi pútavému bloku odborných prednášok.

Druhý blok s príspevkami otvorila vedúca archívu v Šali Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová, PhD. Predniesla príspevok, ktorý pripravila so svojím kolegom Mgr. Attilom Varjúm. Témou ich výskumu boli športové spolky, podujatia v regióne Matúšovej zeme a Žitného ostrova v medzivojnovom období. Príspevok tematicky nadviazal na témy spomenuté v prednáške kolegyne Mgr. Veroniky Keresztes.

Kolega PhDr. Vlastimil Svěrák z Moravského zemského archívu v Brně – Státního okresního archívu v Jihlave predstavil osobnosti futbalu Josefa Bicana  a Matyáša Šindelářa. V dejinách futbalu patria obaja medzi významné osobnosti. Josef Bican bol významným reprezentantom Slavie Praha, Matyáš Šindelár pôsobil v rakúskom reprezentačnom tíme, bol dokonca vyhlásený aj za najlepšieho futbalistu 20.storočia v Rakúsku.

Tretí príspevok druhého bloku bol trocha iného rázu, Szemán László, archivár zo Župného archívu Sabolč – Satmárskej – Beregskej župy Maďarského národného archívu predstavil výsledky výskumu k problematike športových podujatí po druhej svetovej vojne. Komunistické režimy, ktoré sa nastolili v stredoeurópskych krajinách priniesli viaceré zmeny. Snaha vedenia o narušenie sociálnych vzťahov k cirkvi sa odrazila vo všetkých sférach, využívala mnohé nástroje – podujatia, prostriedky. Jedným takým druhom podujatí boli športové udalosti umelo vytvorené na cirkevné sviatky.

Kruh prednášok sa uzavrel  prvou prednášajúcou Máriou Dikovou, ktorá predniesla príspevok Ondreja Urbana zo Zväzu vojakov SR – Klub Sereď. Príspevok predstavil športové kluby v seredských kasárňach. 

Po ukončení konferencie nasledoval slávnostný obed pre účastníkov podujatia. Po ňom bola o 13.00 otvorená výstava s rovnomenným názvom. Prehliadka a prezentácia výstavy bola pod vedením vedúcej archívu.

Výstava prezentuje archívne dokumenty, ktoré sa viažu k dejinám športu obyvateľov žijúcich v okresoch Dunajská Streda, Galanta a Šaľa. Samotné prírodné podmienky sledovaného územia sú predpokladom pre rozvoj rôznych druhov športu. Na výstave dostali priestor, okrem profesionálnych športovcov, aj neprofesionálni športovci - milovníci športu v regióne. Výstava okrem toho prezentuje budovanie športových areálov, ihrísk, ktoré už od minulosti umožňujú športovcom naplno sa venovať týmto svojim záľubám. Prezentovaná výstava archívnych dokumentov je koncipovaná chronologicko - tematicky a je rozdelená na 9 častí.

Autenticita archívnych dokumentov je doplnená aj o muzeálne predmety, ktoré prepožičali archívu Vlastivedné múzeum v Galante, Mestské múzeum v Seredi a Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede,  a  aj zo súkromných rodinných zbierok a zo zbierok športových spolkov a klubov pôsobiacich v danom regióne. Výstava bude otvorená do 30. júna 2024.

Dúfame, že okrem žiakov, študentov, regionálnych historikov a laickej verejnosti z nášho okolia si ju prezrú aj niektorí kolegovia archivári, historici, ale aj športovci, členovia športových klubov. Cieľom výstavy okrem prezentácie najnovších výskumov, archívnych dokumentov k danej téme je aj poukázať na ich dôležitosť v spoločenskom živote, rozvoji nášho regiónu.

Dovoľte mi, aby som Vás v mene celého kolektívu srdečne pozvala na prehliadku našej výstavy.

Vedúca archívu Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová, PhD.

Vedúca archívu Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová, PhD.

Mária Diková - vedúca Mestského múzea Fándlyho fara v Seredi

Mária Diková - vedúca Mestského múzea Fándlyho fara v Seredi

Mgr. Veronika Keresztes - Krajinský archív Maďarského národného archívu

Mgr. Veronika Keresztes - Krajinský archív Maďarského národného archívu

Mgr. Hildegarda Pokreis - Galantské osvetové stredisko

Mgr. Hildegarda Pokreis - Galantské osvetové stredisko

PhDr. Vlastimil Svérák - Moravský zemský archív v Brně

PhDr. Vlastimil Svérák - Moravský zemský archív v Brně

Szemán László  Župný archív Szabolcs - Szatmár - Beregskej župy Maďarského národného archívu v Nyíregyháze

Szemán László - Župný archív Szabolcs - Szatmár - Beregskej župy Maďarského národného archívu v Nyíregyháze

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy - účastníci

Vernisáž výstavy - účastníci

Medzinárodná konferencia a vernisáž výstavy „Pomáhať, chrániť a zachraňovať!“

Náš archív už tradične organizuje začiatkom septembra medzinárodnú konferenciu, v rámci ktorej otvára pre verejnosť výstavu. Tentokrát podujatie dostalo názov „Pomáhať, chrániť a zachraňovať!“.  Tento zaujímavý názov skrýva v sebe problematiku, ktorá má pomerne široký záber. Hlavným cieľom podujatia bolo prostredníctvom archívnych dokumentov a ich výskumom poukázať na nezištnú spoluprácu viacerých národností regiónu Matúšovej zeme a Žitného ostrova. Ich zásluhou sab udovali mnohé, pre náš región (aj celé Slovensko) významné zdravotné strediská. Ich úžasnou spoluprácou sa mnohé osobnosti pracujúce v prvej línii zaslúžili o viaceré prvenstvá v danej problematike. Budovaním zdravotníckych, policajných a hasičských inštitúcii sa vytvárala pevná pôda pre všeobecný rozvoj regiónu. Konferencia sa konala 9. septembra 2021 a bola organizovaná v konferenčnej sále Štátneho archívu v Šali.

Konferenciu a výstavu s rovnomenným názvom finančne podporilo Mesto Šaľa, Fond podpory kultúry národnostných menšín a Nitriansky samosprávny kraj. Medzi partnerské organizácie patrili: Vlastivedné múzeum v Galante, Mestské múzeum v Seredi a Policajné múzeum v Bratislave a sponzorsky podujatie podporila Coop Jednota Galanta a viacerí podnikatelia zo Šale, Trstíc a z Tešedíkova.

Účastníkov konferencie, prednášajúcich a hostí privítala úvodným slovom vedúca archívu Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová, PhD. Po nej vyslovil svoju vďaku archívu primátor mesta Mgr. Jozef Belický a zdôraznil potrebu historickej pamäti, a tiež vyslovil vďaku silovým zložkám, ktoré pracujú pre dobro ľudí. Na jeho slová nadviazala  riaditeľka Štátneho archívu v Trnave PhDr. Júlia Ragačová, ktorá spomenula, že Štátny archív v Trnave a jeho pracoviská sa snažia tento rok o organizovanie takých podujatí, ktoré poukazujú na prácu organizácií, ktoré od nepamäti cielene pomáhajú a chránia ľudí.             

Prvý blok odborných prednášok otvoril archivár PhDr. Vlastimil Svěrák z Moravského zemského archívu v Brne zo Štátneho archívu v Jihlave.  Zaoberal sa  požiarnymi rádmi mesta Jihlavy v 16. – 19.storočí, zdôraznil ako sa týmito postupnými nariadeniami podarilo mestu zabrániť veľkému množstvu požiarov.

Na jeho príspevok nadviazala prednáška Mgr. Veroniky Keresztes, zástupkyne Krajinského archívu Maďarského národného archívu. Predstavila nám protipožiarne usmernenia Bratislavskej župy v druhej polovici 19. storočia. Spomenula, že spomedzi panovníkov sa ako prvý  protipožiarnou ochranou zaoberal uhorský panovník Karol III. , ale prvý protipožiarny poriadok sa spája až s menom Jozefa II. Pre Bratislavskú župu bol takýto poriadok vydaný v roku 1864.

Ako tretia prednášajúca vystúpila PhDr. Júlia Ragačová, riaditeľka Štátneho archívu v Trnave. Jej príspevok mal názov „Naše poslanie – pomoc blížnemu“. Z histórie trnavských hasičov – samaritánov.  Predstavila nám hasičských samaritánov v Trnave. Spomenula, že hasiči 
- samaritáni boli záchranári, špecialisti, ktorí disponovali aj vlastnou sanitkou. Do tohto oddielu mohli byť prijaté aj ženy, predstavila nám osobnosť Márie Hrbekovej, trnavskej samaritánky.

Kolega László Szemán zo Župného archívu Szabolcs– Szatmár – Beregskej župy Maďarského národného archívu v Níreďháze si pripravil príspevok o sedmohradských vojnových utečencoch v župe Szabolcs a Níreďháza v rokoch 1916 – 1917.  K problematike Níreďházy si pripravila svoju prednášku aj  PhDr. Kujbusné Mecsei Éva, PhD.  riaditeľka Župného archívu Szabolcs – Szatmár – Beregskej župy Maďarského národného archívu v Níreďháze. Vo svojom príspevku predstavila prácu Dobročinného ženského spolku v Níreďháze.
Tento spolok sa zaslúžil o založenie, a tiež sprevádzkovanie sirotinca pre dievčatá v Níreďháze. Jej výskum bol založený najmä na bádaní dobovej tlače a korešpondencie.

Po krátkej prestávke, počas ktorej sa mohli účastníci konferencie osviežiť, nasledoval ďalší  veľmi zaujímavý a na informácie cenný blok prednášok. Medzi prvými prednáškami boli predstavené policajné, četnícke organizácie. Ako prvý bol príspevok od PhDr. Istvána Kenyeresa, riaditeľa Archívu hlavného mesta Budapešť.  Žiaľ, podujatia sa osobne nemohol zúčastniť, príspevok predniesol jeho kolega PhDr. Béla Sarusi-Kiss, PhD., ktorý sa spolupodieľal na výskume problematiky dokumentu získaného na jednej aukcii. Na základe výskumu dobových pečiatok orgánu polície zobrazeného na skúmanom dokumente (súvisel s básňou významného autora Józsefa Attilu), bola zdôraznená história budapeštianskej polície.

Mgr. Monika Mikleová, vedúca Štátneho archívu v Nitre pracovisko Archív Nové Zámky predstavila vo svojej prednáške Žandársku stanicu v Seredi pomocou pamätníka z rokov 1919 – 1951.

Kolega Mgr. Peter Mikle z Ústavu pamäti národa, poukázal na prácu Okresnej správy Zboru národnej bezpečnosti Správy ŠtB Galanta so zreteľom na mesto Šaľa a jej okolie v 70. a 80. rokoch 20.storočia. Spomenul, že do jej pôsobnosti patrila aj ochrana tzv. socialistickej ekonomiky a spravodajská ochrana vyčlenených objektov dôležitých pre národné hospodárstvo.

Vedúca archívu Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová, PhD. vo svojom príspevku s názvom „Rodina, na ktorú sa nezabúda – osobnosť Cypriána Lelovicsa a Zoltána Feldmára“ predstavila osobnosti z jednej rodiny, v ktorej sa našli osobnosti ako hasič, aj lekár, ktorí sa nezištne snažili pomôcť svojmu okoliu. 

Posledný príspevok, ktorý sme si žiaľ na pokročilý čas nemohli vypočuť,  bol príspevok Mgr. Klaudii Bugyinszkej, odbornej pracovníčky zo Štátneho archívu v Trnave pracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali. Príspevok sa mal zaoberať dejinami zdravotníctva mesta Šaľa po roku 1945.  Neprezentovaný príspevok,  ako aj všetky ostatné si však bude  možné prečítať v zborníku, ktorý štátny archív chystá vydať ešte v tomto roku. 

Po ukončení konferencie nasledoval slávnostný obed. Po slávnostnom obede o 13.30 h bola otvorená výstava s rovnomenným názvom. Prehliadka a prezentácia výstavy bola pod vedením vedúcej archívu.

Výstava prezentuje osobnosti a dejinné udalosti týkajúce sa rozvoja zdravotníckych inštitúcií, hasičských a policajných zborov v minulosti v regióne okresov Dunajská Streda, Galanta a Šaľa.

Prezentovaná výstava je koncipovaná tematicky a rozdelená na tri časti. Je postavená na základe chronologického sledu udalostí.

Prvá časť výstavy je venovaná zdravotníctvu – dejinám od počiatkov až po súčasnosť. Prezentuje rôzne významné osobnosti z regiónu Matúšovej zeme a Žitného ostrova. Predstavuje históriu nemocníc daného regiónu, ale aj iných zdravotníckych inštitúcií, napríklad lekární.

Druhá časť výstavy sa zaoberá problematikou hasičstva. Rok 2022 je aj rokom, keď si pripomíname 100. výročie založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Táto časť výstavy je venovaná aj na počesť samotného hasičstva. Predstavuje históriu a prácu jednotlivých dobrovoľných hasičských spolkov regiónu, ale aj mnohé pohromy, a iné udalosti, keď dané zložky museli pri pomoci zasiahnuť nezištne, aj na úkor svojho zdravia a života. Tretia – posledná časť je venovaná zložkám riadiacim bezpečnosť – četníctvu, žandárstvu, a aj polícii.  

Výpovednú hodnotu výstavy znásobuje aj to, že okrem archívnych dokumentov pochádzajúcich z fondov Štátneho archívu v Trnave pracovisko Archív Galanta so sídlom v  Šali, sú na výstave prezentované aj materiály prepožičané z Vlastivedného múzea v Galante, Mestského múzea v Seredi a Policajného múzea v Bratislave, a tiež zo súkromných rodinných zbierok . Výstava bude otvorená do 30. júna 2023. Pevne veríme, že okrem žiakov, laickej verejnosti z nášho okolia a regiónu si ju prezrú aj niektorí kolegovia archivári, historici, ale aj ľudia pracujúci v daných organizáciách, ktorým vyslovujeme našou výstavou a konferenciou veľkú vďaku.

Touto cestou si dovoľujeme srdečne pozvať všetkých nadšencov histórie na prehliadku našej výstavy.

Kujbusné Dr. Mecsei Éva

Kujbusné Dr. Mecsei Éva - Župný archív Szabolcs - Szatmár - Beregskej župy Maďarského národného archívu v Nyíregyháze

Mgr. Veronika Keresztes

Mgr. Veronika Keresztes - Krajinský archív Maďarského národného archívu 

Mgr. Peter Mikle

Mgr. Peter Mikle - Ústav pamäti národa

PhDr. Júlia Ragačová

PhDr. Júlia Ragačová - riadteľka Štátneho archívu v Trnave

PhDr. Vlastimil Svérák

PhDr. Vlastimil Svérák - Moravský zemský archív v Brně

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová, PhD.

Vedúca archívu Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová, PhD.

Vernisáž výstavy

Vernisáž výstavy

Medzinárodná konferencia a výstava v Štátnom archíve v Trnave,
pracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali s názvom „Hospodárstvo v dejinách regiónu“

Na jeseň už archívna a historická obec bažila po spoločenských udalostiach ako sú konferencie, výstavy a odborné rokovania. Po slnečných letných prázdninách a tiež po nepriaznivom období, ktoré vytvorila situácia spôsobená nákazou COVID-19,  bola priam vyhladovaná po nových poznatkoch a po príjemných osobných stretnutiach s kolegami.

Štátny archív v Trnave, pracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali, už tradične zorganizoval medzinárodnú konferenciu a výstavu. Tentoraz si ako hlavnú tému konferencie a výstavy vybral problematiku hospodárstva v dejinách regiónu Matúšovej zeme a Žitného ostrova. Konferencia sa konala 10. septembra 2021 a tradične bola zorganizovaná v konferenčnej sále Štátneho archívu v Šali.

Konferenciu a výstavu s rovnomenným názvom finančne podporilo Mesto Šaľa, Fond podpory kultúry národnostných menšín a Nitriansky samosprávny kraj. Medzi partnerské organizácie patrili: Vlastivedné múzeum v Galante, DUSLO a.s. , Šaľa a COOP Jednota Galanta. Touto cestou by sme sa chceli našim sponzorom srdečne poďakovať.

Účastníkov konferencie, p rednášajúcich a hostí privítala úvodným slovom vedúca archívu poverená zastupovaním,  Mgr. Klaudia Bugyinszká. 

Prvý blok odborných prednášok otvoril bývalý vedúci archívu v Šali Mgr. Jozef Meliš, PhD., ktorý oboznámil účastníkov konferencie hospodárskym stavom regiónu Šale podľa najstarších písomností. Jeho príspevok bol doplnený veľmi dobre prepracovanou prezentáciou, v ktorej predstavil aj mnohé podoby regiónu Šale. Spomenul, že v písomných prameňoch vystupuje pod termínom Terra Wag alebo Terra Sala.

Na jeho prednášku nadviazal príspevok Veroniky Keresztes z Maďarského národného archívu v Budapešti.  Príspevok  priblížil  a predstavil dejiny rybolovu Žitného ostrova a Matúšovej zeme v zrkadle urbárov. Poznamenala, že práve urbáre sú jedinečné písomnosti, ktoré definujú vzťah zemepána a poddaných a ich vzájomné práva a povinnosti, a sú nenahraditeľnými prameňmi v skúmaní hospodárskych dejín stredoveku a novoveku. Vynikajúca a dôkladne prepracovaná prednáška nám predstavila nielen druhy rýb, ktoré sa lovili v danom regióne, ale aj zaujímavé a v súčasnosti už neznáme druhy rybolovu. Z urbárov sa dozvedáme, ktoré lokality patrili z hľadiska rybolovu medzi najvýznamnejšie.  

PhDr. Peter Keresteš, PhD. , riaditeľ Štátneho archívu v Nitre, so svojím príspevkom predstavil rodinu Appelovcov, ktorej členovia boli priekopníkmi moderného hospodárenia v regióne dolnej Nitry v 19. storočí. Nobilitácia zakladateľa rodu Karola Appela bola prirodzeným vyústením jeho zásluh na hospodárskom rozvoji Uhorska a Slovenska. Príspevok bol doplnený bohatou fotodokumentáciou členov rodiny Appelovcov.

Ako ďalšia prednáška nasledoval príspevok zahraničného kolegu Bc. Jana Stoklasu, z Moravského zemského archívu v Brne – Štátneho okresného archívu v Jihlave. Zameral sa na históriu kláštorného veľkostatku premonštrátov v Novej Ríši v období rokov prvej Československej republiky (1918 – 1938). V sledovanom období sa veľkostatok dobre vyrovnal s následkami 1. pozemkovej reformy a vďaka zavádzaniu inovácií a zvyšovaniu produktivity prekonal aj ťažkosti hospodárskej krízy.  

Ďalším prednášajúcim bol bývalý zamestnanec Štátneho archívu v Šali, Mgr. Štefan Gaučík, PhD. z Historického ústavu SAV. Na úvod svojej prednášky si zaspomínal na svoje bývalé pracovisko. Vo svojom príspevku svoju pozornosť upriamil na  sporiteľne v Šali a ich elity v druhej polovici 19. storočia. Najprv sa venoval základným vývojovým tendenciám v uhorskom peňažníctve a načrtol aj všeobecné tézy finančných elít a rekonštruoval sieť sporiteľní v našom regióne.

Po krátkej prestávke pokračoval ďalší blok zaujímavých prednášok.  

Kolega Mgr. Ladislav Holečka zo Štátneho archívu v Nitre a Mgr. Peter Szabo, PhD. z hosťujúceho archívu v Šali predstavili dejiny cukrovaru v Seredi do roku 1945. Seredský cukrovar bol založený ako účastnícka spoločnosť v roku 1907 a patrí medzi hospodárske subjekty, ktoré pretrvali dodnes.  

Hajnalka Bánszki zo župného archívu  Szabolcs – Szatmár – Beregskej župy Maďarského národného archívu v Nyíregyháze sa osobne nemohla zúčastniť konferencie. Pripravila si video nahrávku svojej prednášky, ktorú si účastníci mohli pozrieť. Nakoľko prednáška odznela v maďarskom jazyku, organizátori podujatia si pripravili simultánne tlmočenie prednášky. Prednáška predstavila situáciu presídľovania obyvateľov z Podunajskej nížiny a regiónu Nyírség. Oboznámila účastníkov konferencie s ťažkosťami, s ktorými sa stretli obyvatelia počas tejto
výmeny. Taktiež spomenula, že z 38 usadlostí Dolnej zeme  sa presídlilo do okolia Nyíregyházi až 1533 Maďarov.

Posledný príspevok, ktorý sme si žiaľ na pokročilý čas nemohli vypočuť,  bol príspevok Mgr. Judity Szekeresovej Kovácsovej, PhD. odbornej pracovníčky zo Štátneho archívu v Trnave, úracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali. Príspevok sa mal zaoberať dejinami Jednotného roľníckeho družstva v Tešedíkove so zameraním na zánik súkromne hospodáriacich roľníkov v obci.  Neprezentovaný príspevok,  ako aj všetky ostatné si však bude  možné prečítať v zborníku, ktorý štátny archív chystá vydať ešte v tomto roku. 

Po ukončení konferencie nasledoval slávnostný obed. Po slávnostnom obede o 13.15 hodine bola otvorená výstava s rovnomenným názvom. Prehliadka a prezentácia výstavy bola pod vedením vedúcej archívu. Po slávnostnom otvorení výstavy nasledovala prezentácia publikácie – zborníka s názvom „Divadelníctvo v regióne“. Realizácia vydania tohto zborníka bola financovaná s podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja.  

Výstava je postavená na základe chronologického sledu udalostí. Približuje verejnosti jednotlivé odvetvia hospodárstva od najstarších čias až po vznik podnikov celoštátneho významu.

V prvej časti sú predstavené dejiny remeselníctva v regióne. K základným podmienkam pre rozvoj remesiel patril dostatok trhov. Dejiny remesiel sú nerozlučne spojené s dejinami cechov. Cechy dozerali na spôsob výroby, na kvalitu výrobkov a na ich cenu.

V ďalšej časti sú predstavené dejiny poľnohospodárstva a obchodu do roku 1918. Predstavuje tradičné spôsoby živobytia obyvateľov regiónu Matúšovej zeme a Žitného ostrova.

Československé družstevníctvo bolo charakteristické viacerými črtami. V pestrej palete existujúcich družstiev boli na prvom mieste potravné, úverové a výrobné poľnohospodárske družstvá. Intenzita rozvoja poľnohospodárskych družstiev si vyžiadala vytvorenie osobitného družstevného zväzu,  a preto vznikla Nákupná ústredňa potravných družstiev v Bratislave a HANZA v Galante.

V štvrtej časti výstavy sú prezentované dokumenty týkajúce sa dejín Jednotných roľníckych družstiev v našom regióne. Každá obec disponovala vlastným JRD , neskôr sa tieto družstvá zlučovali.

V ďalšej časti výstavy si môžeme prezrieť vývoj peňažných ústavov v okrese Galanta, Šaľa a Dunajská Streda. Peňažné ústavy na našom území vznikli v druhej polovici 19. storočia za vlády Habsburgovcov.

Šiesta časť výstavy predstavuje vývoj regionálnych dejín priemyslu v rokoch  1872 – 1989. Vývoj priemyslu sa v našom regióne odvíjal od poľnohospodárstva, medzi najstaršie priemyselné podniky v okrese Galanta patril cukrovar v Sládkovičove, ktorý založili bratia Kuffnerovci v roku 1867.

Na túto časť výstavy nadväzuje ďalšia časť, ktorá prezentuje cukrovarnícky priemysel v regióne.

V predposlednej časti výstavy sú prezentované podniky a továrne po roku 1945. Rozvoj hospodárstva podnietila plánovaná industrializácia Slovenska. V tejto časti výstavy si návštevník môže prezrieť mnohé nákresy zo stavieb priemyselných podnikov nášho regiónu.

V poslednej časti výstavy sa dozvieme zaujímavé informácie týkajúce sa priemyselného závodu Duslo a. s. Šaľa. Položením základov tohto závodu v roku 1958 sa zmenila nielen tvár mesta Šaľa, ale aj celého regiónu. Výstava je doplnená mnohými materiálmi, ktoré poskytol samotný priemyselný podnik Duslo a. s. Šaľa. Na konci výstavy je umiestnená putovná výstava samotného podniku Duslo a. s. , ktorý ho pre archív prepožičal.

Výpovednú hodnotu výstavy znásobuje aj to, že okrem archívnych dokumentov pochádzajúcich z fondov Štátneho archívu v Trnave pracovisko Archív Galanta so sídlom v  Šali, sú na výstave prezentované aj materiály zo súkromných rodinných zbierok a zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante .

Výstava bude otvorená do 30. júna 2022. Pevne veríme, že okrem žiakov, laickej verejnosti z nášho okolia a regiónu si ju prezrú aj niektorí kolegovia archivári, historici, ktorých touto cestou srdečne pozývame na jej prehliadku.

Mgr. Klaudia Bugyinská

Vedúca archívu - Mgr. Klaudia Bugyinszká

Mgr. Jozef Meliš, PhD.

Mgr. Jozef Meliš, PhD.

Účastníci konferencie

Účastníci konferencie

Prezentácia zborníka Divadelníctvo v regióne

Krst zborníka - prezentácia zborníka Divadelníctvo v regióne

Otvorenie výstavy

Otvorenie výstavy v podaní vedúcej archívu

Medzinárodná konferencia a výstava Divadelníctvo v regióne

Pozvánka (PDF, 1 MB)

Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Šaľa organizoval 11. septembra 2020 medzinárodnú konferenciu Divadelníctvo v regióne. Nad konferenciou prevzal záštitu štátny tajomník ministerstva vnútra SR Mgr. Ján Lazar. Konferenciu otvoril vedúci archívu Mgr. Jozef Meliš, PhD. Po otvorení konferencie s príhovorom vystúpila Mgr. Mária Mrižová, PhD. riaditeľka odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra SR, ktorá bola Mgr. Jánom Lazarom poverená zastupovaním na podujatí z dôvodu jeho pracovnej zaneprázdnenosti. Ocenila usporiadanie akcie aj v tomto ťažkom období, keď sa mnoho podobných podujatí muselo kvôli pandémii zrušiť. Po príhovore Mgr. Márie Mrižovej, PhD. vystúpil splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny PhDr. László Bukovszky, ktorý v príhovore ocenil dlhoročnú prácu archívu v oblasti usporadúvania konferencií, keďže tento rok sa koná už jubilejný 20. ročník a tiež zaspomínal na svoje začiatky, keď pracoval ako archivár v tomto archíve. Posledný sa návštevníkom konferencie prihovoril riaditeľ Štátneho archívu v Nitre PhDr. Peter Keresteš, PhD. Vyzdvihol prácu kolektívu pracovníkov Archívu v Šali, ktorú vynaložili na prípravu konferencie a s ňou spojenej výstavy archívnych dokumentov. Po príhovoroch nasledovalo odovzdanie pamätnej plakety Pro archivo, ktorú archív odovzdáva za svedomitú, záslužnú a obetavú prácu v Archíve Šaľa. Tento rok bola plaketa odovzdaná dlhoročnej riaditeľke Štátneho archívu v Šali PhDr. Veronike Novákovej, PhD. Po odovzdaní plakety nasledovali prednášky na tému divadelníctva. Príspevky kolegov z Maďarska: Dr. Kujbusné Mécsei Évy zo Župného archívu v Nyíregyháze, Dr. Perczel Olivéra z Archívu hl. mesta Budapešti a Varga Lucy z Hudobnovedného inštitútu Maďarskej akadémie vied, boli prednesené pracovníkmi archívu, keďže kvôli pandémii museli kolegovia z Maďarska ospravedlniť svoju neúčasť. Pracovníčka Archívu v Šali Mgr. Hildegarda Pokreis vo svojom príspevku hovorila o divadelníctve v 19. storočí a o školských divadelných hrách ako edukačnom prostriedku. Ladislav Holečka zo Štátneho archívu v Nitre pripravil prednášku na tému Piaristické školské divadlo a jeho protagonisti. Spomínaná kolegyňa Dr. Kujbusné Mecsei Éva zo Župného archívu Szabolcs-Szatmár-Beregskej župy v Nyíregyháze poslala príspevok o divadelných predstaveniach v meste Nyíregyháza v 19. storočí. Perczel Olivér z Archívu hl. mesta Budapešti mal pripravenú prednášku Divadlá mestskej časti Városliget. Edina Turanová zo Štátneho archívu v Nitre oboznámila účastníkov konferencie s históriou Národného divadla Nitrianskej župy. Kolega Vlastimil Svěrák zo Štátneho okresného archívu v Jihlave referoval o histórii divadla v Jihlave. Veronika Nováková predniesla príspevok o ochotníckych divadelných predstaveniach v medzivojnovom období v našom regióne. Pracovníčka Archívu v Šali Judita Szekeresová – Kovácsová mala prednášku na tému: Malá Viedeň. Rozkvet ochotníckeho divadla v Žihárci. Prednášku p. Varga Lucy z Maďarska Divadlo mladým! Vývoj problematiky divadelníctva mládeže v režime kádárovej politiky prečítala Klaudia Bugyinszká z Archívu v Šali. Jozef Meliš, vedúci archívu pripravil príspevok o spolupráci maďarskej a židovskej kultúry v našom regióne v minulosti.

Konferencia sa stretla s veľkým záujmom odbornej aj laickej verejnosti. Na konferencii sa zúčastnilo 40 hostí, keďže počet miest bol kvôli pandémii obmedzený.

 

Po skončení konferencie a po obedňajšej prestávke sa konala vernisáž v poradí už 25. výstavy archívnych dokumentov pripravenej kolektívom Archívu v Šali na tému Divadelníctvo v regióne. Výstava je organizovaná pri príležitosti vyhlásenia roka 2020 za Rok slovenského divadla.

Výstava je koncipovaná chronologicky. Prvá časť výstavy je venovaná školským divadelným predstavenia, ktoré sú najstaršími doloženými predstaveniami v našom regióne. Najstaršia známa písomná zmienka o odohraní divadelného predstavenia v Uhorskom kráľovstve sa viaže práve k Šali. V roku 1601 v priestoroch dnešného archívu (v kaštieli) v Šali odohrali poslucháči teológie divadelné predstavenie Víťazný Jozef, aby zlepšili edukáciu v biblických vedách. Cieľom divadla bola výchova, vzdelávanie, zábava, kritika spoločenských neduhov alebo oslava idealizovanej minulosti.

V ďalšej časti je prezentované divadelníctvo v 19. storočí až do zániku monarchie v roku 1918.  Dokumenty v tejto časti výstavy sú doplnené dobovými kostýmami z 19. a prelomu 19. a 20. storočia. Tretia časť výstavy je venovaná problematike divadelníctva počas medzivojnovej Československej republiky. 

V tom čase pôsobil v Šali aj významný autor maďarských divadelných a rozhlasových hier a šaliansky rodák Jozef Miskovics-Sellyei, ktorému je venovaná ďalšia časť výstavy. 

Viedenská arbitráž z 2. novembra 1938 predstavuje pre tento región podstatný historický medzník, pretože územie dnes v pôsobnosti Archívu Šaľa bolo až do konca 2. svetovej vojny rozdelené medzi dva štáty. Menšia – severná – časť bola súčasťou Slovenskej republiky; väčšia – južná – časť bola súčasťou Maďarského kráľovstva. Preto sa ďalšia časť výstavy venuje divadelníctvu od roku 1938 do roku 1945, čo je pre domácu historickú chronológiu trocha netradičné. 

Po 2. svetovej vojne nastali podstatné spoločenské zmeny, ktoré zasiahli aj divadelníctvo. Na území, ktoré patrilo k Maďarskému kráľovstvu, boli rozpustené všetky spolky a medzi nimi aj divadelné súbory. Ochotnícke divadlo sa muselo nanovo organizovať buď pod Ústredím slovenských ochotníckych divadiel, Maticou slovenskou alebo pod organizáciou podporujúcou kultúru Maďarov žijúcich na Slovensku, neskôr známou pod menom Csemadok. Tradícia ochotníckych divadiel sa v niektorých obciach regiónu udržala viac ako sto rokov, až do súčasnosti, pričom po roku 1989 vznikli aj nové divadelné súbory. V našom regióne sa pravidelne organizujú aj festivaly divadelných súborov s celoslovenskou účasťou. Na výstave sú prezentované aj dokumenty k divadelným festivalom v Močenku (Gorazdov Močenok) a vo Veľkých Úľanoch.

Niektorým súčasným ochotníckym spolkom je venovaná ďalšia časť výstavy.

Posledná časť výstavy je prehľadom doterajšej výstavnej a konferenčnej činnosti Štátneho archívu v Šali, pretože tento rok je rokom 25. výročia pravidelného organizovania výstav archívnych dokumentov a 20. výročia pravidelného organizovania medzinárodných odborných konferencií. Vystavené dokumenty pochádzajú prevažne z fondov Štátneho archívu v Nitre pracovisko Archív Šaľa a sú doplnené ďalším obrazovým materiálom, ktorý poskytli regionálni spolupracovníci z Mestského múzea v Seredi, Vlastivedného múzea v Galante, Žitnoostrovského osvetového strediska v Dunajskej Strede, Róbert Farkas z Váhoviec, Fórum inštitút pre výskum menšín v Šamoríne, Ing.  Peter Miklošík zo Šintavy, Érsek Rezső z Dunajskej Stredy, Peter Sýkora z Močenku, Tamáš Zupko z Vozokan, p. Alena Demková zo Šale a ďalší. Kostýmy zapožičal p. Zsolt Takács z Galanty.

Sprievodným podujatím, ktorému archív poskytol priestor, je výstava k divadelníctvu v Šali „Dramatické polstoročie v Šali“ z rokov 1966 – 2020. Výstavu o histórii ochotníckych súborov v Šali pripravila dlhoročná členka súboru Materinky p. Alena Demková.

Medzinárodnú konferenciu a výstavu organizuje Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Šaľa v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť Petra Pázmánya – Pázmány Péter Tudományos Társaság v Šali a s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR a  Fondu na podporu národnostných menšín.

 Výstava bude otvorená do 30. júna 2021, verejnosti je prístupná v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod. Vstup na konferenciu aj výstavu je voľný.

  

                                                                       Júlia Benciová, Mgr. Jozef Meliš, PhD.

 konf01

kof_02

 pla

  vystava02

 

 

Archívy - klenoty regiónu

Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Šaľa 6. septembra 2019 organizoval  medzinárodnú konferenciu na tému „Archívy – klenoty regiónu“. Už tradične ku konferencii pracovníci archívu pripravili aj výstavu s rovnakým tematickým zameraním. Konferenciu, ktorá sa uskutočnila v priestoroch archívu, otvorila vedúca Archívu v Šali PhDr. Veronika Nováková PhD. Po úvodnom príhovore boli udelené pamätné plakety Pro Archivo Sala za prínos v oblasti archívnictva pani Márii Chovancovej a pani Márii Gedayovej, ktoré boli dlhoročnými pracovníčkami archívu. Tento rok boli plakety odovzdané aj kolegom z Maďarska a to Dr. Márskusné Vörös Hajnalke z Veszprémskeho župného archívu Maďarského národného archívu a Dr. Kujbusné Mecsei Éve a kolektívu Szabolcs-Szatmár-Beregského župného archívu Maďarského národného archívu za dlhoročnú spoluprácu a za propagáciu archívu v Šali v zahraničí. Po odovzdaní ocenení sa pokračovalo v odbornej časti konferencie, kde odzneli príspevky predniesli archivári z Maďarska, Česka, ako aj zo Slovenska. Prvý príspevok pod názvom Dokumenty spoločných slovensko – maďarských dejín v archíve SzabolcsSzatmár - Beregskej župy predniesla Dr. Bánski Hajnalka,hlavná archivárka  Župného archívu Szabolcs – Szatmár – Beregskej župy Maďarského národného archívu v Nyíregyháze. Prinisla prierez dokumentov od 17. storočia až do 20. storočia. Dr. Márkusné Vörös Hajnalka, hlavná archivárka zo  Župného archívu Maďarského národného archívu vo Veszpréme pripravila prednášku o výsledkoch a význame spolupráce archívu vo Veszpréme a archívu v Šali. Zdôraznila veľký význam tejto spolupráce a prezentovala výsledky vydané knižnou formou, či budovaní digitalnych databáz. Dr. György Laczlavik, vedúci oddelenia rodinných fondov z Maďarského národného archívu v Budapešti vystúpil s prednáškou o fonde rodiny Károlyiovcov, ktorý je uložený v Maďarskom krajinskom archíve a pripravil ukážky z dokumentov, ktoré sú súčasťou tohto fondu a vzťahujú sa najmä na Vlčany a Selice. Riaditeľ Štátneho archívu v Nitre Dr. Peter Keresteš PhD. hovoril  o dejinách Močenku a o význame štyroch privilegiálnych listín o ktorých sa síce aj doteraz  vedelo, ale originály však vďaka nemu boli nájdené v Diecéznom archíve v Nitre. Riaditeľka Štátneho okresného archívu z Jihlavy Dr. Renata Písková hovorila o archíve mesta Telč, o klenotoch tohto archívu, ktorý si až do roku 1996 zachoval svoje pôvodné uloženie na hrade v Telči a predstavila účastníkom konferencie aj poklady Jihlavského okresného archívu.

Po skončení tejto prednášky nasledoval Workshop mesta Šaľa realizovaný v rámci projektu CULTPLAY - Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva. Cieľom projektu  je vybudovanie tematického ihriska v Šali ako repliky historickej pamiatky MAJK (opátstva v Maďarskej republike). V rámci workshopu vystúpila s prednáškou Dejiny opátstva Majk a jeho význam v dejinách OroszlányuDr. Mónika Kövesdi, kunsthistorička z Múzea v Tate a Dr. Veronika Nováková PhD., ktorá prítomných zoznámila s výsadnými listinami miest a mestečiek na Žitnom ostrove a Matúšovej zemi, medzi nimi aj mesta Šaľa.Po jej prednáške nasledovala diskusia k workshopu.

Po obede o 13,00 hod. bola v priestoroch archívu slávnostne otvorená výstava „Archívy – klenoty regiónu“, ktorá bude verejnosti prístupná do 30. júna 2020 a ktorej cieľom je prezentovať najvýznamnejšie archívne dokumenty vzácne nie len pre dejiny regiónu, ale zároveň aj archívne dokumenty ktoré majú výpovednú hodnotu pre obyvateľov regiónu a poskytujú informácie potrebné pri vybavovaní ich úradných záležitostí.

Výstava Archívy – klenoty regiónu sa delí na 5 častí. V prvej časti predstavujeme najdôležitejšie právne dokumenty vzniknuté od stredoveku až do 18. storočia, ktoré boli vydané pre územné samosprávy. V druhej časti vystavujeme najvýznamnejšie výsadné listiny udelené mestečkám a obciam. V tretej časti výstavy návštevník získa prehľad o typoch dokumentov, ktoré poskytujú najdôležitejšie informácie pre občanov.

V ďalšej časti výstavy upozorňujeme na najzaujímavejšie typy archívnych dokumentov, ktoré sa uchovávajú v archíve v Šali a v poslednej časti výstavy sme zaradili výber dokumentov k najdôležitejším prelomovým historickým udalostiam v našom regióne.

Výstava sa vyznačuje možnosťou prezrieť si originály výsadných listín, ktoré budú k dispozícii do 29. septembra 2019, po tomto termíne budú nahradené kópiami. Za zapožičanie originálov listín ďakujeme Biskupskému úradu v Nitre a Slovenskému národnému archívu v Bratislave.

Výstava sa mohla uskutočniť vďaka poskytnutiu dotácie od Mesta Šaľa. Výstava je súčasťou podujatí uskutočnených v rámci dní Európskeho kultúrneho dedičstva 2019.

Konferencie a otvorenia výstavy sa zúčastnilo okolo 60 návštevníkov, pracovníkov archívov, múzeí a záujemcov o regionálne dejiny.

 

                                                                                                      Júlia Benciová

 výstava    výstava

konferancia

konferencia

 

Vplyv udalostí z roku 1918 na vývoj regiónu

Štátny archív v Nitre pracovisko Archív Šaľa 7. septembra 2018 organizoval už tradičné podujatie - medzinárodnú konferenciu „Vplyv udalostí z roku 1918 na vývoj regiónu“ venovanú 100. výročiu vzniku Československej republiky.

Po slávnostnom otvorení konferencie vedúcou Archívu v Šali PhDr. Veronikou Novákovou, PhD. nasledovalo odovzdanie pamätnej plakety Pro Archivo za prínos v oblasti archívnictva pani Rozálii Alakszovej, ktorá v archíve pracovala od roku 1962 až do odchodu do dôchodku v roku 1992. Po odovzdaní ocenenia bola otvorená odborná časť konferencie, kde svoje predniesli príspevky archivári z Maďarska, Česka, ako aj zo Slovenska. Prvý príspevok predniesol Dr. Gottfried Barna, hlavný archivár Župného archívu v Nyíregyháze. Okrem všeobecných dejinných udalostí z roku 1918 priblížil aj osudy 10. honvédskeho pluku v posledných dňoch vojny a po nej. Dr. István Gergely Szűts hovoril o problémoch migrantov v poslednom roku vojny a tesne po jej ukončení. Dr. Milan Belej pripravil prednášku o Národných radách v Nitre a ich činnosti od novembra 1918  do januára 1919. Dr. Renata Písková, zo Štátneho okresného archívu z Jihlavy priblížila vznik Československej republiky z pohľadu mesta Jihlava. Dr. Agáta Petrakovičová z Múzea Ľudovíta Štúra v Modre priblížila život Samuela Zocha -  prvého bratislavského župana v novej republike, neskôr evanjelického biskupa. O udalostiach v regióne vo svojom príspevku hovorila vedúca Dr. Veronika Nováková. Zdôraznila, že pripojenie Šale a okolia k Československej republike nebolo doteraz prezentované cez zachované dokumenty. Dr. Jozef Meliš zo Štátneho archívu v Bratislave predstavil dokumenty  k vzniku Československej republiky vo fondoch Štátneho archívu v Bratislave. Posledný prednášateľ Dr. Štefan Gaučík zo Slovenskej akadémie vied predstavil prvé roky činnosti regionálnych maďarských peňažných ústavov v Československej republike. Realizáciu konferencie finančne podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Po obede o 13,00 hod. bola v priestoroch archívu slávnostne otvorená výstava „Vplyv udalostí z roku 1918 na vývoj regiónu“, ktorá bude otvorená do 30. júna 2019 a ktorej cieľom je prezentovať udalosti, ktoré sa odohrali v regióne v období pripojenia územia dnešných okresov Dunajská Streda, Galanta a Šaľa k Československej republike.

V prvej časti výstavy prezentujeme dokumenty, ktoré boli vydané v roku 1918 a vzťahovali sa na územie, ktoré bolo v tom čase fakticky ešte súčasťou Uhorska (Maďarska).

V druhej časti výstavy sú prezentované dokumenty viažuce  sa k vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov, k príchodu Slovenskej vlády do Bratislavy a k jej prvým opatreniam.

V tretej časti výstavy sú prezentované dokumenty, ktoré sú svedectvom odporu voči novému štátu v niektorých obciach regiónu.

V ďalšej časti zverejňujeme niekoľko opatrení novej vlády, najmä na zabezpečenie meny a zásobovania. Pre novú republiku  od marca 1919 boli nebezpečenstvom vojenské jednotky Maďarskej republiky Rád. Voči boľševickým myšlienkam prijali slovenskí politickí predstavitelia prísne opatrenia, z ktorých niekoľko na výstave predstavujeme.

V poslednej časti výstavy sú prezentované dokumenty viažuce sa k 10. výročiu osláv vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Tiež tu prezentujeme dodatočne napísané spomienky na obdobie prevzatia moci v regióne.

Hlavným cieľom výstavy je, aby sme ukázali proces začlenenia nášho regiónu do Československej republiky a poukázali na skutočné dejiny, keďže v učebniciach sa často toto obdobie prezentuje len veľmi všeobecne.

Výstava sa realizovala s finančnou podporou Mesta Šaľa a Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vďaka ich podpore sme mohli realizovať výstavu v modernejšej forme, využili sme mobilné systémy a tak na požiadanie samospráv je možné výstavu na kratší čas zapožičať. Pozývame všetkých záujemcov na prehliadku výstavy. Výstava je otvorená v pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.

    

Medzinárodná konferencia "Vojna, ktorá zmenila osudy ľudí na Žitnom ostrove a v Matúšovej zemi." 

Rok 2014 je rokom viacerých výročí. No najmä sa pripomína 100. výročie „veľkej svetovej“ neskôr označenej prvej svetovej vojny. Štátny archív v Bratislave, pobočka Šaľa sa rozhodol svoje tradičné jesenné podujatie venovať tejto problematike. Medzinárodná konferencia, sa konala 12.septembra 2014 pod názvom „Vojna, ktorá zmenila osudy ľudí na Žitnom ostrove a v Matúšovej zemi“. Už tradične, konferencia sa konala v konferenčnej sále Štátneho archívu v Šali. Podujatie podporil Úradu vlády Slovenskej republiky, finančné prostriedky boli pridelené z programu Kultúry národnostných menšín 2014. Na úvod riaditeľka archívu PhDr. Veronika Nováková, PhD. Privítala účastníkov konferencie, prednášajúcich, členov rodiny, ktorí poskytli rôzne materiály na výstavu. Vyslovila im veľkú vďaku za nezištnú ochotu poskytnúť rodinné fotografie, vyznamenania, ich rodinné klenoty. Prvý blok odborných prednášok otvoril maďarský delegát vo Vojenskom archíve vo Viedni Dr. Gábor Kiss. Vo svojom príspevku sa zameral predstavenie fondov Vojenského archívu vo Viedni z obdobia I. svetovej vojny. Osobitne sa venoval fondov, ktoré sú k dispozícii pri skúmaní strát počas prvej svetovej vojny. Upozornil aj na zaujímavú kartotéku k týmto dokumentom, ktorú samotný archivári nazývajú len ako fonetická kartotéka. Keďže mená vojakov, zranených či zajatých sú zoradené podľa výslovnosti, čo značne sťažuje bádanie, keďže nemecká fonetika sa veľmi odlišuje maďarskej či slovanskej výslovnosti. Na jeho prednášku nadviazal príspevok Mgr. Jany Zaťkovej, PhD. z Vojenského historického archívu v Bratislave, ktorá nám priblížila dokumenty k I. svetovej vojne nachádzajúce sa vo Vojensko historickom archíve. Vo svojom príspevku predstavila rôzne druhy archívneho materiálu, a to nielen matriky, ale aj ďalšie druhy písomných prameňov týkajúcich sa I. svetovej vojny. Upozornila aj na skutočnosť, že v súčasnosti tie fondy v archíve nie sú spracované chýbajú im totiž jazykovo zdatný odborníci. osledným prednášajúcim v prvom bloku bol Dr. István Fazekas z Maďarského národného archívu v Budapešti. Hovoril o osudoch archívnych dokumentov Rakúsko – Uhorskej monarchie po I. svetovej vojne. Zaoberal sa zložitými rokovaniami a požiadavkami nástupníckych štátov ohľadne delenia archívnych dokumentov. Hovoril aj o bádenskej dohode, s ktorou sa vyriešila odborná správa v zmysle  dokumentov vzniknuté so spoločných centrálnych úradov. Bolo to veľké víťazstvo provenienčného princípu. Druhý blok prednášok otvoril so svojím príspevkom  Dr. Gottfried Barna z archívu v Nyíregyházi. Zameral sa na osobnosť arcivojvodu Jozefa Augusta Habsurgského, ako vnímal on prvú svetovú vojnu. Predstavil jeho denník, ktorý začal viesť  keď vypukla vojna. Ďalším prednášajúcim bola Dr. Judit Borsy z archívu v Pécsi. Svoju pozornosť upriamila na cirkevné dokumenty najmä na farské kroniky známe ako „historia domus“, konkrétne sa zaoberala  dokumentmi obcí Garé a Kővágószőllős, v ktorých sa nachádza množstvo prameňov, dokumentujúcich život v zázemí ako aj úlohu farára vo vojnovom období. Dr. Szabolcs Nagy z Veszprému. Oboznámil účastníkov konferencie rumunskou okupáciou Subotíc v roku 1916. Priblížil nám, že samotná okupácia okrem hospodárskych škôd spôsobila aj závažné intelektuálne a spoločenské škody v spoločenských vzťahoch obyvateľov tejto lokality.   Ďalší prednášajúci Dr. Lajos Horváth so Šamorína, sa žiaľ na konferencii z dôvodu choroby nemohol zúčastniť. Jeho prednášku predniesla archivárka archívu v Šali Mgr. Hildegarda Pokreis. V tejto prednáške odzneli stručné dejiny vojenského zajateckého tábora v Šamoríne. Kruh prednášok uzatvorila riaditeľka archívu v Šali PhDr. Veronika Nováková, PhD. so svojou prednáškou o dokumentoch z obdobia prvej svetovej vojny s dôrazom na Žitný ostrov a Matúšovu zem. Predstavila účastníkom aj čiastočné výsledky výskumu úmrtných matrík vo Vojensko historickom archíve v Bratislave, ktorému sa venuje tím pracovníkov z archívu v Šali. Okrem toho venovala pozornosť aj prameňom zo súkromných zbierok rodín Morvayovej, Fótyiovej, Hambalkovej.

                Po ukončení konferencie bola otvorená výstava s rovnomenným názvom. Po krátkom privítaní prítomných riaditeľkou archívu. Krátky príhovor predniesla Mgr. Monika Péková, z odboru archívov a registratúr. Potom nasledovala prehliadka výstavy pod vedením riaditeľky archívu.

 

Medzinárodná konferencia "Spečatená história - 900. výročie zoborskej listiny z roku 1113"

            Každoročné septembrové konferencie organizované Štátnym archívom v Bratislave, pobočkou v Šali a Spoločnosťou Petra Pázmánya – Pázmány Péter Tudományos Tarsaság sa stali už tradičnou udalosťou v priestoroch kaštieľa Petra Pázmánya. Nenarušili túto tradíciu ani stavebné práce v okolí kaštieľa. Konferencia sa konala 6.septembra 2013. Konferencia a zároveň aj otvorenie výstavy boli podporované s Úradom vlády Slovenskej republiky – program Kultúry národnostných menšín 2013 a Nitrianskym samosprávnym krajom. Archivári, pracovníci Štátneho archívu v Šali  upriamili svoju pozornosť na Zoborskú listinu z roku 1113. Názov konferencie a zároveň aj výstavy bola „Spečatená história“. Prednášajúci sa zamerali hlavne na problematiku vo sfére heraldiky, sfragistiky ale aj cirkevných záležitostí ako napríklad problematika Zoborského kláštora. Konferencia prebiehala v konferenčnej miestnosti Štátneho archívu v Šali. Konferenciu otvorila so svojím príhovorom riaditeľka Štátneho archívu v Bratislave, pobočka Šaľa PhDr. Veronika Nováková, PhD. Privítala účastníkov konferencie, prednášajúcich, starostov obcí regiónu ale aj riaditeľku Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Helenu Psotovú. V prvom bloku mali možnosť poslucháči vypočuť si prednášky RnDr. Mgr. Mariána Samuela, archeológ  Archeologického ústav SAV v Nitre. Vo svojom príspevku sa zameral na Zoborský kláštor vo svetle najnovších archeologických výskumov. Ako druhá svoj príspevok predstavila riaditeľka Štátneho archívu v Bratislave, pobočky v Šali PhDr. Veronika Nováková, PhD, ktorá svoj príspevok nazvala: "Zoborská kistina z roku 1113 a obce regiónu Galanty a Šale." Prvý blok uzatváral svojou prednáškou o aktuáonych vývźvach cirkevnej heraldiky a sfragistiky na Slovensku riaditeľ Národného archívu PhDr. Radoslav Ragač, PhD. Po krátkej prestávke nasledoval druhý blok prednášok, ktorý otvoril riaditeľ Moravského Zemského archívu v Brne Mgr. Miroslav Svoboda, PhD. Zameral sa na pečate Cisterciánskeho rádu na Morave. Svoju prednášku o používaní pečatí v hajdúšskych mestách v 17. - 19. storočí predniesol  Dr. Tamás Szálkai, PhD. hlavný archivár župy Hajdú - Bihar, vo voľnejšom duchu predstavil svoj príspevok bývalý riaditeľ Pápaijskej pobočky župného Vesprímskeho archívu Dr. Balázs Somfai. Vo svojom príspevku sa venoval tvorbe erbov v súčasnosti v obciach Veszprímskej župy, v závere svojej prednášky obdaroval Štátny archív v Bratislave, pobočku v Šali svojou publikáciou.                                  

          Následne po konferencii sa konalo otvorenie výstavy s rovnakým názvom ako konferencia "Spečatená história - 900. výročie zoborskej listiny z roku 1113", svojím príhovorom výstavu otvoril PhDr. Ladislav Vrteľ hlavný štátny radca pre heraldickú tvorbu a správca Heraldického registra SR, zároveň aj zástupca riaditeľa odboru archívov a registratúr. Po jeho príhovore riaditeľka Štátneho archívu v Bratislave, pobočky v Šali PhDr. Veronika Nováková, PhD. slávnostne otvorila výstavu a zároveň aj priblížila a predstavila tematiku výstavu. Potom čo sa zúčastnení pokochali vo výstave, na prízemí archívu ich čakalo menšie pohostenie, výdatný obed  a voľná diskusia.  

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]