Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2022, streda
 

Predkladanie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov na schválenie

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Archív Galanta rozhoduje o schválení registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov subjektov, ktorým zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach vyplýva povinnosť vypracovať registratúrny plán a registratúrny poriadok a ktoré patria do kompetencie archívu. Archív posúdi, či predložený registratúrny poriadok a registratúrny plán sú v súlade s platnou legislatívou. Ak sa pri posudzovaní zistia nedostatky archív vyzve subjekt, aby ich odstránil a opravenú verziu predložil opätovne na schválenie. Subjekty si pri vypracovaní registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov môžu pomôcť vzorovými registratúrnymi poriadkami a registratúrnymi plánmi uverejnenými na stránke https://www.minv.sk/?vzorove-registraturne-poriadky-a-plany.

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/395/20210101.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z.,

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/628/20170601.

Vyhláška ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 49/2019 Z. z. :

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/49/20200101.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]