Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Potvrdenia o spôsobilosti vykonávať regulovanú živnosť v Slovenskej republike

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre živnostenské podnikanie podľa § 66d zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 50 ods. 1 písm. c) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s čl. 50 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v znení Smernice EPaR 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013 vydáva potvrdenia o spôsobilosti vykonávať regulovanú živnosť v Slovenskej republike pre použitie v členských štátoch Európskej únie.

So žiadosťou o vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať regulovanú živnosť v Slovenskej republike musí byť doložená:

  • dokladom o štátnej príslušnosti žiadateľa, je postačujúce predložiť čitateľnú fotokópiu dokladu o štátnej príslušnosti
  • úradne overenými fotokópiami dokladov o odbornej spôsobilosti (napr. výučný list, doklady o vzdelaní, ap.)
  • správnym poplatkom vo výške 10 eur.

Tlačivo na stiahnutie:

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]