Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. apríl 2024, sobota
 

Predkladanie registratúrnych poriadkov a registratúrnych plánov na schválenie

O nás  |  Služby  |  Podujatia  |  Kontakty

Pôvodcovia registratúry I. kategórie (povinní vypracovať registratúrny poriadok a registratúrny plán)

- orgány verejnej moci (ústredné orgány štátnej správy, orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy)

- organizácie zriadené a založené orgánmi verejnej moci

- právnické osoby zriadené zákonom

- podnikateľské subjekty s majetkovou účasťou orgánu verejnej moci alebo ním založené a zriadené

- právnické osoby konajúce vo verejnom záujme

 

 Pôvodcovia registratúry II. kategórie (povinní vypracovať iba registratúrny plán)

 - všetky subjekty, ktoré nepatria do I. ani do III. kategórie

 - vzdelávacie inštitúcie – neštátne

- podnikateľské subjekty, ktoré nepatria do III. kategórie a z ich činnosti vznikajú registratúrne záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu

- ústredné orgány alebo im na roveň postavené subjekty politických strán,

  nadácií, občianskych združení

- neštátne fondy

- registrované cirkvi a náboženské spoločnosti

- podnikateľské subjekty, ktoré nepatria do 3. skupiny a  z  ich činnosti vznikajú registratúrne záznamy majúce trvalú dokumentárnu hodnotu, o čom rozhodol príslušný štátny archív,

- ústredné orgány alebo im na roveň postavené subjekty politických strán, nadácií, občianskych združení,

- neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby,

-  štátne podniky,

- právnické osoby založené územnou

  samosprávou,

- registrované cirkvi a náboženské spoločnosti

 

Pôvodcovia registratúry III. kategórie (nie sú povinní vypracovať registratúrny poriadok ani registratúrny plán)

- všetky subjekty, ktoré nepatria do I. ani do II. kategórie

- pôvodcovia registratúry, z činnosti ktorých nevznikajú registratúrne záznamy, ktoré majú trvalú dokumentárnu  hodnotu

- fyzické a právnické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo iného oprávnenia podľa osobitného predpisu

- základné (miestne) organizácie politických strán, občianskych združení

- pôvodcovia registratúry, z činnosti ktorých nevznikajú registratúrne záznamy, majúce trvalú dokumentárnu hodnotu.

Podľa § 16 ods. 5 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 364/2020 Z. z. danú spoločnosť zaraďujeme medzi pôvodcov registratúry, z činnosti ktorých nevznikajú registratúrne záznamy s trvalou dokumentárnou hodnotou. Z uvedeného dôvodu sú povinní plniť vo vzťahu k registratúrnym záznamom vznikajúcim z ich činnosti povinnosti podľa § 16 ods. 2 písm. a), d), g), h), j), k), l), p) zákona č. 395/2002 Z. z.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy