Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
Verejná správa
 

Kandidátna listina politickej strany, politického hnutia a koalície pre voľby do orgánov samosprávnych krajov


Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ samosprávneho kraja"), ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Kandidatúra vo voľbách do orgánov samosprávy obcí nie je prekážkou pre kandidatúru vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.


KANDIDÁTNA LISTINA

 

Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou

Kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a kandidátnu listinu pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže podať politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Politické strany môžu na účely volieb do zastupiteľstva samosprávneho kraja, ako aj na účely volieb predsedu samosprávneho kraja utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.

Politická strana alebo koalícia doručuje kandidátnu listinu v listinnej forme aj elektronickej forme [na elektronickom nosiči (napr. USB kľúč) v textovom editore] prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 30. augusta 2022), zapisovateľovi volebnej komisie samosprávneho kraja (meno zapisovateľa volebnej komisie samosprávneho kraja, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle samosprávneho kraja). Splnomocnenec politickej strany alebo koalície pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície
pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície [vzor kandidátnej listiny (DOCX, 36 kB)] pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) obsahuje:

  názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,

  číslo volebného obvodu,

  zoznam kandidátov, ktorý obsahuje:

-   meno,

-   priezvisko,

-   titul,

-   dátum narodenia kandidáta,

-   pohlavie kandidáta (muž/žena),

-   zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u žien - kandidátok použije prechyľovanie);údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

-   adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí https://ives.minv.sk/obce/webformmain.aspx) a

-   poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch.

  meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Kandidát na poslanca zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci alebo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 18 rokov veku.

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené

  vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta [vzor vyhlásenia kandidáta (DOCX, 35 kB)] uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený;

  oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka [vzor oznámenia o určení splnomocnenca a náhradníka (DOCX, 34 kB)] s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonického kontaktu a e-mailového kontaktu; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja.

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených poslancov zastupiteľstva.

Ak sa volia poslanci zastupiteľstva vo dvoch alebo viacerých volebných obvodoch, môže politická strana alebo koalícia podať kandidátnu listinu v každom volebnom obvode. Ak podáva politická strana kandidátnu listinu v jednom volebnom obvode samostatne, nemôže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu v rámci koalície; ak podáva politická strana kandidátnu listinu v rámci koalície, môže v ďalšom volebnom obvode pre voľby do toho istého zastupiteľstva podať kandidátnu listinu len v rámci tej istej koalície.

Kandidát na poslanca zastupiteľstva môže kandidovať aj na predsedu samosprávneho kraja.

Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície
pre voľby predsedu samosprávneho kraja

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície [vzor kandidátnej listiny (DOCX, 35 kB)] pre voľby predsedu samosprávneho kraja obsahuje:

  názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,

  údaje o kandidátovi:

-   meno,

-   priezvisko,

-   titul,

-   dátum narodenia kandidáta,

-   pohlavie kandidáta (muž/žena),

-   zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie) );údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,

-   adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí https://ives.minv.sk/obce/webformmain.aspx),

  meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja musí mať trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územného obvodu samosprávneho kraja, v ktorom kandiduje a najneskôr v deň konania volieb musí dovŕšiť 25 rokov veku.

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené

  vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta [vzor vyhlásenia kandidáta (DOCX, 35 kB)] uvedeného na kandidátnej listine, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený;

  oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka [vzor oznámenia o určení splnomocnenca a náhradníka (DOCX, 34 kB)] s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát ani zapisovateľ volebnej komisie samosprávneho kraja.

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta.

Kandidát na predsedu samosprávneho kraja môže kandidovať aj na poslanca zastupiteľstva.
 


SPÄŤVZATIE KANDIDÁTNEJ LISTINY, VZDANIE SA A ODVOLANIE KANDIDATÚRY

Späťvzatie kandidátnej listiny politickej strany alebo koalície

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. októbra 2022 do 7:00 h) písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.

Vzor späťvzatia kandidátnej listiny pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja (DOCX, 20 kB)

Vzor späťvzatia kandidátnej listiny pre voľby predsedu samosprávneho kraja (DOCX, 20 kB)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou musí byť doručené predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorý zabezpečí jeho zverejnenie vo volebných miestnostiach. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou nemožno vziať späť.

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, ktorú podala pre voľby do zastupiteľstva, má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v obvodnej volebnej komisii a v okrskových volebných komisiách v príslušnom volebnom obvode. Ak politická strana alebo koalícia vzala späť kandidátne listiny aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja, zaniká zástupcovi tejto politickej strany alebo koalície členstvo vo volebnej komisii samosprávneho kraja.

Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. októbra 2022 do 7:00 h) svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. októbra 2022 do 7:00 h) môže kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.

Vzor vzdania sa kandidatúry pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja (DOCX, 21 kB)

Vzor vzdania sa kandidatúry pre voľby predsedu samosprávneho kraja (DOCX, 20 kB)

Vzor odvolania kandidáta pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja (DOCX, 21 kB)

Vzor odvolania kandidáta pre voľby predsedu samosprávneho kraja (DOCX, 20 kB)

Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi volebnej komisie samosprávneho kraja, ktorý zabezpečí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach. Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak došlo k zrušeniu politickej strany, alebo k zrušeniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.