Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2020, streda
 

Potvrdenia o spôsobilosti vykonávať regulovanú živnosť v Slovenskej republike

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy pre živnostenské podnikanie podľa § 66d zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 50 ods. 1 písm. c) zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s čl. 50 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v znení Smernice EPaR 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013 vydáva potvrdenia o spôsobilosti vykonávať regulovanú živnosť v Slovenskej republike pre použitie v členských štátoch Európskej únie.

So žiadosťou o vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať regulovanú živnosť v Slovenskej republike sa predkladá:

  • Doklad o štátnej príslušnosti žiadateľa
  • Úradne overené fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti (výučný list, doklady o vzdelaní, ap.)
  • Správny poplatok vo výške 10 eur.

Tlačivo na stiahnutie:

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]