Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Bádateľňa (Študovňa)

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Je otvorená pre verejnosť od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 hod do 14:45 hod. Pri vstupe sa bádatelia zapisujú do knihy bádateľských návštev. Pri prvej návšteve v roku alebo pri zmene témy štúdia vyplnia bádateľský list, ktorý tvorí súčasť evidencie bádateľov. Žiadateľ v ňom uvádza aj tému štúdia a vyhlásenie, že informácie z archívnych dokumentov použije len na účely uvedené v bádateľskom liste. Na základe štúdia archívnych pomôcok a zbierok si bádateľ vyberie na štúdium archívny materiál. Po vyplnení žiadanky na archívny materiál dostane požadovaný materiál na štúdium do bádateľne. Bádateľom je v bádateľni k dispozícii odborná archívna knižnica.

Bádatelia môžu na požiadanie nazerať do archívnych pomôcok. Popisy archívnych fondov a zbierok, ako aj údaje o ich pôvodcoch obsiahnutých v úvodoch archívnych pomôcok sú chránené autorským právom. Bádatelia môžu v súvislosti so študijnou témou samostatne využívať v priestoroch bádateľne aj knihy, časopisy a noviny uložené v bádateľni. Podľa prevádzkových možností môžu bádatelia využívať pri štúdiu aj notebook. Využívanie ďalších zariadení, ako skener, fotoaparát či iné podobné zariadenia, sú spoplatňované podľa cenníka a je potrebné vypísať žiadosť o používanie. 

Bádateľňa vyhotovuje xerokópie z archívnych dokumentov. Vyhotovovanie je spoplatňované podľa cenníka. 

Archív má právo obmedziť prístup k archívnym dokumentom, ak by tým boli ohrozené práva a právom chránené záujmy žijúcich osôb, ak by hrozilo poškodenie archívnych dokumentov, ak žiadateľ hrubo porušil bádateľský poriadok alebo ak to určujú podmienky, za ktorých boli uložené v archíve.

Archív môže obmedziť prístup k tým archívnym dokumentom, ktoré nie sú odborne sprístupnené archívnou pomôckou. Štúdium v bádateľni Štátneho archívu v Košiciach, pracoviska Archív Michalovce upravuje bádateľský poriadok vydaný Štátnym archívom v Košiciach: BÁDATEĽSKÝ PORIADOK
Podľa § 7 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vydávam pre Štátny archív v Košiciach tento bádateľský poriadok:
Čl. 1
Pravidlá vstupu do bádateľne
(1) Bádateľovi sa umožňuje štúdium archívnych dokumentov v bádateľni archívu alebo prostredníctvom elektronických služieb Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2) Vstup do bádateľne sa umožní iba bádateľovi, ktorý nie je viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a jeho správanie je v súlade s normami správania. Bádateľovi sa umožní vstup do bádateľne s osobným počítačom, inými zariadeniami podľa čl. 3 ods. 8 tohto poriadku alebo s ceruzou, poznámkovým blokom alebo so zväzkom voľných listov. Z identifikačných dôvodov musí strpieť označenie voľných listov odtlačkom podlhovastej nápisovej pečiatky archívu, ktoré môže vykonať zamestnanec archívu poverený dohľadom v bádateľni (ďalej len „zamestnanec archívu“).
 (3) Bádateľovi sa so súhlasom zamestnanca archívu umožní vstup do bádateľne s knihami, novinami alebo časopismi, ak ich potrebuje pri štúdiu archívnych dokumentov. Vstup so zapnutým mobilným telefónom sa bádateľovi umožní, len ak mu bol udelený súhlas použiť vlastné reprografické zariadenie. (4) Bádateľ si nesmie do bádateľne vziať so sebou jedlo, nápoje, ostré predmety, opravovače textových chýb a ďalšie predmety, ktorými možno poškodiť archívny dokument.
(5) Bádateľ sa pri každej návšteve bádateľne zapíše do knihy návštev bádateľne.
(6) Bádateľ pred začatím štúdia vyplní bádateľský list a žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia v archíve. Bádateľ môže požiadať zamestnanca archívu o konzultáciu pri vyhľadaní a spresnení údajov o archívnych dokumentoch k téme štúdia.

Čl. 2
Pravidlá prístupu k informáciám o archívnych dokumentoch

(1) Bádateľovi sa umožní základné údaje o archívnych dokumentoch získať z evidencie archívu, ktorú tvoria evidenčné listy k súborom archívnych dokumentov, z archívnych pomôcok (sprievodca, inventár, katalóg, register) a z ďalších tematických databáz archívu.
(2) Bádateľ musí odovzdať zamestnancovi archívu archívne pomôcky v pôvodnom fyzickom stave.

Čl. 3
Pravidlá prístupu k archívnym dokumentom
(1) Bádateľ môže svoju žiadosť o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia zaslať archívu vopred poštou, elektronickou poštou alebo prostredníctvom elektronických služieb ministerstva. Ak bádateľ požiada o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia poštou alebo osobne, budú mu archívne dokumenty predložené tri dni po doručení žiadosti o prístup k archívnym dokumentom formou štúdia, prípadne podľa prevádzkových možností archívu. Bádateľom vyžiadané archívne dokumenty v deň jeho návštevy mu archív poskytne na štúdium v ten istý deň, iba ak to umožňujú prevádzkové podmienky archívu. Termín predloženia archívnych dokumentov na štúdium na základe žiadosti podanej prostredníctvom elektronických služieb ministerstva je záväzný až po jeho potvrdení archívom. Archív bádateľovi denne priebežne poskytne na štúdium najviac päť úložných jednotiek archívnych dokumentov (škatúľ, kníh, fasciklov, kotúčov mikrofilmu) alebo desať jednotlivín (listiny, mapy, plány, audiovizuálne archívne dokumenty) alebo päť inventárnych jednotiek v rozsahu maximálne päť škatúľ.

(2) Bádateľovi, ktorý požiada o prístup k elektronickým archívnym dokumentom alebo k ich elektronickým kópiám formou štúdia prostredníctvom elektronických služieb ministerstva, sa prístup umožní elektronicky v množstve podľa odseku 1 v jeho osobnom prostredí. Do osobného prostredia bádateľa vytvoreného v elektronickom archíve ministerstva sa nezasielajú také elektronické archívne dokumenty a ich elektronické kópie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle elektronického archívu ministerstva.

(3) Bádateľ je pri štúdiu archívnych dokumentov povinný dodržiavať pokyny zamestnanca archívu.

Zamestnanec archívu nie je povinný pomáhať bádateľovi pri čítaní textu archívnych dokumentov ani ich prekladať do slovenského jazyka.(4) Bádateľ je v bádateľni povinný zachovávať ticho a nesmie telefonovať.

(5) Bádateľ zodpovedá za ochranu archívnych dokumentov poskytnutých na štúdium. Bádateľ nesmie meniť obsah a fyzický vzhľad archívnych dokumentov ich označovaním, podčiarkovaním, prečiarkovaním, vymazávaním alebo vpisovaním do nich. Nesmie ich krčiť, trhať, skladať a spínať. Nesmie ich používať ako písacie podložky, priamo z nich kopírovať (mapy, plány a pod.). Bádateľ nesmie jednotlivé strany archívnych dokumentov obracať navlhčenými prstami. Nesmie sa opierať o archívne dokumenty alebo klásť na ne osobný počítač, poznámkový blok alebo voľné listy papiera. Nesmie meniť usporiadanie archívnych dokumentov.

(6) Bádateľ môže archívne dokumenty alebo úložné jednotky s archívnymi dokumentmi klásť iba na stôl a nesmie ich klásť na podlahu bádateľne. Otvorenú môže mať iba jednu škatuľu s archívnymi dokumentmi alebo jeden zväzok knihy. Pri štúdiu archívnych dokumentov v knižnej forme musí vždy použiť stojan podopierajúci otvorenú knihu.

(7) Bádateľ nesmie medzi jednotlivými bádateľskými návštevami ponechať v bádateľni svoje výpisy a poznámky.

(8) Bádateľ môže v bádateľni používať vlastné reprografické zariadenia (fotografický prístroj, filmový prístroj, xerox, skener, mobilný telefón a pod.), osobný počítač alebo iné zariadenie uľahčujúce štúdium archívnych dokumentov iba na základe udeleného súhlasu riaditeľa (vedúceho) archívu, o ktorý musí vopred požiadať. Súhlas na ich použitie bude bádateľovi udelený, len ak to umožňujú prevádzkové podmienky v bádateľni.

(9) Bádateľ musí po každej bádateľskej návšteve zamestnancovi archívu odovzdať archívne dokumenty v pôvodnom fyzickom stave, usporiadaní a počte, v akom mu ich zamestnanec archívu predložil. Zamestnanec archívu vždy skontroluje vrátené archívne dokumenty v prítomnosti bádateľa. Ak zamestnanec archívu zistí, že došlo k porušeniu pôvodného usporiadania archívnych dokumentov, bádateľ musí tento nedostatok na mieste odstrániť. Ak zamestnanec archívu zistí odcudzenie alebo poškodenie fyzického stavu archívnych dokumentov alebo zmenu ich počtu, archív to hodnotí ako hrubé porušenie bádateľského poriadku podľa § 15 ods. 4 zákona č. 395/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

(10) Ak bádateľ nezačne štúdium do 30 dní od poskytnutia archívnych dokumentov, možno ich poskytnúť ďalšiemu bádateľovi. Elektronické archívne dokumenty a ich elektronické kópie sú prístupné v osobnom prostredí bádateľa 30 dní odo dňa ich zaslania archívom; po tomto termíne sa v elektronickom archíve ministerstva prístup k zaslaným elektronickým archívnym dokumentom a ich elektronickým kópiám automaticky zruší.

Čl. 4
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa bádateľský poriadok vydaný pre Štátny archív v Košiciach dňa 17. 02. 2016

Čl. 5
Účinnosť
Tento bádateľský poriadok nadobúda účinnosť 12. 06. 2017
V Košiciach dňa 12. 06. 2017PhDr. Richard Pavlovič, PhD.                   riaditeľ

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy